Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5058. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Pivka za področje ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 15429.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US), 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04 in 85/08) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 17. seji dne 12. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Pivka za področje ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se ustanovi proračunski sklad Občine Pivka za področje ravnanja s komunalnimi odpadki kot evidenčni račun v okviru proračuna občine.
2. člen
(Namen proračunskega sklada)
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna občine ločeno zbirajo sredstva za investicije na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
3. člen
(Čas, za katerega je proračunski sklad ustanovljen)
Proračunski sklad je ustanovljen za nedoločen čas z namenom izvajanja nalog na področju ravnanja z odpadki.
4. člen
(Viri financiranja proračunskega sklada)
Proračunski sklad se financira iz:
– okoljske dajatve,
– drugih virov.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je upravljavec odlagališča.
5. člen
(Pokrivanje obveznosti proračunskega sklada)
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
6. člen
(Upravljanje proračunskega sklada)
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan občine ali od njega pooblaščena oseba.
7. člen
(Izplačila v breme proračunskega sklada)
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu leta se prenesejo v naslednje leto.
8. člen
(Uporaba sredstev proračunskega sklada)
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, določene s tem odlokom.
9. člen
(Prenehanje proračunskega sklada)
Ugotovitev o prenehanju proračunskega sklada sprejme Občinski svet Občine Pivka s sklepom.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-17/2008
Pivka, dne 12. novembra 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.