Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti, stran 15437.

Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne 26. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti (Uradni list RS, št. 120/07) (v nadaljevanju OPPN).
2. člen
Na koncu besedila 7. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na severovzhodni strani območja OPPN ob lokalni zbirni mestni cesti LZ 373050 Ajdovec–Cesta na Dobravo, se zgradi gostinski objekt – bar z zunanjo gostinsko teraso. Polovica tlorisne površine gostinskega lokala je umeščena na delu načrtovanega pokritega parkirišča, preostali del površin gostinskega objekta pa je vkopan v hrib. Zaledni zid lokala na vkopanem delu je sočasno del načrtovanega opornega zidu, vidni del fasade lokala je zastekljen.
Gostinski objekt je pritličen, tlorisnih dimenzij 11,00 m x 9,00 m (±10 %), »zeleno« streho predstavlja armirano betonska plošča, ki se zasuje z zemljo, uredi se zaključna vegetacijska plast z zasaditvijo avtohtonih rastlin.
Zunanja ureditev z gostinsko teraso, dostop, parkirišče, kota pritličja lokala ter priključki na komunalno in energetsko infrastrukturo, morajo biti prilagojeni in usklajeni s projektno dokumentacijo za poslovno-trgovski objekt.
Predvideni oporni zid ob lokalni zbirni mestni cesti mora biti načrtovan in izveden tako, da bo zagotovljeno polje preglednosti pri izvozu iz poslovno-trgovskega centra in bo zagotovljeno varno vključevanje vozil v promet«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0010/2008
Sevnica, dne 26. novembra 2008
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.