Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5042. Odlok o spremembi Odloka o znaku in zastavi Občine Krško, stran 15402.

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in v skladu z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4, 17/08 (21/08 – popr.) in 76/08 – ZIKS-1C), je Občinski svet Občine Krško na 26. seji dne 24. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o znaku in zastavi Občine Krško
1. člen
Spremeni se 18. člen Odloka o znaku in zastavi Občine Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/83 in Uradni list RS, št. 68/04) tako, da glasi:
»Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja simbole brez dovoljenja oziroma jih uporablja v nasprotju s tem odlokom.
Z globo 400 EUR za prekršek se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če simbolov ne uporablja, ne izobesi oziroma ne odstrani, pa bi jih na podlagi tega odloka moral.
Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Nadzor nad določbami tega odloka in ukrepe iz tega člena izvaja pooblaščena oseba.«.
2. člen
V 19. členu odloka se izraz »inšpektor« nadomesti z novim izrazom »pooblaščena oseba«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-04-1/2004-O301
Krško, dne 24. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.