Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5046. Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana, stran 15404.

Na podlagi 27. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 24. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o priznanjih Mestne občine Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), njihovo obliko, pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter financiranje in evidenco podeljenih priznanj.
2. člen
O podelitvi priznanj MOL odločata Mestni svet MOL (v nadaljevanju mestni svet) in župan.
Priznanja MOL, o katerih odloča mestni svet, so:
– naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljana oziroma častna meščanka glavnega mesta Ljubljana (v nadaljevanju: častni meščan),
– nagrada glavnega mesta Ljubljana,
– plaketa glavnega mesta Ljubljana.
Priznanja MOL, o katerih odloča župan, so:
– Župančičeva nagrada,
– nagrada Marjana Rožanca,
– priznanji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– spominska priznanja.
3. člen
Mestni svet odloča o podelitvi priznanj iz svoje pristojnosti na predlog komisije za priznanja, ki jo imenuje mestni svet. Postopek izbire kandidatov pred komisijo za priznanja poteka brez navzočnosti javnosti do sprejetja sklepa komisije o predlaganih kandidatih mestnemu svetu v sprejem.
Predloge za podelitev priznanj, o katerih odloča župan, pripravijo komisije, ki jih za podelitev posameznega priznanja imenuje župan.
Člani komisij iz prvega in drugega odstavka tega člena pri predlaganju kandidatov niso vezani izključno na pobude za podelitev priznanj iz 4. člena tega odloka, temveč lahko v skladu z razpisom tudi sami predlagajo druge kandidate po svoji presoji.
Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtnega priznanja, razen izjemoma priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Dobitnik lahko prejme posamezno priznanje MOL samo enkrat.
Dobitnik priznanja MOL v tekočem letu prejme največ eno priznanje MOL.
4. člen
Pobude za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v MOL.
Pobuda za priznanje mora vsebovati:
– podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, kolikor je to mogoče;
– pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče;
– podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo,
– vrsto priznanja,
– utemeljitev pobude.
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo pobudo.
Kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, komisija pozove kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov.
Kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.
5. člen
Pobude iz prejšnjega člena tega odloka se zberejo na podlagi javnega razpisa, če ni s tem odlokom za posamezno priznanje drugače določeno. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja enkrat letno za posamezno priznanje, in sicer najmanj tri mesece pred dnevom izročitve priznanja.
6. člen
Javni razpis za podelitev priznanj MOL mora vsebovati:
– navedbo pobudnikov iz prvega odstavka 4. člena tega odloka,
– kriterije za podelitev posameznega priznanja,
– vrsto in število posameznih priznanj,
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k pobudi,
– rok, do katerega je treba poslati pobude,
– naslov, na katerega je treba poslati pobude.
7. člen
Priznanja MOL, ki morajo biti opremljena z grbom MOL in podpisom župana, izroča župan.
Podatki o prejemniku in vrsti podeljenega priznanja se objavijo v sredstvih javnega obveščanja.
II. NAZIV ČASTNI MEŠČAN
8. člen
Naziv častni meščan je najvišje priznanje MOL, ki ga prejmejo posamezniki, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj MOL ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.
Kriteriji za podelitev naziva častni meščan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v MOL ali promocijo MOL.
Letno se lahko podelita največ dva naziva častni meščan.
9. člen
Pobude za podelitev naziva častni meščan zbira komisija za priznanja celo leto.
Naziv častni meščan se praviloma podeli na slavnostni seji mestnega sveta ob prazniku MOL s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni meščan. Dobitnik prejme tudi namensko umetniško delo.
Častni meščani se vpisujejo v knjigo častnih meščanov.
III. NAGRADA GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA
10. člen
Nagrada glavnega mesta Ljubljana je priznanje MOL, ki ga prejmejo posamezniki. Izjemoma jo lahko prejmejo tudi skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
Kriteriji za podelitev nagrade so: pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.
Vsako leto se lahko podeli največ pet nagrad glavnega mesta Ljubljana.
11. člen
Nagrado glavnega mesta Ljubljana predstavlja bronasti kipec Aretej, umetniško delo akademskega kiparja Stojana Batiča, in denarna nagrada v višini štirih povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za preteklo leto. Nagrado glavnega mesta Ljubljana se izroči skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade.
Nagrada glavnega mesta Ljubljane se izroča na slavnostni seji mestnega sveta praviloma ob prazniku MOL.
IV. PLAKETA GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA
12. člen
Plaketa glavnega mesta Ljubljana je priznanje MOL, ki ga prejmejo:
– posamezniki in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju MOL;
– posamezniki in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL in drugimi občinami;
– posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum;
– prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z MOL;
– posamezniki in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-umetniškem področju ter za trajnosti razvoj MOL;
– donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni razvoj MOL.
Vsako leto se lahko podeli največ sedem plaket glavnega mesta Ljubljana, od tega največ dve za donatorstvo.
Plakete za donatorstvo se glede na plemenitost namena in višino donatorstva delijo na zlato, srebrno in bronasto plaketo za donatorje.
13. člen
Plaketo glavnega mesta Ljubljana predstavlja reliefni odtis grba MOL z napisom Ljubljana, umetniško delo akademskega kiparja Petra Černeta, in se podeljuje skupaj z izročitvijo listine, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete MOL.
Plaketa glavnega mesta Ljubljana se izroča na slavnostni seji mestnega sveta praviloma ob prazniku MOL.
V. ŽUPANČIČEVA NAGRADA
14. člen
Župančičevo nagrado prejmejo ustvarjalci z območja MOL. Kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega kulturnega prispevka, lahko dobi Župančičevo nagrado skupina ustvarjalcev.
Župančičeva nagrada se podeljuje za izjemne stvaritve s področja kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev MOL, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi in predstavitvi mesta Ljubljana doma in v svetu, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let ali za delo iz daljšega obdobja, ki trajno obogati kulturno zakladnico MOL in je lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu.
Vsako leto se lahko podeli največ štiri Župančičeve nagrade.
15. člen
Župančičeva nagrada je nagrada v višini treh povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za preteklo leto in namensko umetniško delo ter se izroči z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade.
Župančičeva nagrada se izroča v prvi polovici meseca junija.
VI. NAGRADA MARJANA ROŽANCA
16. člen
Nagrado Marjana Rožanca prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni delavci v športu in športni novinarji.
Nagrado Marjana Rožanca se podeljuje za izjemne dosežke v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.
Vsako leto se lahko podeli največ štiri nagrade Marjana Rožanca.
17. člen
Nagrado Marjana Rožanca predstavljata denarna nagrada v višini treh povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za preteklo leto in namensko umetniško delo ter se izroči z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade.
Nagrada Marjana Rožanca se praviloma izroča na rojstni dan Marjana Rožanca 21. novembra.
VII. PRIZNANJI NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
18. člen
Priznanji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta zahvalna listina in plaketa in se podeljujeta brez javnega razpisa.
19. člen
Plaketa se podeljuje posameznikom, skupinam in pravnim osebam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Plaketo se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete.
20. člen
Zahvalna listina se podeljuje posameznikom, skupinam in pravnim osebam za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v preteklem letu oziroma krajšem časovnem obdobju.
21. člen
Priznanji se izročata ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite.
VIII. SPOMINSKA PRIZNANJA
22. člen
Spominska priznanja so: mestni ključ, replika grba MOL in spominska listina.
23. člen
Spominska priznanja se podeljujejo brez javnega razpisa ob posebnih priložnostih, določenih s tem odlokom.
24. člen
Mestni ključ Ljubljane podeljuje župan MOL tujim in domačim državnikom in visokim osebnostim.
Na ročaju ključa je upodobljen grb MOL, na drugi strani je prostor za vpis imena dobitnika in datuma izročitve.
25. člen
Repliko grba MOL podeljuje župan posameznikom, ki so pomembno vplivali na razvoj MOL ali na sodelovanje MOL s tujino.
26. člen
Spominska listina MOL se podeljuje ob jubilejih in dosežkih na raznih področjih življenja in dela.
Spominska listina MOL vsebuje naslednje elemente:
– MOL,
– napis Mestna občina Ljubljana, Spominska listina,
– ime prejemnika listine,
– namen podelitve listine,
– kraj in datum podelitve,
– ime in podpis župana.
IX. ODVZEM PRIZNANJA
27. člen
Posamezno priznanje se lahko odvzame, če se po podelitvi priznanja zve za nova dejstva, ki so v izrazitem nasprotju z razlogom podelitve.
Priznanje se odvzame, če se prejemnik priznanja priznanju odpove oziroma če prejemnik priznanje vrne ali če zavrne prejem priznanja.
28. člen
Odvzeto priznanje se lahko tudi vrne, če se po odvzemu priznanja zve za nova dejstva, ki so v izrazitem nasprotju z razlogom odvzema.
29. člen
O odvzemu in vrnitvi priznanja odloča mestni svet na predlog župana, po predhodnem mnenju pristojne komisije.
30. člen
Odvzem in vrnitev priznanja nista časovno omejena.
31. člen
Odvzem in vrnitev priznanja nimata finančnih posledic.
X. FINANCIRANJE IN EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ
32. člen
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu MOL.
33. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Mestna uprava MOL.
34. člen
Evidenco podeljenih priznanj MOL vodi Mestna uprava MOL. Evidenca podeljenih priznanj MOL je javna.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Postopki podeljevanja priznanj, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo po predpisih, po katerih so se začeli.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/01).
37. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2009.
Št. 094-8/2008-7
Ljubljana, dne 24. novembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.