Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5003. Pravilnik o znižanju plačil staršev za cene programov predšolske vzgoje, stran 15348.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), 16.a, 17., 18. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03, 73/06) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 14. redni seji dne 27. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o znižanju plačil staršev za cene programov predšolske vzgoje
I.
S tem pravilnikom se določajo znižanja plačil staršev za cene programov predšolske vzgoje.
II.
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
III.
Starši otrok, za katere je Občina Bistrica ob Sotli dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otrok najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
V primeru uveljavljanja rezervacij iz prejšnjega odstavka te točke znaša plačilo staršev po upoštevanju odštetega ustreznega deleža neporabljenih živil iz 3. točke tega sklepa 50% od njihovega plačila, določenega v skladu z 2. točko tega sklepa. Vrtec je dolžan starše obvestiti o višini plačila staršev.
IV.
Starši pa lahko izven termina, določenega v prejšnji točki tega sklepa, uveljavljajo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka v primeru opravičene bolniške odsotnosti otroka, ki traja več kot tri tedne. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z originalnim zdravniškim opravičilom. V tem primeru se prvi dan odsotnosti otroka računa od prvega delovnega dne odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, katero starši vrtcu javijo najkasneje do 8. ure in se zaključi zadnji dan delovnega dne odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni.
V primeru uveljavljanja rezervacij iz prejšnjega odstavka te točke znaša plačilo staršev po upoštevanju odštetega ustreznega deleža neporabljenih živil iz 3. točke tega sklepa 50% od njihovega plačila, določenega v skladu z 2. točko tega sklepa.
V.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Bistrica ob Sotli po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije s strani staršev in ceno programa.
VI.
Občina Bistrica ob Sotli bo za primere in za navedeno obdobje ter pod pogoji, določenimi v tem sklepu za uveljavljanje rezervacije, tudi za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji zavezanka za doplačilo do polne cene programa, ki so vključeni v vrtce izven območja Občine Bistrica ob Sotli, pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v vrtcih teh občin.
VII.
Vrtec, v čigar redne oddelke so vključeni otroci s posebnimi potrebami, za katere je zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev ter stroškov za dodatno strokovno pomoč na podlagi odločbe o usmeritvi Občina Bistrica ob Sotli, mora Občino Bistrica ob Sotli obvestiti o vrsti in obsegu dodatnih stroškov. Kot dokazilo o upravičenosti do dodatnih stroškov je dolžan Občini Bistrica ob Sotli posredovati kopijo odločbe o upravičenosti do dodatne strokovne pomoči.
VIII.
Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro, ki so jo navedli ob vpisu otroka v vrtec oziroma najkasneje ob koncu poslovnega časa vrtca. Kolikor starši ob koncu poslovnega časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec lahko zaračuna dodatne stroške zaradi podaljšanega varstva otroka. Kot dodatni stroški se v tem primeru upoštevajo stroški zaposlenih, ki se preračunajo na uro in se staršem zaračunajo za vsako začeto uro zamude.
IX.
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-14-5
Bistrica ob Sotli, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.