Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5059. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada – okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, stran 15430.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US), 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04 – popr., 68/05, 77/06, 71/07 in 85/08) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 17. redni seji dne 12. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada – okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se ustanovi proračunski sklad – okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda kot evidenčni račun v okviru proračuna Občine Pivka.
2. člen
(Namen proračunskega sklada)
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna občine ločeno zbirajo sredstva za investicije v javno kanalizacijo, s katerimi se rešuje odvod oziroma čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, če so te investicije predmet operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in je lastnik objekta občina.
3. člen
(Čas, za katerega je proračunski sklad ustanovljen)
Proračunski sklad se ustanovi za nedoločen čas z namenom izvajanja nalog s področja izvajanja investicij v javno kanalizacijo v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
4. člen
(Viri financiranja proračunskega sklada)
S tem odlokom se kot namenski prihodki proračunskega sklada – okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda določijo:
– okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– drugi viri.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območju Občine Pivka.
5. člen
(Pokrivanje obveznosti proračunskega sklada)
Obveznosti proračunskega sklada – okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se pokrivajo iz sredstev sklada na osnovi finančnega načrta.
6. člen
(Izplačila v breme proračunskega sklada)
Izplačila v breme proračunskega sklada – okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada. Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu leta se prenesejo v naslednje leto.
7. člen
(Uporaba sredstev proračunskega sklada)
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, določene s tem odlokom.
8. člen
(Upravljanje proračunskega sklada)
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada – okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je pristojen župan Občine Pivka ali od njega pooblaščena oseba.
9. člen
(Prenehanje proračunskega sklada)
Ugotovitev o prenehanju proračunskega sklada sprejme Občinski svet Občine Pivka s sklepom.
10. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-17/2008
Pivka, dne 12. novembra 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.