Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5060. Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območje Občine Pivka, stran 15431.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB 2), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/2006, 93/07) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 17. seji dne 12. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območje Občine Pivka
1. člen
Ta odlok določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava Občine Pivka (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kmetija).
Redni obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij
2. člen
(1) Gostinec oziroma kmet določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije), kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (nap. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 6. in 24. uro,
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.
(2) Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
(3) Ne glede na prejšnje določbe smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.).
(4) Gostinski obrat ali kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega časa, določenega v prejšnjih odstavkih.
Merila za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij
3. člen
(1) Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje Občine Pivka.
(2) Pri odločanju o izdaji soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije se upoštevajo naslednja merila:
– območje/lokacija, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– vrsta gostinskega obrata,
– pisno mnenje vaške skupnosti oziroma trške skupnosti (do katere ure lahko gostinski obrat oziroma kmetija posluje),
– poslovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v predhodnem obdobju v smislu kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, pritožb občanov ipd.),
– vključenost gostinskega obrata oziroma kmetije v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo,
– drugi utemeljeni primeri, ko to narekuje javni interes.
(3) Gostinskim obratom iz tretjega odstavka 2. člena se lahko obratovalni čas preko celega leta podaljša do 23. ure, v poletnem času, ki traja od 26. aprila do 30. septembra pa tudi ob petkih in sobotah do 24. ure.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se gostinskim obratom, ki ne obratujejo v večstanovanjskih stavbah, obratovalni čas lahko podaljša največ do 04. ure naslednjega dne, vendar le ob predložitvi pisnega soglasja vaške oziroma trške skupnosti, ki mora predhodno pridobiti mnenje mejnih sosedov (kateri so od gostišča oddaljeni manj kot 100 metrov). Tako potrjeni podaljšani obratovalni čas se lahko izda za obdobje največ 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, pri čemer se v soglasju lahko določijo pogoji podaljšanja.
V primeru, da vaška skupnost ne poda soglasja v roku 30 dni, lahko o podaljšanju odloči občinska uprava.
(4) V primeru, da občinska uprava deloma ali v celoti zavrne prijavljeni podaljšani obratovalni čas, v odločbi določi obratovalni čas.
Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(5) Ne glede na prejšnje določbe tega člena lahko gostinec brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti obratujejo dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
Ob drugih priložnostih (ob občinskem prazniku, ob godu farnega ali vaškega zavetnika – shod, ob porokah, ob rojstnih dneh, ob raznih srečanjih, ob najavljenih skupinah in podobno) pa le ob soglasju za gostinstvo pristojnega organa občine. Izdaja soglasja se izključno nanaša na predviden dogodek in velja samo za čas trajanja tega dogodka. Gostinski obrat mora podati pisno vlogo na predpisanem obrazcu na Občino Pivka v roku 8 dni pred predvidenim dogodkom.
Gostinec mora tudi zagotoviti, da ob enkratnem podaljšanem obratovalnem času zunanji obiskovalci nimajo vstopa v lokal, razen ob občinskem prazniku in ob shodih.
(6) Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
Izpolnitev drugih pogojev
4. člen
Gostinec mora zagotavljati nemoteč odhod gostov iz gostinskega lokala in parkirišča ter skrbeti za čistost in urejenost okolice lokala.
Gostinski lokal ne sme biti deležen pogostih pismenih pritožb občanov oziroma bližnjih sosedov ter bližnjih ustanov glede motenja javnega reda in miru ter drugih kršitev.
Preklic soglasja
5. člen
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, ki se gostincu oziroma kmetu izda za določeno trajajoče obdobje, lahko občina kadarkoli prekliče in primerno skrajša z odločbo, če ugotovi:
– ponavljajoče se kršitve javnega reda in miru v gostinskih obratih in kmetijah ter njihovi neposredni bližini,
– pritožbe vaške oziroma trške skupnosti,
– ponavljajoče se pisne pritožbe stanovalcev v bližini stanovanjskih objektov,
– večkratno posredovanje s strani policije oziroma pristojnih inšpekcijskih organov,
– da je iz zapisnika tržnega inšpektorja in policije razvidno, da je gostinec večkrat prekoračil podaljšan obratovalni čas,
– v drugih utemeljenih primerih, ko to narekuje javni interes.
(2) Gostinec oziroma kmet, kateremu je bilo soglasje po prvem odstavku tega člena preklicano, ne more zaprositi za novo soglasje pred pretekom 6. mesecev od dneva preklica soglasja.
(3) V primeru, da se gostincu oziroma kmetu prekliče izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Prehodne in končne določbe
6. člen
Odločba za podaljšani obratovalni čas, ki je bila gostincu oziroma kmetu izdana pred uveljavitvijo tega odloka, ostane v veljavi do izteka roka določenega za podaljšan obratovalni čas, vendar najkasneje do 31. 12. 2008.
7. člen
Za določbe o obratovalnem času, ki niso zajete v tem odloku, se uporabljajo določbe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-17/2008
Pivka, dne 12. novembra 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.