Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5030. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Kamnik, stran 15382.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 27/02, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji dne 19. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 122/03) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»a) Letni program športa
Letni program športa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Kamnik pripravi strokovna služba občinske uprave.
V letnem programu športa se določi naslednje:
– programi športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu;
– obseg in vrsta dejavnosti, ki se sofinancira pri posameznih programih;
– deleži sredstev za posamezne programe.
Finančni obseg letnega programa športa je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu za posamezno proračunsko leto.
b) Javni razpis
Opravila v zvezi z javnim razpisom, odpiranjem, strokovnim pregledom in ocenjevanjem vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Javni razpis mora biti objavljen v skladu s sprejetim letnim programom športa.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– programe, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti;
– vrste dokazil;
– kriterije in merila za izbor programov športa in dodelitev sredstev;
– določitev obdobja za porabo sredstev;
– razpisne roke;
– način dostave predlogov;
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v lokalnem časopisju in elektronskih medijih. Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset (30) dni in ne daljši od petinštirideset (45) dni.
c) Zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje prispelih predlogov
Predlagatelji svoje predloge oddajo na posebnih enotnih obrazcih.
Postopek odpiranja prispelih vlog vodi komisija. Komisija vodi zapisnik o prispelih predlogih po predlagateljih in vsebinah.
Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolno vlogo, lahko le-to dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Kolikor vlagatelj v roku vlogo ne dopolni, se le-to zavrže.
Nepopolne vloge in prepozno prispele vloge na javni razpis se zavržejo, o čemer izda občinska uprava ustrezen sklep.
Zoper sklep iz točke c, tretji odstavek tega člena, je mogoča pritožba v pisni obliki, ki se naslovi na župana v roku petnajstih (15) dni od prejema sklepa o zavrnitvi.
Županova odločitev je dokončna.
d) Obravnava in priprava predlogov ter izdaja sklepa o izboru
Zbiranje in ocenjevanje prispelih vlog opravi komisija.
Prispele vloge obravnava komisija, ki v roku šestdeset (60) dni od roka za oddajo predlogov pripravi končni predlog za izbor programov za sofinanciranje. O izbranih programih odloči župan, občinska uprava pa izda sklep o izbiri izvajalcev letnega programa športa.
e) Obveščanje izvajalcev ter sprejemanje in reševanje morebitnih pritožb
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo v roku petnajstih (15) dni od prejema sklepa na organ, ki je sklep izdal.
Organ, ki je sklep izdal, rešuje pritožbo v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
f) Sklepanje pogodb
Sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci opravi občinska uprava v tridesetih (30) dneh od pravnomočnosti sklepa o izboru oziroma po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni račun izvajalca;
– vrste, vsebina in obseg programov;
– čas realizacije programov;
– višina dodeljenih sredstev;
– pričakovani dosežki;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programov;
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev. Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 30 dni od izdaje pismenega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju športnega programa.«.
2. člen
V skladu s tem pravilnikom Občinski svet Občine Kamnik sprejme tudi pogoje, normative in kriterije za vrednotenje in sofinanciranje programov športa, ki so priloga tega pravilnika in so na vpogled pri pristojnem oddelku občinske uprave.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0010/2008
Kamnik, dne 20. novembra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.