Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina, stran 15436.

Na podlagi 41. člena Zakon o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03, 73/06), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 10. redni seji dne 24. 4. 2008, Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 17. redni seji dne 26. 6. 2008, Občinski svet Občine Kozje na 17. redni seji dne 29. 9. 2008, Občinski svet Občine Rogatec na 14. redni seji dne 5. 11. 2008, Občinski svet Občine Podčetrtek na 15. redni seji dne 19. 6. 2008 in Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 15. redni seji dne 17. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/01, 52/03).
2. člen
Besedilo 8. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
P/85.200    Osnovnošolsko izobraževanje
P/85.310    Srednješolsko splošno izobraževanje
P/85.320    Srednješolsko poklicno in strokovno
        izobraževanje
P/85.410    Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
P/85.421    Višješolsko izobraževanje
P/85.422    Visokošolsko izobraževanje
P/85.530    Dejavnost vozniških šol
P/85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.600    Pomožne dejavnosti za izobraževanje
J/58.190    Drugo založništvo
M/70.210    Dejavnost stikov z javnostjo
M/70.220    Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M/72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na
        področju družboslovja in humanistike
M/73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.300    Prevajanje in tolmačenje
N/82.110    Nudenje celovitih pisarniških storitev
N/82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
R/90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve.«
3. člen
Besedilo 14. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljata dva predstavnika občin ustanoviteljic in dva predstavnika delavcev zavoda.«
4. člen
Prvi odstavek 15. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Predstavnika ustanoviteljev imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Občinski svet Občine Rogaška Slatina imenuje enega predstavnika, drugega predstavnika imenujejo občinski sveti preostalih občin ustanoviteljic po medsebojnem dogovoru.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, imenovani Svet zavoda opravlja naloge do izteka mandata.
Št. 0320-0005/2008-04
Rogaška Slatina, dne 5. novembra 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
 
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.
 
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
 
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
 
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.