Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 15382.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – upb1, 14/05, 120/06 – odl. US), 58. in 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99, 1/00, 67/02, 110/02) v zvezi z 58. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97), 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – upb2, 105/06) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji dne 19. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V 2. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97, 7/00, 93/00, 54/01, 78/03 in 78/04) se nadomesti obstoječe besedilo drugega odstavka točke 1., z naslednjim besedilom:
»Za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.«
2. člen
V 3. členu se v drugem odstavku besede »pet kakovostnih skupin« zamenjajo z besedami »štiri kakovostne skupine«.
3. člen
V 3. členu se črta peta kakovostna skupina območij, ki se glasi:
»5. Kakovostna skupina območij:
VP1 – Velika planina, VP2 – Velika planina, VP3 – Velika planina, VP4 – Velika planina, VP5 – Velika planina, VP6 – Velika planina, VP7 – Velika planina, VP8 – Velika planina, VP9 – Velika planina, VP10 – Velika planina, VP11 – Velika planina, VP 12 – Velika planina, VP13 – Velika planina, VP14 – Velika planina, VP15 – Velika planina, VP16 – Velika planina, VP17 – Velika planina.«
4. člen
V prvem stavku 7. člena se črtata besedi »in petem«, po besedi »tretjem« se črta vejica in doda beseda »in«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2009.
Št. 007-0027/2007
Kamnik, dne 20. novembra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.