Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5028. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta B20 Stol – južni del, stran 15379.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. redni seji dne 19. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta B20 Stol – južni del
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B20 Stol – južni del.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) podlage za odmero komunalnega prispevka.
(2) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na območju OPPN B20 Stol – južni del, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(3) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi tega odloka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B20 Stol – južni del.
(2) Program obravnava eno obračunsko območje za območje trgovskih objektov (A in B v OPPN). Območje objekta C ni vključeno v obračunsko območje, ker OPPN ta objekt opredeljuje kot večnamenski objekt z možnostjo ureditve gasilskega doma in prostorov gorske reševalne službe.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
(1) Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo. Upoštevana je naslednja infrastruktura oziroma posegi v infrastrukturo:
– križišče za krožni promet,
– rekonstrukcija obvoznice med križiščem in mostom čez Kamniško Bistrico z izvedbo protihrupne ovire,
– podhod pod obvoznico,
– kolesarska pot in pešpot ob Kamniški Bistrici ter med območjem in regionalno cesto,
– zaščita glavnega kanala DN 800 – kolektorja odpadne vode,
– prestavitev in zaščita plinovoda pod povoznimi površinami,
– rekonstrukcija vodovoda na odseku Pošta – avtobusna postaja Stol,
– vodovod na območju OPPN,
– fekalna kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– javna razsvetljava.
(2) S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo iz prejšnjega odstavka, se zavezancem prizna plačilo stroškov uporabe obstoječih infrastrukturnih omrežij.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)
(1) Vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije za izračun komunalnega prispevka je vsota predvidenih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture iz idejnih zasnov, stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroškov nadzora. Vrednost infrastrukture, projektne dokumentacije in nadzora je po posameznih vrstah infrastrukture naslednja:
+------------------------------------------------+-------------+
|Postavka                    |  Znesek [€]|
+------------------------------------------------+-------------+
|Križišče za krožni promet in kraki v smeri   |   460.000|
|sever, jug in zahod               |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|Rekonstrukcija kraka v smeri vzhod (obvoznica) |   422.500|
|in zavijalni pasovi               |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|Kolesarska steza, steza za pešce, gasilska pot |    86.500|
+------------------------------------------------+-------------+
|Protihrupna zaščita               |   135.000|
+------------------------------------------------+-------------+
|Podhod pod regionalno cesto           |   180.000|
+------------------------------------------------+-------------+
|Vodovod                     |   257.815|
+------------------------------------------------+-------------+
|Zaščita kolektorja fekalne kanalizacije     |    87.500|
+------------------------------------------------+-------------+
|Fekalna kanalizacija s črpališčem        |   123.000|
+------------------------------------------------+-------------+
|Meteorna kanalizacija              |   160.000|
+------------------------------------------------+-------------+
|Javna razsvetljava               |    56.200|
+------------------------------------------------+-------------+
|Zaščita in prestavitev plinovoda        |   100.000|
+------------------------------------------------+-------------+
|Odkup zemljišč                 |   220.000|
+------------------------------------------------+-------------+
|Projektna dokumentacija             |   100.000|
+------------------------------------------------+-------------+
|Program opremljanja               |    3.600|
+------------------------------------------------+-------------+
|Nadzor                     |    45.000|
+------------------------------------------------+-------------+
|Skupaj                     |  2.437.115|
+------------------------------------------------+-------------+
(2) V oceno vrednosti infrastrukture niso vključeni stroški rušitev obstoječih objektov in morebitnih rekonstrukcij teh objektov na območju, kjer je načrtovana javna infrastruktura.
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, t.j. na površino stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino objektov.
(2) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek obračuna v celoti.
(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (C(pi)) in neto tlorisne površine objekta (C(ti)) je naslednja:
(4) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z 11. členom tega odloka se uporabijo faktorji C(pi) in C(ti) iz tabele, faktor D(pi) je enak D(ti), to je 0,5.
+-----------------------------------------------+--------------+
|Cena na enoto                 |   €/m2   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|C(pi) [€/m2 stavbnih zemljišč]         |  69,33   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|C(ti) [€/m2 neto tloris. površ. objekta]    |  83,33   |
+-----------------------------------------------+--------------+
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 11. 2008.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Terminsko se predvideva izgradnja komunalne infrastrukture v letu 2010.
V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki bo na območju OPPN gradil objekte.
VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno zemljišče znotraj obravnavanega območja.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za vsako novo gradnjo stavbe na območju OPPN.
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
    KP = D(pi) * C(pi) * površina parcele + D(ti) * C(ti) * neto tlorisna površina * K(dej)
pri čemer je:
KP    –  komunalni prispevek
C(pi)   –  cena opremljanja glede na površino gradbene
       parcele
C(ti)   –  cena opremljanja glede na neto tlorisno
       površino stavbe
D(pi)   –  delež površine parcele pri izračunu
D(ti)   –  delež neto tlorisne površine pri izračunu
K(dej)  –  faktor dejavnosti
(4) Faktorji C(pi), C(ti), D(pi) in D(ti) so določeni v 5. členu tega odloka.
(5) Izračunana višina komunalnega prispevka se mesečno revalorizira z indeksom rasti cen v gradbeništvu (ostala nizka gradnja), ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in IGM.
VIII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
(faktorji dejavnosti)
Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
+----------+--------------------------------------+------------+
|Vrsta   |Dejavnost               | Faktor (K |
|objekta  |                   |  (dej))  |
+----------+--------------------------------------+------------+
|121    |Gostinske stavbe           |  1,3   |
+----------+--------------------------------------+------------+
|122    |Upravne in pisarniške stavbe     |  1,0   |
+----------+--------------------------------------+------------+
|123    |Trgovske in druge stavbe za storitvene|  1,0   |
|     |dejavnosti              |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|124    |Stavbe za promet in stavbe za     |  1,0   |
|     |izvajanje elektronskih komunikacij  |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|125    |Industrijske stavbe in skladišča   |  1,0   |
+----------+--------------------------------------+------------+
|126    |Stavbe splošnega družbenega pomena  |  0,9   |
+----------+--------------------------------------+------------+
|1274   |Druge nestanovanjske stavbe      |  1,0   |
+----------+--------------------------------------+------------+
13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plačuje za:
– gasilske domove in
– za stavbe, ki se gradijo za lastne potrebe Občine Kamnik in se financirajo iz občinskega proračuna.
IX. POSTOPEK ODMERE
14. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka.
15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
16. člen
(zbrana sredstva)
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
(1) Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Občini Kamnik.
(2) Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z dosedanjo ureditvijo.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0078/2008
Kamnik, dne 20. novembra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.