Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5036. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Komen, stran 15388.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 21. redni seji dne 26. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo podrobnejša merila za izdajo soglasja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrat), ter pogoje in postopek za preklic soglasja.
II. OBRATOVALNI ČAS
2. člen
Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: gostinec) določi redni dnevni obratovalni čas samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 6. in 24. uro,
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena smejo gostinski obrati, ki nudijo gostom le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim in izletniške kmetije na teh območjih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, terase ipd.).
3. člen
Obratovanje izven časa, določenega v prejšnjem členu tega odloka, se šteje za podaljšani obratovalni čas.
III. MERILA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
4. člen
Gostinski obrat lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje občinske uprave Občine Komen (v nadaljevanju: občinska uprava), ki o tem odloča na podlagi sprejetih meril.
5. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času se upošteva naslednja merila:
– vrsta gostinskega obrata in območje (lokacija), kjer se nahaja,
– poslovanje gostinskega obrata v predhodnem obdobju, v smislu kršitev obratovalnega časa, javnega reda in miru, utemeljenih pisnih pritožb občanov ipd.,
– vključevanje gostinskega obrata kot dodatne ponudbe drugim programom (kulturnim, turističnim, športnim, zabavnim ipd.),
– drugi utemeljeni primeri, ko to narekuje javni interes.
6. člen
Glede na območje (lokacijo) se gostinski obrati delijo na tiste, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj ter druge gostinske obrate.
7. člen
V skladu z merili iz 5. člena tega odloka, se lahko gostinskim obratom, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ne glede na vrsto gostinskega obrata, podaljša obratovalni čas kot sledi:
– restavracije, gostilne, okrepčevalnice, izletniške kmetije, od nedelje do četrtka do 24. ure, ob petkih in sobotah do 1. ure naslednjega dne,
– osmice, od nedelje do četrtka do 1. ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah do 2. ure naslednjega dne,
– bari, kavarne, vinotoči, slaščičarne, od nedelje do četrtka do 24. ure, ob petkih in sobotah do 2. ure naslednjega dne.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko gostinski obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, obratujejo ob petkih in sobotah v podaljšanem obratovalnem času do 4. ure naslednjega dne.
Gostinski obrat lahko brez dovoljenja obratuje dlje, kot traja obratovalni čas, na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
Ob drugih priložnostih: v času praznikov, določenih z zakonom, na dan javnih prireditev, raznih praznovanj zaprtega tipa (poroke, obletnice, fantovščine, dekliščine, srečanja najavljenih skupin ipd.), prirejanja raznih občasnih promocijskih in dodatnih zabavno družabnih programov v gostinskem obratu lahko gostinec obratuje dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas, le ob soglasju občinske uprave, ki lahko v takih primerih za točno določen dan oziroma dneve izredno podaljša obratovalni čas od nedelje do četrtka do 1. ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah pa do 3. ure naslednjega dne.
8. člen
Zunanje površine gostinskih obratov (gostinski vrtovi, terase ipd.) lahko obratujejo v enakem podaljšanem obratovalnem času kot gostinski obrati.
V podaljšanem obratovalnem času, določenem v četrtem odstavku 7. člena tega odloka, lahko gostinski obrat na zunanjih površinah (gostinski vrtovi, terase) obratuje ob soglasju občinske uprave le izjemoma, kolikor se vključuje v prireditve ali dogodke javnega pomena.
IV. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA
9. člen
Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec vložiti vlogo na predpisanem obrazcu, ki mu mora priložiti:
– za gostinski obrat lociran v stavbi s stanovanji soglasje upravljavca stavbe ali stanovalcev,
– za gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma izvaja družabni program, izjavo, da ima gostinski obrat izvedeno protihrupno zaščito ter izjavo, da bo poskrbljeno za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata in za red v gostinskem obratu,
– za gostinski obrat, ki za parkiranje obiskovalcev uporablja javne površine, izjavo, da bo poskrbljeno za čistočo koriščenih javnih površin.
10. člen
Občinska uprava izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, če:
– zaprošeni podaljšani obratovalni čas ustreza obratovalnemu času, določenem v 7. členu tega odloka,
– je vlogi priložena v 9. členu tega odloka zahtevana dokumentacija,
– gostinec v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ni storil več kot treh kršitev iz druge alineje 5. člena tega odloka,
– če so izpolnjeni pogoji iz četrte alineje 5. člena tega odloka.
11. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda za obdobje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo zaprošeno za soglasje, oziroma do konca naslednjega koledarskega leta, če je bilo za izdajo soglasja zaprošeno največ 60 dni pred začetkom novega koledarskega leta.
Občinska uprava izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času tako, da prijavljeni razpored obratovalnega časa potrdi, nato pa potrjen izvod obrazca najkasneje v 15. dneh vrne gostincu, en izvod obrazca zadrži za svojo evidenco, en izvod obrazca pa posreduje območni enoti pristojnega tržnega inšpekcijskega organa.
Kolikor občinska uprava s prijavljenim podaljšanim obratovalnim časom ne soglaša, z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas ter s to odločbo hkrati tudi določi obratovalni čas.
V. POGOJI IN POSTOPEK ZA PREKLIC SOGLASJA
12. člen
Občinska uprava lahko izdano soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času z odločbo kadarkoli prekliče, če ugotovi, da je podan kateri od navedenih razlogov:
– so bile v gostinskem obratu v zadnjih šestih mesecih storjene več kot tri kršitve, navedene v drugi alineji 5. člena tega odloka, ugotovljene na podlagi zapisnikov oziroma poročil pristojnih inšpekcijskih služb in policije,
– je bilo z meritvami hrupa, opravljenih na podlagi zahteve pristojne inšpekcije ugotovljeno, da hrup v gostinskem obratu presega vrednosti, določene z veljavnimi prepisi,
– če je iz zapisnika inšpektorata in redarstva občine razvidno, da niso večkrat zaporedoma izpolnjeni pogoji iz izjave, navedene v tretji alineji 9. člena odloka,
– v drugih utemeljenih primerih, ko to narekuje javni interes.
VI. POGOJI IN POSTOPEK ZA IZDAJO POSAMIČNEGA SOGLASJA
13. člen
Ne glede na že potrjeni obratovalni čas, lahko gostinec skladno s četrtim odstavkom 7. člena tega odloka zaprosi za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas.
Posamično soglasje se izda na podlagi vloge gostinca, ki mora biti vložena najmanj 8 dni pred dnevom, za katerega se naproša za izredno podaljšanje obratovalnega časa. Vlogi mora priložiti soglasja in izjave, določene v 9. členu odloka.
Posamično soglasje se izda za točno določen dan oziroma dneve.
Občinska uprava lahko iz razlogov, navedenih v 12. členu tega odloka, posamičnega soglasja ne izda.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se uporabljata zakon in pravilnik resornega ministrstva.
Če bi v primeru sprememb zakona ali pravilnika postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom oziroma pravilnikom, se do spremembe tega odloka uporabljajo določbe zakona oziroma pravilnika.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2008-5
Komen, dne 26. novembra 2008
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti