Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5077. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 396080 Gorica pri Slivnici–Loka pri Žusmu, odsek Gorica pri Slivnici–Drobinsko, stran 15465.

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in v povezavi s 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), 37. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07) in po predhodnem soglasju ministra za okolje in prostor (št. 35008-7/2005-BL, z dne 27. 3. 2007) sprejme župan Občine Šentjur
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 396080 Gorica pri Slivnici–Loka pri Žusmu, odsek Gorica pri Slivnici–Drobinsko
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta lokalne ceste Gorica pri Slivnici –Loka pri Žusmu (v nadaljevanju OPPN LC Gorica–Drobinsko),
– območje OPPN LC Gorica–Drobinsko,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo OPPN LC Gorica–Drobinsko in njegovih posameznih faz,
– financiranje OPPN LC Gorica–Drobinsko ter
– nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti v postopku priprave OPPN LC Gorica–Drobinsko.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN LC Gorica–Loka)
Zaradi potrebne rekonstrukcije in izboljšanja voznih lastnosti prometnice LC 396080 Gorica pri Slivnici–Loka pri Žusmu, odsek Gorica pri Slivnici–Drobinsko, Občina Šentjur pristopa k pripravi OPPN LC Gorica–Drobinsko.
Iz stanja na terenu navedene prometnice oziroma njenega odseka, je bilo ugotovljeno, da se za tako obširno rekonstrukcijo lokalne ceste pripravi OPPN.
Za potrebe izvedbe navedenega posega bo potrebno pridobiti določena zemljišča posameznih lastnikov, kar se bo določalo v samem postopku izdelave OPPN.
Tako predvidena rekonstrukcija zajema razširitev voznega pasu, enostranski hodnik za pešce in kolesarska steza. Predmet rekonstrukcije je tudi izvedba javne razsvetljave in rekonstrukcija obstoječe komunalne infrastrukture. Prav tako je potrebno posebno pozornost nameniti podzemnim kanalom za prehod žab v času njihovega drstenja.
3. člen
(območje urejanja)
Območje OPPN LC Gorica–Drobinsko zajema naslednje parcelne številke 1047/1, 1047/5, 1047/26, 1047/27, 1047/12, 1047/13, 1047/14, 1047/16, 1047/18, 1047/20, 1047/21, 1047/23, 1047/28, 1047/25, 1047/20, 1047/12, 655/2, 655/14, 655/15, 660/10, 1047/10, 660/9, 658/2, 1047/6, 474/5, 474/6, *233/2, 468/1, 468/4, 458/1, 463/1, 460/1, 461/1, 463/2, 464/4, 30, 32/1, 31/2, 33/2, 462, 34/2, 35/2, 1037/5, 24, 23, 38/1, 43/1, 42/1, 43/3, 3, 6/5, 4/1, 5, 6/4, 53/6, 54/5, 60/3, 63/2, 102/1, 101/1, 102/5, 100/3, 116/1, 116/3, 115/3, 116/2, 115/1, 146/3, 139/7, 1043/6, 139/8, 1040, 462, 37/2, 60/1, 674/4, 673/2, 1039, 672/7, 652/4, *298, vse k.o. Gorica pri Slivnici in 969/3, 967/3, 1565, 1558/2, 976/1, 976/3, 1562, 1555/1, 968/3, vse k.o. Javorje.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve, kot podlage za izdelavo OPPN LC Gorica–Drobinsko se pridobijo v času postopka oziroma so že pridobljene.
5. člen
(roki za pripravo OPPN LC Gorica–Drobinsko in njegovih posameznih faz)
Občina Šentjur začne pripravljati OPPN LC Gorica–Drobinsko na podlagi sklepa, ki ga sprejme župan.
Osnutek OPPN LC Gorica–Drobinsko se pripravi na podlagi strokovnih podlag, stanja ter teženj v prostoru.
Roki za pripravo OPPN LC Gorica–Drobinsko:
Sklep o začetku priprave spremembe
prostorskega akta             december 2008
Objava sklepa v uradnem glasilu in na
svetovnem spletu, MOP           december 2008
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o
izvedbi celovite presoje vplivov na    30 dni
okolje
Priprava osnutka spremembe prostorskega
akta                   20 dni
Pridobivanje smernic           30 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in   7 dni pred
javni obravnavi osnutka          pričetkom javne
                     razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava    30 dni
Priprava stališča do pripomb In predlogov 10 dni po zaključku
                     javne razgrnitve
Pridobivanje mnenj            30 dni
Stališča do pripomb in predlogov     7 dni
Priprava usklajenega predloga       20 dni
Sprejemanje odloka na občinskem svetu   junij 2009
Objava v Uradnem listu
6. člen
(financiranje)
Sredstva za izdelavo OPPN LC Gorica–Drobinsko so zagotovljena v občinskem proračunu Občine Šentjur.
7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje,
4. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
5. Zavod za kulturno dediščino Slovenije, OE Celje,
6. Elektro Celje, d.d., Celje,
7. Javno komunalno podjetje Šentjur, d.o.o., Šentjur,
8. Geoplin plinovodi d.o o., Ljubljana,
9. Občina Šentjur.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave OPPN LC Gorica–Drobinsko izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-23/2008-261
Šentjur, dne 28. novembra 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.