Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja, stran 15391.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18. ter 107. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 20. seji dne 12. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja
1. člen
S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (objavljen v UVG št. 7/83).
2. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja se v 5. členu črta drugi odstavek in se nadomesti z besedilom:
»V primeru urbanistično arhitekturnega natečaja za obravnavano območje, ki je izveden v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Mestno občino Kranj, se izbrana natečajna rešitev šteje kot programski načrt, če je usklajena s smernicami varstva kulturne dediščine, o čemer s svojim stališčem presoja pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.«
Besedilo se v 6. členu v poglavju I. Programski del dopolni tako, da se glasi:
»I. Programski del, št. projekta UD 79-52/77 od decembra 1982, ki ga je pripravila DO Domplan Kranj ter spremembe in dopolnitve, ki jih je izdelal Populus, podjetje za prostorski inženiring d.o.o., pod št. proj. 316/04/08 v aprilu 2008.«
3. člen
V poglavju D Pravilnik za izvajanje revitalizacijskega načrta se naslov dopolni in se glasi:
»D Pravilnik za izvajanje revitalizacijskega načrta s spremembami in dopolnitvami«.
4. člen
V Programskem delu revitalizacijskega načrta, ki je sestavni del odloka, se spremeni:
V poglavju 4.3. Etažnost objektov, možne spremembe, izkoriščenost na strani 44 se doda stavek:
V kareju 7 višina slemena objektov ne sme negativno vplivati na veduto gabaritne linije (višine slemen) starega mestnega jedra kot celote, o čemer s svojim soglasjem presoja področni zavod za varstvo kulturne dediščine.
V poglavju št. 6.2. Funkcionalno coniranje se spremeni grafična priloga in se zamenja s spremenjeno.
V poglavju 6.4. Usmeritev in faznost revitalizacije:
– v odstavku KARE 25 se na strani 62 drugi stavek pred piko dopolni z besedilom
», kot dopolnilna pa je dovoljena tudi gostinska dejavnost (121)«.
Na koncu odstavka se doda stavek »Za predvidene posege je potrebno v fazi PGD izdelati konservatorski načrt.«
– v odstavku KARE 7 in 8 se na strani 64 na koncu dopolni tekst s stavkom: »V kareju 7 je poleg gostinske (121) in stanovanjske (11) dovoljena upravna in pisarniška (122), trgovska in storitvena (123) ter dejavnost splošnega družbenega pomena (126) «
Na koncu odstavka se doda stavek: »Za predvidene posege je potrebno v fazi PGD izdelati konservatorski načrt.«
– v odstavku KARE 9 se na strani 65 spremeni prvi stavek in se glasi: »Predvidena osnovna raba je stanovanjska (11), dopolnilne pa so gostinska (121), trgovska in storitvena (123) in dejavnost splošnega družbenega pomena (126)«. V tem poglavju se zadnji stavek pred piko dopolni z besedilom »(pokrito gledališče na prostem).«
Na koncu odstavka se doda besedilo: »Zaradi pogostosti podorov zaradi nestabilnosti konglomeratnega pobočja, naj se izdela pred gradbenimi posegi na obstoječih objektih in ob njihovih rekonstrukcijah v območju konglomeratne terase poročilo o geomehanskih raziskavah z oceno možnosti posega. Vsi infrastrukturni vodi javnega značaja (kanalizacija, elektrika…) naj se speljejo po obstoječih ulicah stran od konglomeratne terase, ker bi lahko škodljivo vplivali na njihovo stabilnost. Vse meteorne vode s streh in s tal naj se spelje stran od konglomeratne terase, ker bi lahko pronicanje voda skozi porozni konglomerat načelo stabilnost konglomeratnega pobočja. Posegi v drevesno vegetacijo izven morfološke enote niso dovoljeni. Gradbeni material se ne sme odlagati na konglomeratni terasi, ampak se odpelje na urejeno deponijo.
Za predvidene posege je potrebno v fazi PGD izdelati konservatorski načrt.«
V poglavju Najaktualnejši posegi v objekte zaradi neustrezne funkcije in slabe ohranjenosti – II. stopnja nujnosti obravnavanja, se spremeni:
– v odstavku KARE 9 se na strani 66 spremeni prvi stavek in se glasi: »Predvidena osnovna dejavnost kareja 9 so stanovanja (11), vendar se kot dopolnilne dejavnosti lahko vključijo gostinska (121), trgovska in storitvena (123) in dejavnost splošnega družbenega pomena (126) (pokrito gledališče na prostem s funkcionalnimi prostori v obstoječem objektu – Tomšičeva 42).
5. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja so stalno na vpogled na OOP Mestne občine Kranj.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0131/2007-48/03
Kranj, dne 12. novembra 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.