Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5047. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti, stran 15406.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08 – ZVO1B), Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90, 110/02 – ZGO1 in 2/04 – ZZdrl-A) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 24. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o pogrebni in pokopališki dejavnosti
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) način opravljanja obvezne gospodarske javne službe urejanje in čiščenje pokopališč (v nadaljevanju: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javne dobrine ter njeno prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov gospodarske infrastrukture, potrebnih za izvajanje javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Javno službo zagotavlja MOL v obliki javnega podjetja (v nadaljevanju: izvajalec) na celotnem območju MOL v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca junija za tekoče poslovno leto in ga sprejme Mestni svet MOL.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNE DOBRINE IN NJENA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
3. člen
MOL z javno službo zagotavlja javno dobrino pokop umrlih na pokopališčih.
Javna služba obsega naslednje storitve:
– pogrebne storitve,
– storitve v zvezi z upepeljevanjem,
– oddajanje grobov v najem,
– vodenje evidenc o umrlih in najemnikih grobov,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– razdelitev pokopališč na posamezne zvrsti grobov,
– prekopov grobov,
– opustitve pokopališč in
– čiščenje pokopališč.
4. člen
Javna služba na območju MOL se opravlja na pokopališčih z mrliško vežo ali brez nje.
Pokopališča z mrliško vežo so:
– Žale,
– Dravlje,
– Polje,
– Črnuče,
– Šentjakob,
– Šmartno pod Šmarno goro.
– Vič,
– Rudnik,
– Sostro,
– Štepanja vas,
– Stožice in
– Šentvid.
Pokopališča, brez mrliške veže so:
– Bizovik,
– Janče,
– Prežganje,
– Javor,
– Mali Lipoglav in
– Šentpavel.
5. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove (v nadaljevanju: načrt razdelitve).
6. člen
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
1. klasični grobovi:
– enojni in otroški grobovi ter grobnice,
– povečani grobovi,
2. grobišča,
3. žarni grobovi – talni in zidni,
4. prostor za anonimne pokope,
5. prostor za raztrositev pepela.
7. člen
Klasičen enojni grob je širok od 0,7 do 1,5 m, dolg od 2,0 do 2,7 m, globok pa 1,8 m z možnostjo poglobitve do 3,0 m.
Povečani grob je globok 1,8 m z možnostjo poglobitve do 3,0 m, je daljši od enojnega groba in je praviloma ob pokopališkem zidu.
Gradnja novih grobnic je prepovedana.
8. člen
Grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
Na grobiščih je urejen skupen prostor za polaganje cvetja in sveč.
9. člen
Talni žarni grob je širok 0,60 do 1 m, dolg od 0,60 do 1,20 m, globok pa 0,80 m z možnostjo poglobitve do 1,2 m.
Zidni žarni grob je širok 0,40 m, dolg 0,60 m in visok 0,40 m.
10. člen
Prostor za anonimni pokop je prostor na pokopališčnem oddelku, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označb in imen umrlih, namenjen pokopom krst ali žar. Podatke o pokopu vodi izvajalec v evidenci pokopov.
Na pokopališčnem oddelku za anonimne pokope je urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
11. člen
Prostor za raztros pepela je prostor na pokopališčnem oddelku, ki je urejen za raztros pepela. Imena umrlih so lahko napisana na skupnem nagrobniku, razen v primeru anonimnega pokopa.
Na pokopališčnem oddelku za raztros pepela je urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
12. člen
Pokopališča, ki jih je možno zaklepati, so odprta za obiskovalce vsak dan od:
– 1. aprila do 30. septembra od 7. do 21. ure,
– 1. oktobra do 31. marca od 7. do 19. ure.
V dnevih pred in na dan praznika ter dela prostega dne v Republiki Sloveniji so lahko pokopališča odprta tudi izven časa, določenega v prvem odstavku tega člena.
Pogrebi so vsak dan, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, od 9. do 17. ure.
Dan in čas pogreba lahko odstopata od določbe iz prejšnjega odstavka tega člena.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNE DOBRINE
13. člen
Pogoji za zagotavljanje javne dobrine iz 3. člena tega odloka so:
– pokopališča in njihova razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
– objekti in naprave za upepelitev,
– objekti in naprave za izvajanje pogrebnih svečanosti,
– naprave za vzdrževanje pokopališč in prekop grobov ter
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
14. člen
Za storitve iz prve, druge in tretje alineje 3. člena tega odloka morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji:
– za pogrebne storitve – predpisan standard za osnovni pogreb in pogrebna svečanost, določena s tem odlokom,
– za storitve v zvezi z upepeljevanjem – predpisan standard za osnovni pogreb, predpisan način upepelitve in pogrebna svečanost, določena s tem odlokom,
– za oddajo prostorov za grobove v najem – način oddaje grobov, določen s tem odlokom.
1. Standard za osnovni pogreb
15. člen
Pogreb obsega:
– prijavo pokopa,
– naročilo pogreba,
– prevoz umrlega,
– pogrebno svečanost in
– pokop.
Pokop je lahko:
– zemeljski pokop umrlega v krsti,
– upepelitev umrlega in pokop žare s pepelom v grob in
– upepelitev umrlega in raztros pepela.
Oprema za osnovni pogreb je določena s pravilnikom, ki določa standard za osnovni pogreb, sprejme pa ga Mestni svet MOL. Oprema za osnovni pogreb mora biti razstavljena v prostorih izvajalca tako, da je naročniku pogreba na vpogled.
2. Pogrebna svečanost
16. člen
Pogrebna svečanost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom. Pri izvedbi pogrebne svečanosti se lahko na manjših pokopališčih upoštevajo tudi krajevni običaji pogrebne svečanosti. Pogrebno svečanost organizira izvajalec skladno z voljo umrlega ali naročnika pogreba z izbrano opremo in traja praviloma petinštirideset minut.
17. člen
Pogrebna svečanost je praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni.
18. člen
Pri pogrebni svečanosti se lahko opravi tudi verski obred, ki traja do petnajst minut, v soglasju z izvajalcem pa tudi več.
19. člen
Pri pogrebni svečanosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
20. člen
Pogrebna svečanost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.
21. člen
Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se na dan pogrebne svečanosti položi praviloma ob 7. uri zjutraj v mrliško vežo.
Krsta z umrlim se lahko pred upepelitvijo za en dan položi v mrliško vežo.
22. člen
Mrliške veže so odprte od 7. do 18. ure.
Če pokopališče nima svoje mrliške veže, lahko umrli leži:
– v mrliški veži na pokopališču Žale,
– v mrliški veži bližnjega pokopališča,
– doma v stanovanjski hiši, ki nima več kot dve stanovanji, pod pogojem, da smrt ni posledica nalezljive bolezni.
Če umrli leži doma v stanovanjski hiši in je razdalja daljša od enega kilometra do pokopališča, se pogrebni sprevod opravi z vozilom izvajalca.
Umrli stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko do pokopa položi na dan pogreba v verski objekt, praviloma na pokopališču, od koder se lahko prične pogrebna svečanost.
Pogreb opravi šest-člansko pogrebno moštvo izvajalca.
23. člen
Pred začetkom pogrebne svečanosti se na poslovilni prostor dostavi cvetje in vodja pogreba pripelje svojce.
Pogrebna svečanost se prične, ko se ob zvokih žive ali reproducirane glasbe prinesejo zastave in simboli, nato se pripeljejo posmrtni ostanki umrlega na poslovilni prostor. Od umrlega se najprej poslovijo govorniki, sledijo pevci, recitatorji, pihalni orkester ali drugi glasbeniki in predstavniki verskih skupnosti, če sodelujejo pri pogrebni svečanosti.
Po končani pogrebni svečanosti se lahko na poslovilnem prostoru med igranjem glasbe oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa ali pa se pogrebna svečanost zaključi.
24. člen
Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba.
Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
25. člen
Udeleženci pogrebne svečanosti se razvrstijo ob grobu. Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob. Po minuti molka, poklonitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod končan.
Del pogrebnih svečanosti se lahko opravi tudi ob grobu.
Najkasneje dve uri po končani pogrebni svečanosti mora izvajalec grob zasuti, z delom pa prične, ko se večina udeleženci pogrebne svečanosti umaknejo iz okolice groba.
26. člen
Pogrebna svečanost se lahko opravi pred upepelitvijo umrlega na poslovilnem prostoru pokopališča Žale. V tem primeru po upepelitvi umrlega ni pogrebne svečanosti. Pokop opravi izvajalec s položitvijo žare v grob, ki ji lahko prisostvuje kdo od sorodnikov umrlega.
27. člen
Pri anonimnih pokopih kraj pokopa ni označen.
28. člen
Upepelitev umrlega poteka pod pogoji in na način, določen s pravilnikom, ki ga sprejme Mestni svet MOL.
3. Način oddaje grobov
29. člen
Izvajalec oddaja grobove v najem najemniku s pogodbo (v nadaljevanju: najemna pogodba) za nedoločen čas, vendar najmanj za deset let.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem izvajalec in skleneta najemno pogodbo.
Najemnik groba lahko postane tudi tisti, ki to pravico dobi na podlagi pisnega dogovora s trenutnim najemnikom groba o prenosu groba na novega najemnika, ki ga opravi izvajalec. Novi najemnik groba sklene za ta grob najemno pogodbo z izvajalcem.
30. člen
Najemnik je lahko fizična ali pravna oseba. Fizična oseba kot najemnik je praviloma tisti, ki je poravnal stroške pokopa. Najemnik lahko postane fizična oseba ali pravna oseba tudi na podlagi dogovora iz prejšnjega člena.
31. člen
Za najem groba se plačuje letna najemnina, ki predstavlja sorazmerni del letnih stroškov vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču, glede na vrsto groba.
Letni stroški vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih vsebujejo stroške vzdrževanja objektov in naprav na pokopališčih, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoza odpadkov, porabe vode in elektrike, nadzorno – čuvajske službe, zimske službe, informacijske pisarne, vodenja registrov, sorazmernega dela splošnih stroškov izvajalca in drugih del, potrebnih za izvajanje javne službe.
Najemnina za grob se lahko plača tudi za več let naprej, vendar največ za deset let.
V primeru klasičnega pokopa najemnik groba plačuje najemnino najmanj deset let, zaradi predpisane mirovalne dobe. Če najemnik odstopi od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe mora plačati najemnino tudi za leta do konca poteka mirovalne dobe.
32. člen
Za določitev letne najemnine (v nadaljevanju: najemnina) enojnega groba se letni stroški vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih preračunajo na višino stroškov, ki bremenijo enojni grob tako, da se celotni stroški pokopališke dejavnosti delijo s številom vseh oddanih grobov, tako dobljeni znesek pa predstavlja najemnino za enojni grob.
Najemnina za enojni grob je osnova za izračun najemnine za naslednje zvrsti grobov:
a) za otroški grob znaša najemnina šestdeset odstotkov najemnine za enojni grob,
b) za grobnice:
– do štiri prostore je najemnina enaka štirikratniku najemnine za enojni grob,
– za več kot štiri prostore je najemnina enaka šestkratniku najemnine za enojni grob,
c) za žarni grob znaša najemnina šestdeset odstotkov najemnine za enojni grob,
č) za povečane grobove je najemnina enaka najemnini za enojni grob, pomnoženi s številom možnih pokopov, vendar največ do šest,
e) za grobišča znaša najemnina štirideset odstotkov od najemnine za enojni grob, pomnoženo s številom možnih enojnih grobov.
Raztrositev pepela in anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku ob pokopu oziroma raztrositvi pepela v višini najemnine za enojni grob.
33. člen
Izvajalec izstavi račune za najemnino za grobove praviloma do 15. marca v tekočem letu.
Če najemnik groba v roku petnajst dni ne plača najemnine mu izvajalec izstavi opomin. Če po izstavitvi opomina najemnik ne plača najemnine, v roku petnajstih dni, poda izvajalec v roku šestih mesecev predlog za izvršbo na sodišče.
34. člen
Najemna pogodba za grob preneha:
– na podlagi volje najemnika,
– če to zahteva ureditveni načrt pokopališča,
– če najemnina s stroški izterjave za grob ni bila izterjana na način iz drugega odstavka 33. člena tega odloka,
– če računa za najemnino ni bilo moč izročiti najemniku groba in je preteklo eno leto od dneva zapadlosti računa,
– če najemnik po izstavitvi dveh opominov za ureditev groba, groba tako ne uredi kot jo določa 39. člen tega odloka, mora izvajalec ponovno ugotoviti stanje groba in to dokumentirati s fotografijo groba.
Najemna pogodba preneha tudi, če je najemnik umrl, upravičenec do sklenitve najemne pogodbe pa najemne pogodbe ni sklenil v roku do konca tekočega leta, ko je bila plačana najemnina.
Izvajalec ugotavlja razloge iz prvega in drugega odstavka tega člena in ukrepa skladno s tem členom.
35. člen
Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba prenehala, mora, če je dosegljiv, sam odstraniti opremo groba najkasneje v roku treh mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Če opreme po preteku tega roka ne odstrani, jo mora odstraniti izvajalec na stroške najemnika.
Opremo groba predstavljajo nagrobna obeležja, kot so spomeniki, robniki, krovne plošče, lučke, vaze in podobno.
Če najemnik groba ni dosegljiv mora odstraniti opremo groba izvajalec.
Oprema groba iz prvega in tretjega odstavka tega člena se ne odstrani iz grobov, ki so razglašeni za spomeniško varstveno zaščitene spomenike. Grobovi, ki so razglašeni za spomeniško varstveno zaščitene spomenike, se oddajo drugemu najemniku, skupaj z opremo groba.
Izvajalec hrani opremo iz prvega in tretjega odstavka tega člena na območju pokopališča še tri mesece, po izteku tega roka pa jo odloži na odlagališče gradbenih odpadkov.
Po prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro, se žaro položi v prostor za anonimni pokop ali pepel iz žare raztrese na prostoru za raztros pepela. Pepel iz žare se lahko raztrese na prostor za raztros pepela, ko to pisno odobri naročnik pogreba.
4. Obveznosti izvajalca
36. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– opravljati pogrebne storitve, ki obsegajo: prevoz umrlega iz kraja smrti na Inštitut za sodno medicino ali na Inštitut za patologijo ali na pokopališče Žale, prevoz umrlega iz inštitutov na pokopališče Žale, ureditev umrlega, upepelitev in prevoz umrlega na pokopališče, kjer bo pokopan, in pogreb s pokopom,
– opravljati prekope žarnih in klasičnih grobov na podlagi odločbe pristojnega organa,
– vzdrževati pokopališča z objekti in napravami,
– oddajati grobove v najem,
– voditi kataster gospodarske infrastrukture z objekti in napravami,
– voditi evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališčih, o najemnikih grobov, vrstah grobov in o upepelitvah,
– določiti enotna oblačila za pogrebno moštvo,
– izdelati katalog s cenikom standarda za osnovni pogreb in omogočiti vpogled uporabnikom,
– izdelati katalog s cenikom nadstandardnega pogreba in omogočiti vpogled uporabnikom,
– skrbeti za red in čistočo na pokopališčih in določati mesta za odlaganje odpadkov,
– odstranjevati dotrajano cvetje, vence in ostanke sveč po pogrebu,
– organizirati čuvajsko službo, ki izvaja splošni nadzor območij pokopališč,
– v izjemnih primerih organizirati pogreb z drugega mesta kot iz mrliške veže,
– opravljati pokop oziroma raztros pepela skladno z določbami tega odloka in zakona ter voditi o tem evidenco,
– izdajati dovoljenja za postavitev, spremembo, popravilo ali odstranitev spomenika, robnikov ali obnovo grobnice, za prevoz materiala ter za kamnoseška, kovino strugarska, kovino tiskarska in druga podobna dela na pokopališču,
– uporabljati službena vozila in naprave za izvajanje javne službe na pokopališču,
– saditi in odstranjevati cvetje, drevesa ter grmičevje na pokopališču,
– vgrajevati, odpirati in zapirati žarne niše,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
37. člen
Uporabniki storitev javne službe so najemniki grobov in naročniki pogrebnih storitev.
38. člen
Brez soglasja izvajalca na grobovih ni dovoljena zasaditev dreves in grmičevja, ki zrastejo več kot meter in pol.
Na pokopališču se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le z dovoljenjem izvajalca.
39. člen
Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba to pomeni, da ga morajo redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za grobno opremo iz drugega odstavka 35. člena tega odloka, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču.
40. člen
Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.
41. člen
Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežah, se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom.
42. člen
Psov in drugih živali ni dovoljeno voditi na pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki.
43. člen
Na pokopališčih se ne sme voziti z vozili, razen s posebnimi prevoznimi sredstvi, med katere spadajo otroška prevozna sredstva in invalidski vozički.
44. člen
Na podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje za postavitev, spremembo, popravilo ali odstranitev spomenika, robnikov ali obnovo grobnice, pri čemer je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Izvajalec mora pri izdaji dovoljenja upoštevati veljavni prostorski akt in načrt razdelitve.
Na podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje izvajalca za prevoz materiala z ročnimi vozički ter za kamnoseška, kovino strugarska, kovino tiskarska in druga podobna dela na pokopališču.
Na podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje za izkop umrlega in prenos na drugo pokopališče. Dovoljenje izda pristojni organ.
Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani spomenik, robnike ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba ali obnovi grobnico v nasprotju z dovoljenjem ali brez njega, mora izvajalec obvestiti najemnika, da te nepravilnosti odpravi v osmih dneh oziroma si pridobi dovoljenje. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi sam, opravi dela izvajalec na stroške najemnika.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
45. člen
Javna služba se financira:
– iz letne najemnine za grobove,
– s ceno za pogrebne storitve,
– s ceno upepelitve,
– iz proračuna in
– iz drugih virov.
Letno najemnino za grobove, cene za osnovne pogrebne storitve in ceno upepelitve za občane, ki imajo stalno bivališče na območju MOL, določi Mestni svet MOL.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
46. člen
Objekti komunalne infrastrukture javne službe so:
– pokopališča in mrliške veže iz 4. člena tega odloka s pripadajočo opremo in napravami,
– upepeljevalnica s pripadajočo opremo in napravami na pokopališču Žale.
VIII. NADZOR
47. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tretjega odstavka 15. člena, 16., 35. člena, devete in desete alineje 36. člena, 38., 39. in 44. člena tega odloka, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.
Nadzor nad izvajanjem določb 41., 42. in 43. člena tega odloka, opravlja Mestno redarstvo Mestne uprave MOL.
Nadzor nad izvajanjem 3. in 36. člena tega odloka razen devete in desete alineje, za katere ni predpisana globa za primer njene kršitve, opravlja pristojni organ.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec, če:
– ne razstavi opreme za osnovni pogreb, kot to določa zadnji odstavek 15. člena,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju s tretjim in petim odstavkom 35. člena,
– ravna v nasprotju z deveto in deseto alinejo 36. člena.
Z globo 420 eurov se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba izvajalca.
49. člen
Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec verskega obreda, če ravna v nasprotju z 18. členom.
50. člen
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 38. členom,
– ravna v nasprotju z 39. členom,
– ravna v nasprotju z 41. členom,
– ravna v nasprotju z 42. členom,
– ravna v nasprotju s 43. členom,
– ne pridobi dovoljenja in ne ravna po dovoljenju, kot to določa 44. člen.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Mestni svet MOL mora sprejeti v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka pravilnika iz tretjega odstavka 15. in 28. člena tega odloka.
52. člen
Izvajalec mora skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe, v roku petih let od uveljavitve tega odloka.
Po prejemu poziva s strani izvajalca javne službe je najemnik dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca. V nasprotnem primeru mu najemno razmerje oziroma pravica do sklenitve najemnega razmerja preneha.
53. člen
Izvajalec mora pokopališča, ki jih nima v upravljanju, prevzeti v upravljanje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati za območje MOL Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86 in 23/88) in Pravilnik o merilih za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov (Uradni list RS, št. 13/90).
55. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2008-19
Ljubljana, dne 24. novembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.