Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5074. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2008, stran 15463.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UBP2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – UPB) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 27. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07) se prvi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
»Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      12.056.000
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           9.715.913
70   DAVČNI PRIHODKI               7.963.954
    700 Davki na dohodek in dobiček       6.809.497
    703 Davki na premoženje            561.457
    704 Domači davki na blago in storitve     593.000
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.751.959
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     332.645
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            20.000
    712 Denarne kazni                 700
    713 Prihodki od prodaje blaga in       636.167
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          762.447
72   KAPITALSKI PRIHODKI              429.650
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       389.650
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      40.000
    nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                5.850
    730 Prejete donacije iz domačih virov      5.850
74   TRANSFERNI PRIHODKI             1.904.587
    740 Transferni prihodki iz drugih       859.321
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      1.045.266
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        12.787.908
40   TEKOČI ODHODKI               2.246.144
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     515.832
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     89.223
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.528.004
    403 Plačila domačih obresti            900
    409 Rezerve                  112.185
41   TEKOČI TRANSFERI              3.857.511
    410 Subvencije                132.607
    411 Transferi posameznikom in        2.148.521
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           328.961
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      1.247.422
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            4.729.851
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   4.729.851
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           1.954.402
    431 Investicijski transferi pravnim in   1.127.077
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          827.325
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –731.908
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75   PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV (44)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –
    V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (50)                  0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)              6.650
55   ODPLAČILA DOLGA                 6.650
    550 Odplačila domačega dolga          6.650
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –738.558
    RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –6.650
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX=-     731.908
    III)
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.       738.558
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          738.558
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
V drugem stavku 7. člena se znesek »50.000 EUR« nadomesti z zneskom »107.185 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0221/2008 (110)
Slovenske Konjice, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.