Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5173. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja
5174. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5175. Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije
5176. Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb
5177. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 1895/2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
5178. Uredba o določitvi pogojev in obsega dela plače za plačilo povečanega obsega dela v javnem sektorju
5179. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku
5180. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje

Sklepi

5181. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu

MINISTRSTVA

5182. Pravilnik o evidenci subjektov
5183. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
5184. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
5185. Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil
5186. Sklep o objavi višine usklajene izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred in o objavi usklajene plačne lestvice iz priloge 1 ZSPJS, ki se uporabljata od 1. januarja 2007 dalje

BANKA SLOVENIJE

5187. Sklep o spremembah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5188. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006
5189. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
5190. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
5191. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
5192. Sklep o znesku državne pokojnine
5193. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
5194. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
5195. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
5196. Sklep o začasni oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za nadzor
5197. Poročilo o gibanju plač za september 2006
5198. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
5238. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5199. Odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti in Tarifne priloge k tej kolektivni pogodbi
5200. Odpoved Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije

OBČINE

Celje

5201. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
5202. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črnomelj

5203. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Podcenter za ravnanje z odpadki in deponija inertnih odpadkov Vranoviči

Dobrepolje

5204. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobrepolje

Kostanjevica na Krki

5205. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Kostanjevica na Krki
5206. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki

Lendava

5207. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava na naknadnih volitvah 12. novembra 2006

Log-Dragomer

5208. Statutarni sklep

Makole

5209. Statutarni sklep
5210. Začasni poslovnik Občinskega sveta Občine Makole

Mokronog-Trebelno

5211. Statutarni sklep

Novo mesto

5212. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Novo mesto
5213. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti

Prebold

5214. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Prebold

Rečica ob Savinji

5215. Začasni statutarni ureditveni sklepi

Rogašovci

5216. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Rogašovci

Sevnica

5217. Razpisujem nadomestne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Primož

Straža

5218. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža

Šentrupert

5219. Statutarni sklep

Šmarješke Toplice

5220. Poročilo o izidu volitev župana Občine Šmarješke Toplice

Šmartno pri Litiji

5221. Rezultati glasovanja volitev župana Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah 12. 11. 2006
5222. Rezultati glasovanja v Občini Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah dne 22. 10. 2006

Turnišče

5223. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Turnišče

Velika Polana

5224. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Velika Polana
5225. Poročilo o izidu glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Velika Polana

Vipava

5226. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Vipava 12. novembra 2006
5227. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Vrhnika

5228. Program priprave za občinski lokacijski načrt za del območja I. faze Industrijske cone na Vrhniki
5229. Sprememba Programa priprave za občinski lokacijski načrt za trgovino z živili Hofer na Vrhniki

Zreče

5230. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Zreče

Železniki

5231. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini Železniki

Žetale

5232. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Žetale na volitvah 22. 10. 2006
5233. Poročilo o izidu glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Žetale na volitvah 22. 10. 2006

Žirovnica

5234. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica

POPRAVKI

5235. Popravek Poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Grad
5236. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje D-Š v Rogatcu
5237. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost