Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 667/06 Ob-33034/06 , Stran 9184
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in cilji razpisa in razpisna področja. Predmet razpisa je sofinanciranje programov poklicnega usposabljanja nevladnih in zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij. Na izvedbeni ravni sledijo cilji razpisa naslednjim dolgoročnim ciljem ministrstva: zvišanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjanja; spodbujanje vključevanja izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov v izobraževalne procese, izboljšanje delovnih razmer zaposlenih in samozaposlenih na področju kulture; spodbujanje povezovanja izvajalcev na področju kulture; spodbujanje kritičnega in strokovnega vrednotenja kulture; oblikovanje novih produkcijskih možnosti na področju kulture; podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, prepoznavnih in prodornih programov in projektov v mednarodnem prostoru; programsko in poslovno sodelovanje med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji; povečanje izkoriščenosti razpoložljive javne infrastrukture in zaposlenih kadrov v javnih zavodih. Program je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe programov usposabljanja na naslednjih področjih: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, knjiga in mediji. Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe. 2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe). Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2007. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Odgovorna oseba predlagatelja projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo. Zaprošeni znesek financiranja posameznega programa poklicnega usposabljanja ne sme presegati 70% predvidenih stroškov oziroma največ 3,000.000 SIT (12.519 EUR). Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da niso javni zavodi, javni skladi ali druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije; – so za področja umetnosti in knjige nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ali so za področje medijev stanovske organizacije, ki se poklicno ukvarjajo z javnim obveščanjem (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila; – prijavljajo do dva programa poklicnega usposabljanja (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – prijavljajo program poklicnega usposabljanja, katerega zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena pod točko 2 projektnega razpisa 14; – prijavljajo program, na katerem mora biti zagotovljeno sodelovanje vsaj treh predavateljev; – prijavljajo programe poklicnega usposabljanja, ki niso sestavni del programov v izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ali v javnih zavodih (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letu 2006, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2007 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); 3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev ministrstva imenuje minister za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projektov spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2006 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 4. Razpisni kriteriji Razpisni kriteriji: 1 Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Povzetek načina ocenjevanja Na JPR14-USP-2007 bodo izbrani projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam odobrenih projektov za leto 2007. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta. 6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 14 (JPR14-USP-2007), znaša: 40,892.000 SIT (170.639 EUR). Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje: 6.1 Uprizoritvene umetnosti: 10,500.000 SIT (43.816 €) 6.2 Glasbene umetnosti: 4,592.000 SIT (19.162 €) 6.3 Vizualne umetnosti: 7,800.000 SIT (32.549 €) 6.4 Intermedijske umetnosti: 7,600.000 SIT (31.714 €) 6.5 Knjiga: 8,500.000 SIT (35.470 €) 6.6 Mediji: 1,900.000 SIT (7.929 €) 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. 8. Razpisni rok: razpis se prične 24. 11. 2006 in zaključi 8. 1. 2007. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec 1; – prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev). Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1–2, – ustrezno dokazilo, navedeno v drugi alinei točke 3.1, – zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu 1 Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 10. Oddaja in dostava predlogov: 10.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagatelj prijavlja dva projekta, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 8. 1. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 14 z oznako JPR14-USP-2007 in z obvezno navedbo Programi poklicnega usposabljanja in področja, na katero vloga sodi. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 10.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 8. 1. 2007 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. 11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Uprizoritvene umetnosti: Uros.Korencan@gov.si Glasbene umetnosti: Biserka.Mocnik@gov.si Vizualne umetnosti: Judita.Krivec-Dragan@gov.si Intermedijske umetnosti: Vilma.Stritof-Cretnik@gov.si Knjiga: Natasa.Bucik@gov.si Mediji: Marko.Jensterle@gov.si Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 24. 11. 2006 do 8. 1. 2007 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, 8. 12. 2006 ob 11. uri. 12. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 9. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 12. 1. 2007. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti