Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Ob-32761/06 , Stran 9207
1. Navedba prodajalca: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. Predmet prodaje so: a) Nepremičnine parc. št. 36/2, njiva v izmeri 397 m2, parc. št. 36/8, igrišče v izmeri 883 m2, parc. št. 36/9, poslovna stavba v izmeri 271 m2, parc. št. 36/10, dvorišče v izmeri 609 m2 in parc. št. 36/18, igrišče v izmeri 793 m2, vse k.o. Dvor. V naravi predmetne nepremičnine predstavljajo, skupaj z igriščem in dvoriščem, staro osnovno šolo ter vrtec v Dvoru. Izhodiščna cena nepremičnin na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke na dan 12. 7. 2006 znaša 43,630.000 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost oziroma morebitni 2% davek na promet nepremičnin. b) Nepremičnina parc. št. 375.S, dvorišče v izmeri 188 m2 in stavbišče v izmeri 21 m2, k.o. Žužemberk. V naravi predmetna nepremičnina predstavlja manjši nefunkcionalen objekt, ki leži v neposredni bližini gradu Žužemberk. Izhodiščna cena za nepremično na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke na dan 20. 3. 2006 znaša 1,283.760 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin. c) Solastniški delež 23/120 na nepremičninah parc. št. 241.S, stanovanjska stavba v izmeri 687 m2, parc. št. 242.S, neplodno v izmeri 56 m2 in del parc. št. 2588/1 v približni izmeri 1081 m2, vse k.o. Veliko Lipje. Predmetne nepremičnine predstavljajo zemljišča v sklopu kmetije »Rajer«. Solastniški delež na predmetnih nepremičninah se prodaja skupaj s solastniškim deležem na ostalih nepremičninah (kmetijskih zemljiščih) v sklopu navedene kmetije. Te nepremičnine se kot kmetijska zemljišča prodajajo v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03). Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč bo istočasno s tem javnim razpisom objavljena na oglasni deski Upravne enote Novo mesto. Solastniške deleže na vseh nepremičninah so v sklopu navedene kmetije pripravljeni prodati tudi ostali solastniki, kar jamčijo s pisno izjavo. Izhodiščna cena za solastniški delež 23/120 na nepremičninah parc. št. 241.S, stanovanjska stavba v izmeri 687 m2, parc. št. 242.S, neplodno v izmeri 56 m2 in del parc. št. 2588/1, sadovnjak v približni izmeri 1081 m2, vse k.o. Veliko Lipje, na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke na dan 25. 11. 2005 znaša 1,058.766,70 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin oziroma morebitni 20% davek na dodano vrednost. (Kompleks stavbnih in kmetijskih zemljišč kmetije »Rajer« meri 19,5 ha in se prodaja kot celota ter je ocenjena na neto vrednost 16,696.209 SIT). d) Solastniški delež do 10/16 na nepremični parc. št. 156.S, stavbišče, v izmeri 29 m2, k.o. Gornji Križ. Predmetna nepremičnina predstavlja zemljišče v sklopu kmetije »Blatnik«. Solastniški delež na predmetni nepremičnini se prodaja skupaj s solastniškim deležem na ostalih nepremičninah (kmetijskih zemljiščih) v sklopu navedene kmetije. Te nepremičnine se kot kmetijska zemljišča prodajajo v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03). Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč bo istočasno s tem javnim razpisom objavljena na oglasni deski Upravne enote Novo mesto. Solastniške deleže na vseh nepremičninah so v sklopu navedene kmetije pripravljeni prodati tudi ostali solastniki kar jamčijo s pisno izjavo. Izhodiščna cena za solastniški delež na nepremičnini parc. št. 156.S, stavbišče, v izmeri 29 m2, k.o. Gornji Križ, na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke na dan 26. 10. 2006 znaša 256.000 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin. (Kompleks stavbnih in kmetijskih zemljišč kmetije »Blatnik« meri 6,3 ha in se prodaja kot celota ter je ocenjena na neto vrednost 5,824.099,54 SIT). 2. Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno – kupljeno. 3. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali prave osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 4. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne cene nepremičnin(e). Kavcijo je potrebno nakazati na podračun Občine Žužemberk, ki je odprt pri UJP PE Novo mesto, št. 01393-0100015568-110900, obvezno navesti namen nakazila: kavcija. 5. Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, – navedbo nepremičnin(e), ki je predmet javne ponudbe, – pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse razpisne pogoje, – ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene določene s cenitvijo, – dokazilo o plačani kavciji. 7. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo poleg njega sklene še druga pogodbena stranka mora to navesti v prijavi in zanj posredovati zahtevane podatke. 8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Žužemberk zadržala njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan občine Žužemberk. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 10. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. 11. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Žužemberk, kontaktna oseba Martin Grčar, tel. 07/38-85-191 ali na tel. 031/777-880 ali ceste@zuzemberk.si. 12. Občina Žužemberk lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnin do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 13. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. 14. Rok za oddajo ponudb pod točko a) in b) je 45 dni od objave razpisa, pod točko c) in d) je 30 dni od objave razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti