Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5175. Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, stran 12918.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vodenju in vzdrževanju
Poslovnega registra Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa vsebino prijave in postopke vpisa podatkov v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register), način določitve matične številke enotam poslovnega registra, način določitve šifre glavne dejavnosti enotam poslovnega registra, način določitve šifre institucionalnega sektorja enotam poslovnega registra, način in pogoje uporabe in posredovanja podatkov iz poslovnega registra ter hrambo dokumentacije poslovnega registra.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
Upravljavec registra v poslovnem registru vodi in vzdržuje tiste podatke iz 8. člena zakona, ki jih kot obvezne podatke za posamezno pravno organizacijsko obliko poslovnega subjekta določajo predpisi, na podlagi katerih se poslovni subjekt registrira v primarnem registru ali uradni evidenci ali na podlagi katerih se poslovni subjekt ustanovi, ter podatke, ki jih upravljavec registra določi ob vpisu poslovnega subjekta v poslovni register.
II. VSEBINA PRIJAVE IN POSTOPKI VPISA PODATKOV
V POSLOVNI REGISTER
4. člen
Za vpis enote poslovnega registra v poslovni register, vpis sprememb podatkov o enoti poslovnega registra in izbris enote poslovnega registra iz poslovnega registra je treba vložiti prijavo za vpis v poslovni register (v nadaljnjem besedilu: prijava).
5. člen
(1) Prijava se vloži v elektronski ali papirni obliki. Prijava mora biti podpisana z lastnoročnim ali elektronskim podpisom zastopnika poslovnega subjekta, samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) ali fizične osebe, ki samostojno opravlja dejavnost, ali njihovega pooblaščenca.
(2) Poslovni subjekt na prijavi označi namen vložitve prijave (vpis v poslovni register, vpis spremembe podatkov ali izbris iz poslovnega registra). Poslovni subjekt navede v prijavi podatke glede na namen vložitve.
(3) Ob vpisu sprememb podatkov poslovni subjekt v prijavi poleg svoje matične številke, firme in sedeža ter datuma vložitve prijave navede le tiste podatke, ki se spreminjajo.
6. člen
(1) Podjetnik vloži prijavo na obrazcu, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Podjetnik vloži prijavo neposredno v elektronski obliki ali na točki VEM. Če prijavo predloži podjetnikov pooblaščenec, mora prijavi predložiti podjetnikovo pisno pooblastilo, na katerem je overjen podpis pooblastitelja. Če podjetnik prijavo pošlje točki VEM po pošti, mora biti njegov podpis na prijavi overjen.
(2) Ob vpisu v poslovni register podjetnik v prijavi navede podatke od zaporedne številke 1 do zaporedne številke 7 obrazca iz prvega odstavka tega člena. Skrajšana firma podjetnika ni obvezen podatek, vendar jo podjetnik lahko uporablja le, če jo vpiše v poslovni register. Podatke o zastopnikih podjetnik navede samo, če ima prokurista ali zastopnika za primer smrti. Ob vpisu v poslovni register podjetnik v prijavi navede tudi podatke o svojih delih.
(3) Pri podjetniku predstavljajo spremembo podatkov tudi vpis novega dela podjetnika v poslovni register, vpis spremembe podatkov o delu podjetnika in izbris delov podjetnika iz poslovnega registra.
(4) Ob izbrisu iz poslovnega registra mora podjetnik v prijavo vpisati svojo matično številko, firmo in sedež, želeni datum izbrisa ter datum vložitve prijave. Prijavo mora vložiti najmanj 15 dni pred želenim datumom izbrisa.
7. člen
(1) Točke VEM iz prvega odstavka prejšnjega člena so:
– izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES),
– upravne enote in krajevni uradi,
– vstopna točka Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in drugi izvajalci nalog in programov podjetniškega in inovativnega okolja – lokalni podjetniški centri,
– vstopne točke, podprte s projektom Phare – vzpostavitev sistema vse na enem mestu,
– vstopne točke Obrtne zbornice Slovenije in območnih obrtnih zbornic,
– vstopne točke Gospodarske zbornice Slovenije in območnih gospodarskih zbornic,
– davčni uradi Davčne uprave Republike Slovenije.
(2) Točke VEM pošljejo prijave upravljavcu registra, ki izvede potrebne postopke.
(3) Na podlagi pisnega pooblastila podjetnika točke VEM zajemajo in pošiljajo podatke tudi drugim državnim organom in javnim zavodom, ki so povezani v sistem e-VEM (na primer: Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije).
8. člen
(1) Poslovni subjekti, ki pravno sposobnost pridobijo z vpisom v drug primarni register ali uradno evidenco, in poslovni subjekti, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa, vložijo prijavo na obrazcu, določenem v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Prijavo za vpis svojih delov, vpis spremembe podatkov o svojih delih ali izbris svojih delov vložijo na obrazcu, določenem v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Ob vpisu v poslovni register poslovni subjekt iz prejšnjega odstavka v prijavi poleg firme in sedeža navede podatke, ki niso razvidni iz akta o vpisu v primarni register ali uradno evidenco ali drugih priloženih listin.
III. NAČIN DOLOČITVE MATIČNE ŠTEVILKE
9. člen
(1) Matična številka je sestavljena iz desetih črkovno-številčnih znakov, pri čemer zadnja tri mesta določajo del poslovnega subjekta.
(2) Sestava matične številke je naslednja:
– za poslovne subjekte je sestavljena iz šestmestne zaporedne številke, na sedmem mestu je kontrolna številka, na zadnjih treh mestih so ničle;
– za dele poslovnih subjektov je sestavljena iz sedemmestne številke poslovnega subjekta iz prejšnje alinee tega člena in trimestne zaporedne številke dela poslovnega subjekta; če je delov poslovnega subjekta več kot 999, se trimestna zaporedna številka določi s črko na osmem mestu in zaporedno številko na zadnjih dveh mestih;
– za glavno podružnico tujega poslovnega subjekta ima enako sestavo kot za poslovni subjekt. Za druge podružnice istega tujega poslovnega subjekta ima enako sestavo kot za dele poslovnih subjektov.
10. člen
(1) Kontrolna številka matične številke poslovnih subjektov se izračuna po modulu 11.
(2) Postopek za izračun kontrolne številke je naslednji:
– posamezna številka osnovne številke se pomnoži s konstantnimi ponderji 7, 6, 5, 4, 3, 2 v smeri od leve proti desni;
– zmnožki se seštejejo;
– seštevek se deli z 11;
– ostanek deljenja se odšteje od številke 11, razlika odštevanja je kontrolna številka.
(3) Če je ostanek deljenja 1 (ena), je kontrolna številka 0 (nič). Če je ostanek deljenja nič, se ta številka izloči iz niza zaporednih številk za določanje matične številke.
IV. NAČIN DOLOČITVE ŠIFRE GLAVNE DEJAVNOSTI
11. člen
(1) Glavna dejavnost je lahko le ena od registriranih dejavnosti poslovnega subjekta ali dejavnost, določena z zakonom ali drugim predpisom, s katerim je ustanovljen poslovni subjekt.
(2) Glavna dejavnost enote poslovnega registra je dejavnost, s katero enota poslovnega registra ustvarja pretežni del dodane vrednosti. Če podatka o dodani vrednosti ni, se namesto tega upošteva dejavnost, ki zaposluje največje število oseb.
(3) Glavna dejavnost dela poslovnega subjekta je lahko le ena od registriranih dejavnosti poslovnega subjekta.
(4) Upravljavec registra razvršča vse enote poslovnega registra v najnižjo mogočo raven v skladu s predpisano klasifikacijo dejavnosti.
12. člen
Upravljavec registra ob prvem vpisu enoti poslovnega registra določi glavno dejavnost na podlagi njenega predloga, navedenega v prijavi. Enota poslovnega registra oblikuje svoj predlog za določitev glavne dejavnosti na podlagi meril iz drugega odstavka prejšnjega člena te uredbe.
13. člen
(1) Če nastane sprememba pri proizvodih, storitvah ali namenu ustanovitve enote poslovnega registra, ki vpliva na njeno glavno dejavnost, enota poslovnega registra upravljavcu registra predlaga spremembo glavne dejavnosti. Upravljavec registra na podlagi novih podatkov enoti poslovnega registra ponovno določi glavno dejavnost v skladu z 11. členom te uredbe.
(2) Upravljavec registra za zagotavljanje kakovostnih podatkov o glavni dejavnosti poslovnega subjekta in o popolnosti podatkov o vseh njegovih delih od poslovnega subjekta enkrat letno zbere podatke o prihodkih, stroških in številu zaposlenih, prikazane po dejavnostih in po posameznih delih poslovnega subjekta. Deli poslovnega subjekta lahko na istem naslovu kot poslovni subjekt opravljajo drugo dejavnost ali na drugem naslovu opravljajo enako ali drugo dejavnost kot poslovni subjekt.
(3) Če državni organ, upravljavec javnih zbirk podatkov ali uporabnik podatkov ugotovi, da podatek o šifri glavne dejavnosti enote poslovnega registra ne ustreza dejanskemu stanju, o tem obvesti upravljavca registra.
(4) Če upravljavec registra ugotovi, da se podatki, ki jih pridobi na enega od načinov iz prejšnjih odstavkov, razlikujejo od podatkov v poslovnem registru, v sodelovanju s poslovnim subjektom uskladi podatke v poslovnem registru z dejanskim stanjem.
V. NAČIN DOLOČITVE ŠIFRE INSTITUCIONALNEGA SEKTORJA
14. člen
(1) Upravljavec registra na podlagi podatkov iz prijave enoti poslovnega registra določi šifro institucionalnega sektorja (v nadaljnjem besedilu: SKIS).
(2) Če se enota poslovnega registra ne strinja s SKIS, ki jo določi upravljavec registra, lahko upravljavcu registra predlaga drugačno razvrstitev.
(3) Upravljavec registra na podlagi utemeljenega predloga iz prejšnjega odstavka enoti poslovnega registra ponovno določi SKIS. Če upravljavec registra oceni, da predlog ni utemeljen, ga pošlje Komisiji za reševanje spornih primerov razvrščanja enot poslovnega registra po SKIS (v nadaljnjem besedilu: komisija SKIS) pri Statističnem uradu Republike Slovenije. Na podlagi mnenja komisije SKIS lahko Statistični urad Republike Slovenije upravljavcu registra pošlje zahtevo za spremembo SKIS.
(4) Če Statistični urad Republike Slovenije ugotovi, da določitev SKIS enoti poslovnega registra ni bila pravilna ali ne ustreza dejanskemu stanju, lahko od upravljavca registra zahteva, da ponovno opravi razvrstitev.
VI. NAČIN IN POGOJI UPORABE IN POSREDOVANJA PODATKOV IZ POSLOVNEGA REGISTRA
15. člen
(1) Z državnimi organi in upravljavci javnih zbirk podatkov, ki se v skladu s prvim odstavkom 21. člena zakona povezujejo s poslovnim registrom zaradi vodenja svojih zbirk podatkov, sklene upravljavec registra pisne dogovore o načinu prevzemanja podatkov iz 8. člena zakona o enotah poslovnega registra.
(2) Upravljavec registra zagotavlja izbor javnih podatkov v skladu s tretjim odstavkom 22. člena zakona v ožji ali širši strukturi. Z uporabniki, ki želijo spremljati tudi spremembe teh podatkov, upravljavec registra sklene pogodbo o zagotavljanju podatkov iz poslovnega registra, v kateri se opredelijo obseg in vrsta podatkov, namen uporabe ter način njihovega prevzemanja.
(3) Upravljavec registra na podlagi pisne vloge uporabnika zagotavlja tudi uradni izpis podatkov za tiste enote poslovnega registra, ki z vpisom v poslovni register pridobijo pravno sposobnost. Uradni izpis podatkov iz poslovnega registra je brezplačen, če ga poslovni subjekt naroči zase ali če ga zahteva državni organ. Brezplačno ga dobi tudi institucija ali druga oseba, ki izkaže pravni interes in ima za to ustrezno zakonsko podlago. V vseh drugih primerih mora uporabnik plačati stroške priprave in pošiljanja podatkov v skladu s tarifo, ki jo določi upravljavec registra v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
VII. HRAMBA DOKUMENTACIJE POSLOVNEGA REGISTRA
16. člen
(1) Dokumentacija poslovnega registra vsebuje:
– vse vhodne dokumente v elektronski obliki, ki jih upravljavec registra prejme od vstopnih točk VEM,
– vse izvirnike in kopije vhodnih dokumentov, ki jih upravljavec registra prejme od poslovnih subjektov ali pristojnih organov za vpis v poslovni register, vpis sprememb podatkov ali za izbris iz poslovnega registra,
– druge vhodne dokumente ter
– vse izhodne dokumente, ki jih v teh postopkih izda upravljavec registra.
(2) Način hrambe dokumentacije poslovnega registra bo določen z enotnimi in posebnimi tehnološkimi zahtevami, izdanimi na podlagi predpisov, ki urejajo hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
1. Uredba o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 70/95 in 73/95 – popr.),
2. Metodološko navodilo za vodenje poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 117/02) in
3. Pravilnik o načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih v Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 62/05).
18. člen
Metodološko navodilo iz 2. točke prejšnjega člena se uporablja do izdaje navodila iz tretjega odstavka 8. člena zakona, vendar ne več kot tri mesece.
19. člen
Postopki, pri katerih je bila prijava za vpis vložena pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po določbah predpisa iz 1. točke 17. člena.
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-35/2006/15
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2111-0098
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti