Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5223. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Turnišče, stran 13002.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-1), 4. in 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet Občine Turnišče na 21. seji dne 25. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Turnišče.
Ravnanje s komunalnimi odpadki po tem odloku zajema zbiranje, odvažanje, odlaganje, način obračunavanja odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju Občine Turnišče.
2. člen
Določila odloka veljajo za izvajalce in uporabnike gospodarske javne službe, za načrtovalce projektov objektov, kjer bodo nastajali komunalni odpadki.
S tem odlokom se določajo:
– splošne določbe,
– sistem ravnanja z odpadki,
– vrste komunalnih odpadkov, posod in zbiranje komunalnih odpadkov,
– način odvoza in frekvenca odvoza odpadkov,
– pravice in obveznosti povzročiteljev,
– obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki,
– nadzor,
– kazenske določbe,
– prehodne in končne določbe.
3. člen
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpadkov,
2. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka,
3. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
4. sprejemljivost ukrepov za okolje in
5. uveljavitev načela “stroške nosi povzročitelj”.
4. člen
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. občina in krajevne skupnosti,
2. izvajalci gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalci) in
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzročitelji) so pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo komunalni odpadki.
– vsak prebivalec in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju Občine Turnišče in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov ter vsaka oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe,
– upravljalci javnih površin, zelenic, tržnic, pokopališč,
– organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, ki uporabljajo javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe,
– organizatorji čistilnih akcij.
5. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Ločeno zbiranje odpadkov je zbiranje komunalnih odpadkov, kjer se iz skupnega snovnega toka komunalnih odpadkov izločijo posamezne frakcije v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti.
3. Biološko razgradljivi organski odpadki (v nadaljevanju biorazgradljivi odpadki) so komunalni odpadki, ki se razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja. To so ostanki hrane, kuhinjski odpadki, odpadki iz vrtov ali parkov in drugi odpadki.
4. Biološko nerazgradljivi odpadki (v nadaljevanju nebiorazgradljivi odpadki) so komunalni odpadki, ki ostanejo po izločitvi biorazgadljivih odpadkov iz ostanka odpadkov.
5. Kosovni odpadki so komunalni in nenevarni, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
6. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje s temi odpadki.
7. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki iz predpisa, ki ureja ravnanje s temi odpadki.
8. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni odpadki iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov, ki jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja praviloma ni možno razvrstiti v skupino “Ločeno zbrane frakcije” ali v druge skupine komunalnih odpadkov.
9. Povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelj) je oseba, ketere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
10. Zbirno mesto za ostale komunalne odpadke je prostor, kjer stojijo zabojniki za ostanke komunalnih odpadkov in zabojniki za biorazgradljive ostanke odpadkov. Praviloma ni na javni površini, razen v primerih, ko je zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto.
11. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v za to namenjenih zabojnikih.
12. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem komunalnih odpadkov.
13. Zbiralnica ločenih frakcij je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit in za prevzemanje ter začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij opremljen prostor. V zbiralnici ločenih frakcij povzročitelji iz bližnje okolice zbiralnice prepuščajo izvajalcu javne službe ločene frakcije, ki nastajajo v gospodinjstvih najbolj pogosto in v največjih količinah, kot so papir, steklo, plastenke, pločevinke in večslojna embalaža.
14. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji te frakcije oddajajo izvajalcu javne službe.
15. Začasna zbiralnica ločenih frakcij je zbiralnica za začasno zbiranje ločenih frakcij, ki jo v dogovoru z izvajalcem zagotovijo organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem za čas teh prireditev in aktivnosti.
16. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. Izvajalec javne službe prevzete komunalne odpadke razvršča v ločene frakcije ter obdela, preden jih odpremi v predelavo ali kot ostanke komunalnih odpadkov v odstranjevanje. V zbirnem centru se lahko izvaja tudi predelava materialov ločenih frakcij ter obdelava ostankov, ki nastajajo po predelavi ločenih frakcij, za neposredno oddajo v odstranjevanje. Na območju zbirnega centra je lahko urejena zbiralnica nevarnih frakcij.
II. SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI
6. člen
Na območju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru njihovega nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
2. saniranje divjih odlagališč.
7. člen
Na celotnem območju Občine Turnišče je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in skladno s 6. členom tega odloka.
Zbiranje odpadkov določeno s tem odlokom, razen zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov kompostirajo sami ali se za odvoz dogovorijo z izvajalcem, se izvaja glede pogojev za prevzem odpadkov, za vse uporabnike storitev javne službe na enak način.
8. člen
Določbe tega odloka so obvezne za vse povzročitelje in uporabnike vsake stavbe, ki je na območju Občine Turnišče in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.
9. člen
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci javne službe po programu gospodarnega ravnanja z odpadki v Občini Turnišče, ki ga potrdi Občinski svet občine Turnišče v skladu s predpisi in tem odlokom.
Način izvajanja javne službe:
– javno podjetje
– koncesionar.
O načinu izvajanja javne službe odloči Občinski svet.
III. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV, POSOD IN ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
10. člen
Komunalni odpadki so:
1. odpadni papir,
2. odpadno steklo,
3. odpadne umetne mase (plastika) in gume,
4. odpadne kovine,
5. bio masa rastlinskega in živalskega izvora,
6. posebni gospodinjski odpadki (navedeni v “programu gospodarnega ravnanj z odpadki”),
7. kosovni odpadki,
8. preostali komunalni odpadki.
11. člen
Zbirno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen proctor, na katerem povzročitelji redno odlagajo komunalne odpadke v tipizirane posode za odpadke in plastične vrečke skladno z 10. členom tega odloka.
Odjemno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci odvažajo komunalne odpadke.
Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno mesto na istem prostoru. Odjemna mesta morajo biti dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in oddaljena največ 5 m od mesta, od koder je možen dostop s tem vozilom. Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji.
Ob določevanju lokacij zbirnega mesta je potrebno upoštevati funkcionalne, higienske ter estetske zahteve in požarno-varstvene pogoje.
Določbe tega odloka so dolžni upoštevati načrtovalci in projektanti v skladu z obstoječo tehnologijo izvajalcev pri oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij.
Zbiralnice ločenih frakcij je potrebno urediti v stanovanjskih, poslovno stanovanjskih in poslovnih območjih.
Posebej morajo imeti urejeno zbiranje ločenih frakcij ob trgovskih centrih in gostinskih lokalih. Potrebno število posameznih vrst zabojnikov določi izvajalec.
Število zbiralnic ločenih frakcij je na posameznem območju Občine Turnišče sorazmerno gostoti poselitve na tem območju in se ga določi v skladu z veljavno zakonodajo.
Odjemno oziroma prevzemno mesto za preostale odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno tudi mesto praznenja posode v vozilo, oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznenja posode največ 5 m. Med prevzemnim mestom in mestom praznenja ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.
12. člen
Povzročitelji morajo odpadke odlagati v:
– tipizirane plastične posode volumna 120, 240 in 1100 litrov,
– tipizirane kovinske posode volumna 700, 900 litrov,
– tipizirane kovinske kesone,
– druge posode in vrečke, ki jih določi izvajalec.
Vrsto in število posod ali kesonov za odpadke na predlog izvajalca potrdi občina v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja ter strukturo in vrsto odpadkov ter količino.
Določitev potrebne prostornine posode za posamezno stavbo je odvisna od:
– števila oseb v gospodinjstvu,
– števila zaposlenih in vrste dejavnosti,
– uspešnosti ločevanja odpadkov,
– količine preostalih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko občasno prepuščajo preostale odpadke tudi v tipiziranih vrečkah izvajalca javne službe, če v posodah ni prostora za vse odpadke.
13. člen
Izven posod za odpadke na zbirnih mestih je prepovedano odlagati komunalne odpadke.
14. člen
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode in vreč za odpadke, razen posode iz tretje alineje 12. člena tega odloka pripeljati z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
15. člen
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da ne ovirajo prometa, onesnaži okolice ter ne poškoduje posode. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto, ga je dolžan tudi pospraviti in počistiti.
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta. Tudi v zimskem času so dolžni omogočiti dostop do posod, vrečk in kesonov za odpadke.
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve, prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi, najkasneje pa v 24 urah poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
16. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni posode za odpadke po potrebi ali na zahtevo komunalnega ali zdravstvenega inšpektorata ter ustrezne službe v občini čistiti in vzdrževati, jih sproti popravlajti ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
Nosilci stroškov čiščenja in vzdrževanja posod za odpadke so povzročitelji. Prav tako so povzročitelji dolžni plačati stroške popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali jim je bila odtujena.
17. člen
Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzročitelji na svoje stroške. V primeru, da jih nabavijo izvajalci, zaračunavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino za uporabo posode.
V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik posode za odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v posode, skladno z navodili izvajalcev.
IV. NAČIN ODVOZA IN FREKVENCA
ODVOZA ODPADKOV
18. člen
Zbiranje in deponiranje odpadkov se izvaja skladno z letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno z 9. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi in vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.
Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z letnim razporedom odvoza vseh odpadkov, ki ga pripravi izvajalec javne službe do konca tekočega leta za naslednje leto.
Pristojne inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza v skladu z 12. členom tega odloka.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekopi …) so izvajalci dolžni opraviti odvoz najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
19. člen
Izvajalci odvažajo komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili.
20. člen
Za zbiranje odpadkov iz 6. točke 10. člena tega odloka postavijo izvajalci kesone (zbiralne postaje) na primerna odjemna mesta in jih odvažajo skladno z 9. in 19. členom tega odloka, oziroma na zahtevo komunalnega ali zdravstvenega inšpektorata.
Zbiranje kosovnih odpadkov organizirajo izvajalci skladno s 9. in 19. členom tega odloka.
21. člen
Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih odstranijo na njegove stroške za to pristojne osebe takoj, ko dobijo zahtevo pristojnega inšpektorja ali občinske službe komunalnega nadzora.
22. člen
Gradbene odpadke je dovoljeno odlagati na podlagi upravnega dovoljenja.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
23. člen
Uporaba storitev javne službe ravnanja z odpadki skladno z določili tega odloka je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna.
Vsi povzročitelji na območju občine se morajo v skladu s tem odlokom obvezno vključiti v ločeno zbiranje teh odpadkov in ravnati s komunalnimi odpadki v skladu s predpisi.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije v zbirnih centrih ali občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov,
– biološko razgradljive odpadke kompostirati sami ali jih prepuščati v zbirnih centrih, ali se vključijo v odvoz bioloških odpadkov preko izvajalca,
– prepuščati posode ali vrečke s preostalimi odpadki izvajalcu javne službe na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni s programom zbiranja preostalih odpadkov.
Pravne osebe in drugi pravni subjekti, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost, z izjemo malih povzročiteljev, morajo z izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki. Ločeno zbrane frakcije lahko prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij samo, če je tako določeno v pogodbi.
24. člen
V posode za ostale komunalne odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju,
2. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
3. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se morajo odlagati v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi,
4. odpadni gradbeni material,
5. kosovne odpadke,
6. odpadke iz vrtov in druge biološko razgradljive odpadke.
V posode iz 3. točke 12. člena tega odloka, ki so po programu zbiranja in odvažanja odpadkov namenjene za zbiranje preostalih odpadkov iz 7. točke 10. člena tega odloka je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo posod za prevzemanje ostalih odpadkov. V primeru kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti pristojni občinski inšpekciji. Izvajalec javne službe posode za prevzemanje ostalih odpadkov ne izprazni, oziroma jo izprazni šele po inšpekcijskem pregledu pristojne občinske inšpekcije, nastale dodatne stroške pa morajo poravnati povzročitelji komunalnih odpadkov, ki so posodo nepravilno uporabljali.
25. člen
Povzročitelji, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, s sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biorazgradljivih odpadkov odlagati v zabojnikih ali vrečkah, ki so namenjene prepuščanju ostalih komunalnih odpadkov.
Če povzročitelji iz prejšnjega odstavka ne uredijo prevzemanja biorazgradljivih odpadkov s posebno pogodbo z izvajalcem, morajo zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo sami s pooblaščenim izvajalcem za odvoz teh odpadkov.
26. člen
Lastnik, najemnik ali upravljalec novozgrajenega ali obnovljenega objekta mora prijaviti izvajalcu začetek uporabe objekta, zato da se dogovorita o številu zabojnikov ter o drugih pogojih za začetek izvajanja javne službe.
Začetek uporabe objekta mora biti prijavljen izvajalcu najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe.
27. člen
Povzročitelji lahko z lastnim prevozom pripeljejo v zbirni center oziroma na odlagališče tudi mešane komunalne odpadke, ki jih morajo predhodno razvrstiti po frakcijah, skladno z navodili delavcev izvajalca. V primeru, da jih oddajo brez razvrščanja po frakcijah, plačajo oddani volumen ali maso mešanih odpadkov po veljavni lastni ceni ravnanja z odpadki, razvrščanje pa namesto njih opravi izvajalec.
Določilo tega člena izključuje odpadke, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti.
28. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe ter kopičenje komunalnih odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za odstranjevanje komunalnih odpadkov, je prepovedano.
29. člen
Povzročitelj, ki komunalne odpadke kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežigati ali jih odlaga izven odlagališča, ki je namenjeno predelavi in odlaganju komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj iz prejšnjega člena ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec na podlagi odločbe občinskega nadzorstva.
VI. OBRAČUN STORITVE RAVNANJA
S KOMUNALNIMI ODPADKI
30. člen
Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki sprejme občinski svet ob upoštevanju tarifnega sistema in veljavnih predpisov, ki urejajo to področje. Predlog in kalkulacijo za spremembo cen pripravi izvajalec.
31. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje s komunalnimi odpadki.
32. člen
V primeru odlaganja komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah izvajalca, je strošek ravnanja z odpadki vključen v ceni vrečke.
33. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Turnišče, ki jo skleneta Občina Turnišče in izvajalec.
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen postavljene posode za ostale odpadke:
a) GOSPODINJSTVA: Volumen posode za gospodinjstva na območju Občine Turnišče znaša 240 litrov. Za posamezna gospodinjstva se vrši odvoz najmanj 2x mesečno, posamezen zavezanec pa lahko izvajalcu odvoza predlaga tudi pogostejši odvoz odpadkov.
Na vlogo zavezanca, ki v gospodinjstvu živi sam, lahko občinska uprava odobri odvoz enkrat mesečno s posodo volumna 120 litrov. Občinska uprava, na vlogo zavezanca, lahko odobri odvoz enkrat na mesec s posodo volumna 240 litrov tudi v primeru, da v gospodinjstvu bivata le dve osebi in sta starejši kot 70 let.
b) PRAVNE OSEBE, PODJETNIKI: volumen in frekvenca odvoza se določita z upoštevanjem veljavnih minimalnih normativov in standardov za odvoz nenevarnih gospodinjskim podobnih odpadkov od pravnih oseb in podjetnikov v Občini Turnišče, katere potrdi občina.
34. člen
Obveznost plačila za ravnanje s komunalnimi odpadki nastane za povzročitelja z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati storitve na njihovem območju ali ko se povzročitelji vselijo v stanovanje ali začnejo uporabljati poslovne prostore.
VII. NADZOR
35. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinsko nadzorstvo, to je občinska komunalna inšpekcija in občinski redar, kateremu je na njegovo zahtevo izvajalec dolžan nuditi potrebne podatke in sodelovanje svojih pooblaščenih delavcev.
Pri izvajanju nadzora lahko izdaja pristojna inšpekcija odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Izvajalec javne službe in uporabniki storitev javne službe so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu z določili tega odloka. Ugotovljeno nepravilnost so dolžni sporočiti pristojni inšpekciji. Dokaz o neprimerni vsebini posode predstavlja fotografija z datumom, posneta na negativ, na dan praznjenja posode.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
1. ne izprazni posod za odpadke, skladno z razporedom odvoza (prvi odstavek 18. člena),
2. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (četrti odstavek 18. člena),
3. odvaža komunalne odpadke z neprimernimi vozili (19. člen),
4. ne postavi ustreznih kovinskih kesonov na primerna mesta in jih ne odvaža skladno s prvim odstavkom 20. člena,
5. ne zbira odpadkov v skladu z drugim odstavkom 3. člena,
6. če ne očistijo odjemnega mesta 15. člena,
7. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena.
Z globo 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
37. člen
Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov kot to določa 8. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali v vrečkah kot to določa 12. člen,
3. ravna v nasprotju z 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 25., 26., 28., 29., 31., 36. člena.
Z globo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 150.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in ostali pravni subjekti, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost, za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
38. člen
Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek povzročitelj, ki je fizična oseba, če:
1. ravna v nasprotju s 7. in 8. členom tega odloka,
2. ne odlaga komunalnih odpadkov v posode za odpadke, odlaga komunalne odpadke izven posod za odpadke ali izven odlagališča komunalnih odpadkov po 13. členu,
3. odlaga odpadke v nasprotju z 9. členom,
4. ne vzdržuje zbirnega ali odjemnega mesta, skladno z navodili izvajalcev (četrti odstavek 11. člena),
5. ne nabavi posode za odpadke (12. člen),
6. ravna v nasprotju z 10., 11., 12., 14., 15., 16., 21., 22., 23., 24., 28., 29., 31. 36. členom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Ob uveljavitvi tega odloka preneha za Občino Turnišče veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Lendava (Uradne objave pomurskih občin, št. 21/90).
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 242/21-2006
Turnišče, dne 25. septembra 2006
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti