Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5228. Program priprave za občinski lokacijski načrt za del območja I. faze Industrijske cone na Vrhniki, stran 13008.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) sprejme župan Občine Vrhnika
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt za del območja
I. faze Industrijske cone na Vrhniki
I. UVOD
Ta program priprave se nanaša na pripravo in sprejem občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev občinskega pomena (v nadaljnjem besedilu: občinski lokacijski načrt) za del območja I. faze Industrijske cone na Vrhniki.
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Občina Vrhnika ima v območju naselja Vrhnika in Sinja Gorica načrtovano cono za proizvodne namene v velikosti ca. 64 ha.
Območje industrijske cone leži severozahodno od regionalne ceste Ljubljana–Vrhnika ter južno od naselja Velika in Mala Ligojna, na prehodu Podlipske doline v Ljubljansko Barje. Naravne danosti so tipično barjanske. V smeri severozahod-jugozahod prečka območje potok Podlipščica, ki se južno od Sinje Gorice izliva v Ljubljanico. Znotraj vplivnega območje se nahaja naselje Sinja Gorica.
V coni trenutno obratujejo: Kovinarska, na površini ca. 3,05ha, Unichem, na površini ca. 1,0 ha in Mizarstvo Vidmar, na površini ca. 0,98 ha, vse ostale površine so še nezazidane.
Območje industrijske cone se ureja z občinskim lokacijskim načrtom (zazidalnim načrtom) za katerega je bila skladno s predhodno zakonodajo izdelana programska zasnova, kot sestavina srednjeročnega družbenega plana in osnova za izdelavo občinskega lokacijskega načrta, ki se, ker ni bila uveljavljena, upošteva kot strokovna podlaga za izdelavo delnih občinskih lokacijskih načrtov, ki jih naročajo posamezni investitorji.
Iz programske zasnove tudi izhaja postopna gradnja cone, in sicer glede na razdelitvijo cone v štiri faze: 1., 1 a., 2., in 3.
Ob povečanem interesu posameznih investitorjev za postopno realizacijo cone je Občina pobudnikom in investitorjem občinskih lokacijskih načrtov pogojevala sprejem prostorskega akta za infrastrukturo, za katero je v letu 2005 sprejela Občinski lokacijski načrt za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v Industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki (Uradni list RS, št. 75/05).
Po sprejetju omenjenega prostorskega akta je novo pobudo za izdelavo občinskega lokacijskega načrta za del območja prve faze Industrijske cone na Vrhniki št. 5/06-350-05/2004 z dne 19. 6. 2006, podala skupina investitorjev, in sicer: Stane Marinčič, Tržaška cesta 5, 1360 Vrhnika; Gregor Mencinger, Celovška cesta 106, 1000 Ljubljana in Ivana Jožefa Verbič Hoffman, Kunaverjeva 8, 1000 Ljubljana; Marko Oblak, Mokrice 3, 1360 Vrhnika; Branko Vidmar, Robova cesta 27, 1360 Vrhnika in Peter Vidmar, Cesta ob potoku 25, 1358 Brezovica; Župnija Vrhnika, Voljčeva cesta 21, 1360 Vrhnika.
Pobuda je bila obravnavana in sprejeta na 19. seji Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 4. 7. 2006.
Z občinskim lokacijskim načrtom se podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve za gradnjo poslovnih, proizvodnih in servisnih objektov z vso pripadajočo prometno, energetsko, komunalno, vodno in drugo infrastrukturo.
Prostorska ureditev je utemeljena, ker je gradnja poslovno proizvodnih objektov predvidena na o bmočju stavbnih zemljišč za proizvodno, obrtno in servisno dejavnost, za katerega je določena izdelava občinskega lokacijskega načrta.
Priprava občinskega lokacijskega načrta za del območja I. faze Industrijske cone na Vrhniki je utemeljena v:
– Dolgoročnem in srednjeročnem družbenem planu občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 in 1986–2000 (Uradne objave NČ, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/97, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave NČ, št. 272/01, 277/01, 304/04).
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA TER OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Predmet prostorskega akta so vse prostorske ureditve vezane na izgradnjo proizvodnih, trgovskih in skladiščnih objektov.
V coni so predvideni naslednji objekti in ureditve:
A) industrijske stavbe in skladišča za:
– lesarsko mizarska dejavnost s spremljajočimi dejavnostmi (skladiščenje, transport, orodjarstvo, lakirnica …),
– parkiranje in redno vzdrževanje transportnih vozil (manjši servis motornih, električnih in hidravličnih delov vozil, menjava gum, manjša karoserijska popravila, skladiščenje materiala),
– skladiščenje različnih materialov, surovin, polizdelkov, izdelkov in drugih artiklov;
B) upravne in pisarniške stavbe namenjene poslovanju podjetij;
C) gostinske stavbe brez nastanitvenih zmogljivosti:
– gostinski lokali,
– obrati za pripravo hrane;
D) trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti-nakupovalni centri, trgovski centri, prodajalne, butiki, lokali storitvene dejavnosti:
– prodajalne in skladišča gradbenega materiala,
– prodajalne lesa, lesnih izdelkov in polizdelkov, mizarskih materialov in pripomočkov,
– hobi program,
– prodajalne oblačil, obutev in dodatkov;
E) asfaltirane prometne in parkirne površine;
F) zelene površine.
Skupna površina lokacije znaša približno 10 ha.
Okvirno ureditveno območje:
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta se nahaja med traso opuščene železniške proge na jugu, bodočo industrijsko cesto na severu, Mizarstvom Vidmar na zahodu in potokom Podlipščico na vzhodu.
Ureditveno območje zajema zemljišče sledečih parcel: 3011/1,2, 3012/1, 3013/1,2,3,4, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018/2, 3026, 3027/1,2,3,4,5, 3030/1, 3042/2, 3061/2, 3061/4, 3063/1, 3064, 3065/3, 3065/5, 3065/6, 3112/10, 3112/2, vse v k.o. Blatna Brezovica.
Obvezna sestavina občinskega lokacijskega načrta je tudi program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki ga po naročilu Občine Vrhnika zagotovi investitor.
Občinski lokacijski načrt lahko določi tudi obveznost sklenitve urbanistične pogodbe med investitorjem in občino.
Določitev prostorskih ukrepov na območju občinskega lokacijskega načrta ni predvidena.
Dne 25. 10. 2006 je Občina Vrhnika v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena proučijo: rešitve glede zamenjave obstoječega vodovoda fi 200, ki poteka ob trasi opuščene železniške proge; rešitve glede priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje (ločen sistem) in rešitve glede lastništva notranjih dostopnih cest.
Na podlagi 40. do 49. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) je Občina Vrhnika z obvestilom o nameri izdelave občinskega lokacijskega za del območja I. faze Industrijske cone na Vrhniki, št. 5/06-352-27/2006 z dne 21. 6. 2006, zaprosila Ministrstvo za okolje in prostor za izdajo odločbe. Ministrstvo za okolje in prostor je z Odločbo št. 35409-198/2006 IL z dne 9. 8. 2006 ugotovilo, da občinski lokacijski načrt zaradi obsega posega lahko pomembno vpliva na okolje oziroma je obseg posega tako velik, da zahteva presojo vplivov na okolje.
Pred sprejemom občinskega lokacijskega načrta je treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja področje varstva okolja, oziroma presojo sprejemljivosti njenih vplivov na varovana območja v skladu z določbami zakona, ki ureja področje ohranjanja narave.
IV. NOSILCI NALOG IN NJIHOVE OBVEZNOSTI PRI FINANCIRANJU PRIPRAVE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Postopek priprave občinskega lokacijskega načrta vodi Občina Vrhnika, Oddelek za okolje prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), ki po potrebi zagotovi sredstva za morebitno revizijo izvedbenega prostorskega akta in drugih dokumentov.
Naročnik strokovnih podlag iz VII. točke tega programa priprave in občinskega lokacijskega načrta ter investitor načrtovanih prostorskih ureditev so investitorji iz II. točke tega programa priprave (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki zagotovijo vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta ter občinskega lokacijskega načrta.
Izdelovalec občinskega lokacijskega načrta, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZUreP-1, je po izboru naročnika Sonet, d.o.o., Ribiška pot 4, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec).
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z ZUreP-1 predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave občinskega lokacijskega načrta odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad glavnega inšpektorja, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za ohranjanje narave, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana
10. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana
11. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
12. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
13. Holding Slovenske železnice d.o.o., Center za nepremičnine, kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
14. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
16. ELES – Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
17. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
18. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
19. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
20. Občina Vrhnika in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture (javna kanalizacija, javni vodovod, javna razsvetljava, javna higiena)
21. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
VI.1 Ker je obravnavana lokacija opredeljena v veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika kot edina, ki je namenjena tovrstni dejavnosti, se variantne rešitve za lokacijo ne izdelajo.
Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora ter izdelanih strokovnih podlag se predlagana načrtovana ureditev optimizira.
Pri pripravi predloga občinskega lokacijskega načrta je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano načrtovano ureditev.
VI.2 Pred izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta se opravi celovita presoja vplivov občinskega lokacijskega načrta na okolje.
Zagotovi se:
– okoljsko poročilo, v katerem se opredeli, opiše in ovrednoti vplive izvedbe občinskega lokacijskega načrta na okolje ali varovana območja in možne alternative ter navede stopnja upoštevanja okoljskih izhodišč ali naravovarstvenih smernic.
– Revizijo okoljskega poročila v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino okoljskega poročila in vsebino ter metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja.
Pripravljavec pred javno razgrnitvijo predlagane načrtovane ureditve, okoljskega poročila in njegove revizije, pridobi mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in njegove revizije.
Pri pripravi predloga občinskega lokacijskega načrta je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano ureditev in na okoljsko poročilo, ki sta bila javno razgrnjena.
VI.3 V fazi izdelave predloga občinskega lokacijskega načrta se na podlagi poročila o vplivih na okolje izvede presoja vplivov na okolje.
Zagotovi se:
– poročilo o vplivih na okolje, ki mora biti izdelano v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino poročila o vplivih na okolje ter
– revizijo poročila o vplivih na okolje, ki je neodvisen strokovni nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo poročila o vplivih na okolje.
S predlogom občinskega lokacijskega načrta se hkrati javno razgrnejo tudi poročilo o vplivih na okolje, pisno mnenje o reviziji ter osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
Pripravljavec mora pred sprejemom občinskega lokacijskega načrta pridobiti okoljevarstveno soglasje.
VII. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
VII.1 V postopku izdelave občinskega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja, ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve, analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora, vrednotenje ter priprava predlogov strokovnih rešitev;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami, če se izkaže za potrebno;
– idejna zasnova nove prometne ureditve z upoštevanjem načrtovane industrijske ceste;
– idejne zasnove novih energetski, vodovodnih, komunalnih, vodnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter zaščite, ukinitev in prestavitev obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev z upoštevanjem izdelanih strokovnih podlag;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Podlaga za izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Predlog občinskega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
Če se izkaže kot potrebno, je naročnik v postopku izdelave občinskega lokacijskega načrta dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem programu priprave.
VII.2 V postopku priprave občinskega lokacijskega načrta zavod, pristojen za varstvo kulturne dediščine zagotovi izdelavo morebitnih strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje pripravljavcu.
V postopku priprave občinskega lokacijskega načrta zavod, pristojen za varstvo narave izdela morebitne naravovarstvene smernice v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in jih posreduje pripravljavcu.
VIII. POSTOPEK IN ROKI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
VIII.1 Pridobitev smernic za načrtovanje
– Načrtovalec zagotovi gradivo za pridobitev smernic (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom);
– Pripravljavec pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega programa priprave, ki dajejo smernice in mnenja;
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu poziva. V skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, se v primeru, da strokovna priprava naravovarstvenih smernic v roku 30 dni ni možna, rok lahko podaljša, vendar največ 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca;
– Nosilci urejanja prostora v tem roku posredujejo tudi strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območju urejanja oziroma so predmet načrtovanja;
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira. Ob upoštevanju te analize, analize stanja in teženj v prostoru, analize razvojnih možnosti v prostoru izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve;
– Pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
VIII.2 Izdelava predloga občinskega lokacijskega načrta
– Naročnik na podlagi usmeritev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VII. točke tega programa priprave;
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela predlog občinskega lokacijskega načrta;
– Pripravljavec organizira drugo prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu občinskega lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj in organizirane javnosti;
– Načrtovalec v skladu s priporočili druge prostorske konference zaključi predlog občinskega lokacijskega načrta;
– Pripravljavec po potrebi zagotovi recenzijo predloga občinskega lokacijskega načrta;
– Načrtovalec po posredovanju pripomb recenzenta s strani pripravljavca, dopolni predlog občinskega lokacijskega načrta.
VIII.3 Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga občinskega lokacijskega načrta na Občini Vrhnika in v Krajevni skupnosti Sinja Gorica;
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– Pripravljavec obvesti lastnike nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave pisno ali pa z javnim naznanilom;
– Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo sklepa v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov;
– Pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge;
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita predlog stališč glede njihovega upoštevanja;
– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta s stališči do njihovih pripomb in predlogov;
– Pripravljavec odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
VIII.4 Izdelava dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta
– Naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnjenih strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag in ga posreduje pripravljavcu za pridobitev mnenj;
– Načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo smernic, ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta in h gradivu za pridobitev mnenj;
– Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– Pripravljavec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega programa priprave k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta;
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu poziva;
– Pripravljavec v času pridobivanja mnenj po potrebi zagotovi recenzijo dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta;
– Pripravljavec posreduje naročniku mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta.
VIII.5 Sprejem občinskega lokacijskega načrta
– Pripravljavec pripravi gradivo za sprejem občinskega lokacijskega načrta, katerega sestavni del so priporočila obeh prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča do pripomb in predlogov lastnikov nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta morajo biti Občinskemu svetu Občine Vrhnika posebej utemeljena in obrazložena;
– Občinski svet Občine Vrhnika sprejme občinski lokacijski načrt z odlokom;
– Občinski lokacijski načrt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali v občinskem glasilu Naš časopis.
IX. OBJAVA IN ZAČETEK VELJAVNOSTI
PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 350-05-10/2004 (5/06)
Vrhnika, dne 9. oktobra 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti