Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5178. Uredba o določitvi pogojev in obsega dela plače za plačilo povečanega obsega dela v javnem sektorju, stran 12933.

Na podlagi četrtega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi pogojev in obsega dela plače
za plačilo povečanega obsega dela
v javnem sektorju
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa pogoje in obseg dela plače za plačilo povečanega obsega dela javnih uslužbencev v javnem sektorju.
2. člen
(pogoji)
(1) Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače za povečan obseg dela v posameznem mesecu pod pogoji, ki jih določa zakon, če:
1. povečan obseg dela opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali
2. opravi povečan obseg dela v okviru sodelovanja pri izvajanju projekta nacionalnega pomena.
(2) Javnemu uslužbencu, ki prejema del plače za plačilo povečanega obsega dela iz prvega odstavka tega člena, direktor oziroma predstojnik za iste naloge ne sme odrediti dela preko polnega delovnega časa.
3. člen
(viri)
Del plače za povečan obseg dela se zagotavlja:
1. za plačilo povečanega obsega dela iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena iz prihrankov sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka oziroma starševskega dopusta ali zaradi nerealiziranih nadomestnih zaposlitev oziroma realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo v tekočem letu v okviru sprejetega finančnega načrta za tekoče leto,
2. za plačilo povečanega obsega dela iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena iz sredstev projekta nacionalnega pomena oziroma iz dodatno zagotovljenih sredstev za ta namen, ki jih odobri Vlada Republike Slovenije.
4. člen
(višina dela plače)
(1) Direktorjem iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 12/06, 36/06 in 46/06) se lahko izplača del plače za povečan obseg dela le iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe, in sicer največ v višini 8 odstotkov osnovne plače.
(2) Višina dela plače za plačilo povečanega obsega dela iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe lahko znaša za javnega uslužbenca največ 35 odstotkov osnovne plače iz 3. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in naslednji).
(3) Izjemoma lahko Vlada Republike Slovenije določi višji odstotek dela plače za povečan obseg dela iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe.
5. člen
(odločanje o dodelitvi sredstev)
(1) V primeru, ko je ustanovitelj in financer uporabnika proračuna država, odloči o delu plače za povečan obseg dela za direktorje iz prvega odstavka 4. člena te uredbe s sklepom organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem Vlade Republike Slovenije. V primeru, ko je ustanovitelj in financer lokalna skupnost s sklepom odloči organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem župana lokalne skupnosti, kjer je sedež uporabnika proračuna. V primeru, ko ustanovitelj ni hkrati tudi financer, odloči o delu plače za povečan obseg dela za direktorje organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem financerja.
(2) O delu plače za povečan obseg dela javnega uslužbenca iz drugega odstavka 4. člena te uredbe s sklepom odloči direktor oziroma predstojnik.
6. člen
(prehodna določba)
(1) Uredba ne velja za javne uslužbence, ki imajo pravice iz naslova povečanega obsega dela, določene na podlagi 96. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo), petega in šestega odstavka 41.c člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 12. člena Zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 16/92, 13/93, 17/93, 42/93, 18/94 in 36/96) ter 124. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) do prvega izplačila plač po ZSPJS.
(2) Javnim uslužbencem iz prvega odstavka tega člena se do prvega izplačila plač po ZSPJS izplačuje del plače za plačilo povečanega obsega dela na podlagi obstoječih predpisov.
7. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2006.
Št. 00714-34/2006/9
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-3111-0060
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti