Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5176. Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, stran 12931.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena in 76. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin
v zemljiški kataster in kataster stavb
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa pogoje in način vpisa upravljavcev nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija ali ki so javno dobro v upravljanju Republike Slovenije, in upravljavcev nepremičnin, katerih lastnik so samoupravne lokalne skupnosti ali ki so javno dobro v upravljanju samoupravnih lokalnih skupnosti, v zemljiški kataster in kataster stavb.
2. člen
(upravljavci nepremičnin)
(1) Upravljavci nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija ali ki so javno dobro v upravljanju Republike Slovenije, so državni organi in osebe javnega prava, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), ali s sklepom vlade.
(2) Upravljavci nepremičnin, katerih lastnik so samoupravne lokalne skupnosti ali ki so javno dobro v upravljanju samoupravnih lokalnih skupnosti, so organi samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena z akti samoupravne lokalne skupnosti.
II. VPIS UPRAVLJAVCA NEPREMIČNIN V ZEMLJIŠKI KATASTER IN KATASTER STAVB
3. člen
(pogoji za vpis upravljavca nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb)
(1) Vpis podatka o upravljavcu nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (v nadaljnjem besedilu: vpis upravljavca) se opravi na podlagi prijave prijavitelja ali sklepa vlade oziroma akta samoupravne lokalne skupnosti, s katerim so nepremičnine podeljene v upravljanje upravljavcu.
(2) Vpis upravljavca se izvede:
– če je nepremičnina vpisana v zemljiški kataster ali kataster stavb, in
– če je upravljavec vpisan na Seznam upravljavcev nepremičnin.
4. člen
(Seznam upravljavcev nepremičnin)
(1) Seznam upravljavcev nepremičnin iz prejšnjega člena je skupen seznam upravljavcev nepremičnin iz 2. člena te uredbe.
(2) Seznam upravljavcev nepremičnin vzpostavi in vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na podlagi zakonov, podzakonskih predpisov, aktov o ustanovitvi, ki jih sprejme vlada, ali sklepov vlade in aktov samoupravnih lokalnih skupnosti.
(3) Akt o določitvi upravljavcev nepremičnin, ki so v lasti samoupravne lokalne skupnosti ali ki so javno dobro v upravljanju samoupravne lokalne skupnosti, mora samoupravna lokalna skupnost poslati geodetski upravi po elektronski poti v sedmih dneh po sprejetju akta. Šteje se, da je organ samoupravne lokalne skupnosti objavil seznam upravljavcev nepremičnin v njegovi lasti, ko so ti vpisani na Seznam upravljavcev nepremičnin.
(4) Seznam upravljavcev nepremičnin vsebuje podatke o pristojnem državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti in podatke o upravljavcih nepremičnin.
(5) Podatki o pristojnem državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti so: ime državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti in naslov državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti.
(6) Podatki o upravljavcih nepremičnin so: ime oziroma naziv upravljavca, matična številka upravljavca in naslov upravljavca.
(7) Seznam upravljavcev nepremičnin vodi geodetska uprava v digitalni obliki in je javno dostopen na njenih spletnih straneh.
5. člen
(spremembe podatkov o pristojnem državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti)
(1) Ob spremembi pristojnosti državnih organov ali samoupravnih lokalnih skupnosti geodetska uprava na podlagi predpisov oziroma aktov iz drugega odstavka prejšnjega člena po uradni dolžnosti vpiše na Seznam upravljavcev nepremičnin spremembe podatkov o pristojnem državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.
(2) Ob spremembi imena ali naslova pristojnega državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti mora pristojni državni organ ali samoupravna lokalna skupnost v 30 dneh od te spremembe poslati geodetski upravi podatek o novem imenu ali naslovu.
6. člen
(spremembe in dopolnitve podatkov o upravljavcih nepremičnin)
(1) Spremembe in dopolnitve podatkov o upravljavcih nepremičnin se nanašajo na:
– vpis novega upravljavca nepremičnin na Seznam upravljavcev nepremičnin,
– spremembe podatkov o upravljavcih nepremičnin in
– izbris upravljavca nepremičnin s Seznama upravljavcev nepremičnin.
(2) Če upravljavec nepremičnin ni vpisan na Seznam upravljavcev nepremičnin, ga vpiše geodetska uprava na podlagi zakona, podzakonskega predpisa, akta o ustanovitvi ali sklepa vlade o določitvi novega upravljavca za posamezno nepremičnino ali na podlagi akta samoupravne lokalne skupnosti. Če upravljavca nepremičnin določa zakon, ga geodetska uprava vpiše na Seznam upravljavcev nepremičnin po uradni dolžnosti. Če upravljavca nepremičnin določa akt, s katerim vlada, pristojno ministrstvo in samoupravna lokalna skupnost določi novega upravljavca nepremičnin, mora organ akt, ki ga je sprejel, poslati geodetski upravi po elektronski poti v sedmih dneh po sprejetju, nato pa geodetska uprava vpiše novega upravljavca nepremičnin na Seznam upravljavcev nepremičnin po uradni dolžnosti.
(3) Spremembe podatkov o upravljavcu nepremičnine mora poslati geodetski upravi upravljavec, pristojni državni organ ali samoupravna lokalna skupnost v 30 dneh od nastanka spremembe.
(4) Geodetska uprava lahko spremeni podatke iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti s prevzemom podatkov iz uradnih evidenc.
(5) Izbris upravljavca nepremičnin s Seznama upravljavcev nepremičnin se lahko opravi, če v zemljiškem katastru ali katastru stavb ni pri nobeni nepremičnini vpisan upravljavec, za katerega se predlaga izbris. Izbris upravljavca opravi geodetska uprava na predlog subjektov iz drugega odstavka tega člena. Če ugotovi, da je upravljavec vpisan pri drugih nepremičninah, obvesti o tem pristojni državni organ ali samoupravno lokalno skupnost. Izbris upravljavca se ne opravi do določitve novega upravljavca teh nepremičnin.
7. člen
(prijavitelj)
(1) Prijavo za vpis upravljavca nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija ali ki so javno dobro v upravljanju Republike Slovenije, lahko vloži upravljavec, pristojno ministrstvo ali vlada.
(2) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, lahko vloži prijavo za vpis upravljavca nepremičnin iz pristojnosti drugih ministrstev.
(3) Prijavo za vpis upravljavca nepremičnin, katerih lastnik je samoupravna lokalna skupnost ali ki so javno dobro v upravljanju samoupravne lokalne skupnosti, lahko vloži upravljavec ali samoupravna lokalna skupnost.
8. člen
(prijava)
(1) Prijavitelj vloži prijavo za vpis upravljavca (v nadaljnjem besedilu: prijava) pri geodetski upravi.
(2) Prijava se vloži pisno ali se posreduje po elektronski poti.
(3) Prijava mora vsebovati:
a) podatke o upravljavcu iz šestega odstavka 4. člena te uredbe in
b) podatke o nepremičnini:
– za nepremičnine, vpisane v zemljiškem katastru: katastrska občina in identifikacijska oznaka parcele;
– za nepremičnine, vpisane v katastru stavb: katastrska občina, identifikacijska oznaka stavbe in identifikacijska oznaka dela stavbe.
(4) Če akt, s katerim vlada, pristojno ministrstvo in samoupravna lokalna skupnost določi upravljavca nepremičnin, vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka in je poslan geodetski upravi po elektronski poti, se šteje za prijavo. Če akt ne vsebuje vseh podatkov o upravljavcu iz šestega odstavka 4. člena te uredbe, ga geodetska uprava po uradni dolžnosti dopolni s prevzemom podatkov iz uradnih evidenc, kadar to ni mogoče, pa pozove vlado, pristojno ministrstvo in samoupravno lokalno skupnost, da manjkajoče podatke dopolni.
(5) Po vložitvi prijave geodetska uprava preveri, ali jo je vložil prijavitelj in ali sta izpolnjena pogoja iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.
(6) Če je prijavo vložil subjekt, ki ni prijavitelj iz 7. člena te uredbe, geodetska uprava vpisa upravljavca ne opravi in o tem obvesti subjekt, ki je vložil prijavo.
(7) Če prijava ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega odstavka tega člena, geodetska uprava pozove prijavitelja, da dopolni prijavo. V tem pozivu ga opozori, s katerimi podatki je treba prijavo dopolniti, obvesti pa ga tudi, da vpis upravljavca ne bo opravljen, če pomanjkljivosti ne bodo odpravljene v postavljenem roku.
9. člen
(vpis in spremembe vpisa upravljavca)
(1) Geodetska uprava vpiše upravljavca v zemljiški kataster in kataster stavb na podlagi podatkov iz prijave.
(2) Vpis upravljavca, ki je za posamezno nepremičnino določen s sklepom vlade ali z aktom samoupravne lokalne skupnosti, je dokončen in se lahko spremeni samo na podlagi novega sklepa vlade ali novega akta samoupravne lokalne skupnosti.
(3) Geodetska uprava o vpisu upravljavca obvesti prijavitelja in upravljavca, če ta ni prijavitelj.
(4) Spremembe vpisa upravljavca se izvedejo po postopku, določenem za vpis upravljavca.
10. člen
(začasni vpis upravljavca)
Če za posamezno nepremičnino upravljavec ni določen s sklepom vlade ali aktom samoupravne lokalne skupnosti, geodetska uprava pri tej nepremičnini začasno vpiše enega ali več prijavljenih upravljavcev.
11. člen
(izbris upravljavca)
(1) Geodetska uprava po uradni dolžnosti izbriše upravljavca, ki je vpisan na podlagi prejšnjega člena, ko prejme sklep vlade ali akt samoupravne lokalne skupnosti o določitvi upravljavca nepremičnine.
(2) Upravljavec, ki je vpisan na podlagi prejšnjega člena, lahko sam predlaga, da ga geodetska uprava izbriše kot upravljavca pri posamezni nepremičnini.
(3) Geodetska uprava izbriše upravljavca, če Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost ni več lastnik nepremičnine ali če javno dobro ni več v upravljanju Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti. Geodetska uprava izbriše upravljavca na predlog vlade, če gre za nepremičnino, ki je bila v lasti Republike Slovenije ali ki je bila javno dobro v upravljanju Republike Slovenije, ali samoupravne lokalne skupnosti, če gre za nepremičnino, ki je bila v lasti samoupravne lokalne skupnosti ali ki je bila javno dobro v upravljanju samoupravne lokalne skupnosti, ali na zahtevo novega lastnika ali pridobitelja nepremičnine.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka geodetska uprava preveri z vpogledom v evidenco zemljiške knjige. Če pogoj ni izpolnjen, geodetska uprava zahtevo zavrne z odločbo.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
(vzpostavitev Seznama upravljavcev nepremičnin)
Geodetska uprava v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe vzpostavi Seznam upravljavcev nepremičnin tako, da:
– kot upravljavce nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija ali ki so javno dobro v upravljanju Republike Slovenije, vpiše upravljavce nepremičnin s Seznama upravljavcev nepremičnin v državni lasti, ki ga je sprejela vlada s sklepom šifra 47800-8/2006/10 z dne 11. 5. 2006 in
– kot upravljavce nepremičnin, ki so v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti ali so javno dobro v upravljanju samoupravnih lokalnih skupnosti, vpiše samoupravne lokalne skupnosti, ustanovljene na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo).
13. člen
(prijava na podlagi izdanih aktov)
(1) Kot prijava iz 8. člena te uredbe se šteje tudi akt, s katerim je vlada, pristojno ministrstvo in samoupravna lokalna skupnost določila upravljavca nepremičnin, če vsebuje podatke iz tretjega odstavka 8. člena te uredbe in je bil izdan pred uveljavitvijo te uredbe.
(2) Če akt iz prejšnjega odstavka ne vsebuje vseh podatkov o upravljavcu iz šestega odstavka 4. člena te uredbe, ga geodetska uprava po uradni dolžnosti dopolni s prevzemom podatkov iz uradnih evidenc, kadar to ni mogoče, pa pozove prijavitelja k dopolnitvi podatkov.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o vpisu upravljavcev nepremičnin v državni lasti v zemljiški kataster in kataster stavb (Uradni list RS, št. 20/02 in 47/06 – ZEN).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-88/2006/5
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2511-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti