Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Ob-32752/06 , Stran 9206
Za prodajo komunalno opremljenih stavbnih zemljišč v območju industrijsko obrtne cone Neverke za potrebe industrije in obrti. 1. Prodajajo se naslednja zemljišča: – gradbena parcela št. 12, ki obsega parcelo s parcelno št. 3566/40 k.o. Stara Sušica v izmeri 2800 m2, izklicna cena je 16,787.400 SIT; – gradbena parcela št. 15, ki obsega parcelo s parcelno št. 3566/31 k.o. Stara Sušica v izmeri 2879 m2, izklicna cena je 17,261.044 SIT; – gradbena parcela št. 16, ki obsega parcelo s parcelno št. 3566/33 k.o. Stara Sušica v izmeri 5010 m2, izklicna cena je 30,037.455 SIT. Gradbene parcele se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Navedene cene v tem odstavku ne vključujejo DDV. V komunalno opremo gradbene parcele je všteto: dvopasovna asfaltirana cesta s pločnikom in javno razsvetljavo, vodovod, meteorna kanalizacija, telefonski vod in kabelska kanalizacija za elektriko z možnostjo priključka maks. 200 m oddaljenosti in moči 60 KW ter z možnostjo dodatnega dokupa moči, vse na robu parcele. 2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki in pravne osebe kateri morajo predložiti izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri DURS oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejši kot 30 dni. 3. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje elemente: – številko gradbene parcele, ki je predmet ponudbe, – ponujeno ceno, – dokazilo o plačani varščini, – rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe, – izpis ponudnika iz sodnega registra ali evidence DURS. 4. Kupec mora na izklicno oziroma ponujeno ceno plačati 20% DDV. Rok plačila je 8 dni po izstavljenem računu. 5. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Pivka št. 01291 – 0100016298, s pripisom – za javno zbiranje ponudb. Varščina mora biti vplačana do roka 11. 12. 2006, ki velja tudi kot rok za oddajo ponudb. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 6. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do vključno 11. 12. 2006 do 11. ure, v zapečateni ovojnici, s pripisom »Ponudba za nakup zemljišča v IOC Neverke – ne odpiraj«. Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 12. 2006 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka. 7. Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb: 1. ponujena cena, največ 80 točk, 2. glede na obseg površine nakupa, največ 20 točk. 1) Točke so – (ponujena cena / najvišja ponujena cena) x 80 2) Točke odvisne od obsega nakupa so: – nakup dveh se stikajočih parcel – 5 točk, – nakup treh ali več se stikajočih parcel – 10 točk, – nakup nad 7500 m2 – 10 točk. Ponudba se vrednoti kot celota, točke pa veljajo za vsako parcelo posebej. Ponudnik, ki odda ponudbo za nakup več gradbenih parcel, ki po površini za več kot tri krat presegajo posamezno parcelo, za katero je bila oddana druga ponudba ima prednost pred drugim ponudnikom ne glede na točkovanje. Če prvi ponudnik odda ponudbo za več gradbenih parcel, drugi ponudnik pa odda ugodnejšo ponudbo po kriterijih tega razpisa za eno od teh gradbenih parcel, za prvega ponudnika ponudba ni zavezujoča. 8. Pri nakupu je možen odlog plačila 50% kupnine za dobo največ 6 mesecev. Za znesek odloga se za dobo odloga obračuna obresti po fiksni 9% letni obrestni meri. Obresti po tem odstavku se plačujejo na 6 mesecev. Znesek odloga mora kupec pred podpisom pogodbe zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. 9. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike da v posameznih elementih dopolnijo ponudbo. Občina lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla razloge. 10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. 11. O najugodnejšem ponudniku bodo ponudniki obveščeni v roku največ 7 dni od dneva odpiranja ponudb. Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo skleniti v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb. Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV plačati še stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo. Lastništvo na prodanih nepremičninah preide na kupca s plačilom celotne kupnine oziroma s plačilom dela kupnine in predložitvijo ustrezne bančne garancije za plačilo v skladu z razpisom. 12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom in o nepremičninah dobijo ponudniki na spletni strani http://www.pivka.si in na Občini Pivka vsak delavnik od 9. do 10. ure pri kontaktni osebi prodajalca Boštjanu Glažarju ali na tel. 05/721-01-11, 041/266-332, faks 05/721-01-02, e-pošta bostjan.glazar@pivka.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti