Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Ob-33014/06 , Stran 9188
1. Prodajalec: RAP-Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska c. 48, 1000 Ljubljana, matična št.: 5986028, identifikacijska št. za DDV: SI47328436, ki ga zastopa direktorica Rebeka Bračič-Wankmüller. 2. Predmet prodaje in izklicna cena 2.1 Predmet prodaje so posamezne nepremičnine, in sicer: a) parc. št. 34/1 – dvorišče 969 m2, poslovna stavba 169 m2, vl. št. 290, k.o. Gabernik, vpisana pri Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici; izklicna cena je 28,756.800 SIT, pri parc. št. 34/1 je vknjižena služnostna pravica vožnje z vsemi vozili po že obstoječi vozni trasi predmetne nepremičnine v korist gospodujočih zemljišč parc. št. 55/44, 55/41, 55/6, 55/58, 55/47, 55/43, 55/42, 55/45, 55/46, 55/21, 55/40, k.o. Gabernik, nepremičnina je prazna; b) parc. št. 54/10 – gospodarsko poslopje 309 m2, dvorišče 1849 m2, gospodarsko poslopje 391 m2, stanovanjska stavba 175 m2, vl. št. 480, k.o. Laporje, vpisana pri Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici; izklicna cena je 39,300.960 SIT, nepremičnina je prazna; c) ident. št. 39.E – poslovni prostor na naslovu Ulica Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, v izmeri 34,00 m2, vl. št. 1515/39, k.o. Koper, vpisana pri Okrajnem sodišču v Kopru; izklicna cena je 14,665.968 SIT, nepremičnina je zasedena; d) parc. št. 3250 – stanovanjska stavba 126 m2, gospodarsko poslopje 45 m2, dvorišče 537 m2, vl. št. 3124, k.o. Dobrovnik, vpisana pri Okrajnem sodišču v Lendavi, izklicna cena je 19,171.200 SIT, nepremičnina je prazna; e) parc. št. 2453 – dvorišče 1085 m2, stanovanjska stavba 437 m2, gospodarsko poslopje 138 m2, vl. št. 1130, k.o. Bakovci, vpisana pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti; izklicna cena je 47,928.000 SIT, pri nepremičnini je vknjižena služnostna pravica hoje in vožnje po že obstoječi in vidni poti širine približno štirih metrov, ki poteka 1,5 metra do 2 metra od obstoječih poslopij na parc. št. 2453 do stanovanjske hiše stoječe na parc. št. 2454 in parc. št. 2455, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 2454 in parc. št. 2455, kot gospodujočih zemljišč. Poleg navedenega je vložen zemljiškoknjižni predlog za izbris predmetne služnosti ter vknjižbo služnosti, kot sledi: služnostna pravica hoje in vožnje, in sicer v širini štirih metrov, ki poteka po severnem delu parc. št. 2453, in sicer do parc. št. 2454 in parc. št. 2455, k.o. Bakovci v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 2454 in parc. št. 2455, k.o. Bakovci, nepremičnina je prazna; f) parc. št. 1173/6 – travnik 445 m2, stanovanjska stavba 167 m2, vl. št. 444, k.o. Zagaj, vpisana pri Okrajnem sodišču v Šentjurju pri Celju; izklicna cena je 40,738.800 SIT, nepremičnina je prazna; g) parc. št. 1 – travnik 619 m2, parc. št. 153.S – stanovanjska stavba 159 m2, vl. št. 328, k.o. Loče, vpisana pri Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah; izklicna cena je 27,558.600 SIT, nepremičnina je prazna; h) parc. št. 477/1 – dvorišče 1500 m2, poslovna stavba 299 m2, parc. št. 477/2 – pašnik 121 m2, parc. št. 476/3 – travnik 406 m2, vl. št. 418, k.o. Vaneča, vpisane pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti; izklicna cena je 23,245.080 SIT, nepremičnina je prazna; i) parc. št. 133.S – stavba 255 m2, parc. št. 480/2 – pašnik 273 m2, vl. št. 610, k.o. Lahonci, vpisani pri Okrajnem sodišču v Ormožu; izklicna cena je 11,742.360 SIT, j) parc. št. 322 – dvorišče 1049 m2 in parc. št. 323 – gospodarsko poslopje 560 m2, stanovanjska stavba 212 m2, vl. št. 218, k.o. Predanovci; izklicna cena je 47,928.000 SIT, nepremičnina je prazna, k) parc. št. 1938/27 – dvorišče 281 m2, stanovanjska stavba 119 m2, gospodarsko poslopje 23 m2, vl. št. 2042, k.o. Podturn, vpisana pri Okrajnem sodišču v Novem mestu; izklicna cena je 34,268.520 SIT, nepremičnina je prazna. 2.2 Posebni pogoji prodaje Pri nepremičninah opredeljenih pod točkami a), b), e), f), g) in h) je potrebno pred sklenitvijo pravnega posla z dražiteljem pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice skladno z Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02) in posameznimi sprejetimi odloki občin. Pri nepremičnini opredeljeni pod točko h) je potrebno pred sklenitvijo pravnega posla z dražiteljem, pridobiti potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice države in lokalne skupnosti, saj gre za zavarovano območje skladno z Zakonom o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04) v zvezi z Uredbo o krajinskem parku Goričko (Ur. l. RS, št. 101/03). Poleg navedenega je potrebno pridobiti soglasje k pridobitvi lastninske pravice s pravnim poslom na nepremičninah na zavarovanih območjih, ki je izdano na podlagi izjave dražitelja – kupca, da se strinja z varstvenimi režimi in razvojnimi usmeritvami na zavarovanem območju (druga alinea tretjega odstavka 86. člena Zakona o ohranjanju narave). 2.3 Izklicna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin se doda kupnini, doseženi na dražbi. 3. Kriterij dvigovanja izklicne cene: izklicna cena se lahko dviguje najmanj za 250.000 SIT. 4. Informacije in ogledi: informacije v zvezi z javno dražbo dobite na naslovu RAP-Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, tel. 01/230-87-80, faks 01/230-87-90, kontaktna oseba Alenka Perovšek. Ogled nepremičnin ali vpogled v gradivo, ki se nanaša na predmetne nepremičnine in se nahaja na sedežu družbe, je možen po predhodnem dogovoru v času od 4. 12. 2006 do 8. 12. 2006. 5. Pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo vsaka posamezno po načelu videno-kupljeno dražitelju, ki je ponudil najvišjo izlicitirano ceno. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejše reklamacije v zvezi s kupljeno nepremičnino, pri čemer so izključene vse stvarne in pravne napake. Kupec je dolžan sam preveriti pravno in dejansko stanje posamezne nepremičnine in prodajalec v zvezi s tem ne prevzema odgovornosti. Poleg navedenega se nepremičnine kupujejo z vsemi obstoječimi bremeni. Predpisan davek na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. Javno dražbo bo opravila komisija za izvedbo javne dražbe. Izlicitirana cena ne more biti nižja od izklicne cene. Dražitelj ponujene cene ne sme preklicati (domneva trdnosti ponudbe je kogentna). 6. Rok sklenitve prodajne pogodbe: uspeli dražitelj mora skleniti pogodbo v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi, oziroma v roku 8 dni od pridobitve dokumentacije opredeljene v točki 2.2. V primeru, da v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V tem primeru prodajalec varščino zadrži, nepremičnina pa se ponudi v odkup dražitelju, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil. 7. Višina varščine: pred začetkom dražbe morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene. Varščina se mora položiti na TRR št. 24201-9004027208, odprt pri Raiffeisen Krekovi Banki d.d., z namenom nakazila: »plačilo varščine za nakup nepremičnine...«. Potrdilo o plačilu varščine morajo dražitelji predložiti komisiji najkasneje pred začetkom javne dražbe. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, vplačana varščina vrne v roku 8 dni brez obresti. 8. Način in rok plačila kupnine Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na TRR št. 24201-9004027208, odprt pri Raiffeisen Krekovi Banki d.d. Vplačana varščina se vračuna v kupnino. Nepremičnina preide v last in posest uspelega dražitelja – kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, nastalih v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne plača celotne kupnine na določen način v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto brez posebnega postopka. V tem primeru prodajalec zadrži varščino. 9. Udeležba na javni dražbi Dražitelji – pravne osebe, s.p. in fizične osebe morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti: – potrdilo o plačani varščini; – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, izpisek iz sodnega registra ipd.); – notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če je oseba zastopnik. Vsa potrdila, oziroma izjave, razen potrdila o plačilu varščine, morajo biti v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. Če bodo komisiji predloženi prevodi dokumentov, mora te prevode izdelati uradno pooblaščen prevajalec ali prevajalska družba iz Republike Slovenije. Potrdila oziroma izjave ter prevode iz te točke morajo dražitelji v originalu predložiti komisiji za izvedbo javne dražbe pred pričetkom javne dražbe. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Takemu ponudniku se vplačana varščina vrne v roku in na način iz 7. točke te objave. 10. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo dne 12. 12. 2006, ob 10. uri v sejni sobi RAP-Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje. 11. Uspešnost javne dražbe Javna dražba bo uspešna tudi, če se je udeleži 1 dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe 3x ponovi/izkliče najvišjo ponujeno ceno. Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustaviti postopek javne dražbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti