Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 430-02-1/2003 Ob-32609/06 , Stran 9204
I. Predmet prodaje: stanovanja 1. Enosobno stanovanje št. 1 v I. nad, Aškerčeva ul. 3a, Maribor (zasedeno) površine 31,41m2. št. parc. 776/1, ZKV 1533, k.o. Maribor-Grad, letnik 1899. a) Izklicna cena: 3,200.000 SIT. b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 8. do 9. ure. 2. Enosobno stanovanje št. 2 v pritličju, Aškerčeva ul. 3a, Maribor (zasedeno) v izmeri 35,03 m2, št. parc. 776/1, ZKV 1533, k.o. Maribor-Grad. letnik 1899. a) Izklicna cena: 3,400.000 SIT. b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 9. do 10. ure. 3. Enosobno stanovanje št. 2 v pritličju, prvi vhod, Rozmanova 13a, Ilirska Bistrica (zasedeno) v izmeri 39,73 m2, št. parc. 1867, ZKV 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1948. a) Izklicna cena: 3,500.000 SIT. b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 8. do 9. ure. 4. Dvosobno stanovanje v Ajdovščini, Bevkova ul. 1 št. stan. 8 v I. nad. v izmeri 58,78 m2 (zasedeno), parc. št. 1276/29, ZKV k.o. Ajdovščina, letnik 1978. a) Izklicna cena: 11,600.000 SIT. b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 10. do 11. ure. II. Ogled nepremičnin 1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so navedeni ob stanovanjih. 2. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 27. 11. 2006 do 12. 12. 2006 na tel. 01/471-22-13 med 12. in 15. uro, kontaktna oseba: Jasna Jelen. III. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine se prodajo v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanja so etažno in zemljiškoknjižno neurejena. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. 2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija; pri tem imajo osebe, ki nepremičnino uporabljajo, pod enakimi pogoji predkupno pravico. 3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam. 4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-33000000; položena varščina se všteje v kupnino. 5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Vse davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec. 6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. 7. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. 9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene: – od 500.000 SIT do 3,000.000 SIT za 100.000 SIT, – od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT za 200.000 SIT, – od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT za 300.000 SIT, – od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT za 400.000 SIT, – od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT za 500.000 SIT, – od 11,000.000 SIT naprej za 600.000 SIT. IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe 1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-33000000. 2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p., ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. V. Postopek: 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, Ljubljana, do 13. 12. 2006 do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin SGN-13/12/2006 – Ne odpiraj« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VI. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. VII. Drugo: k odpiranju ponudb dne 13. 12. 2006 ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v sejni sobi, št. 327 v 3. nadstropju Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti