Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5177. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 1895/2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, stran 12933.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo) in v zvezi z izvajanjem Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 1895/2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določata pristojni organ in kazenska določba v zvezi z izvajanjem Uredbe Komisije (ES) št. 1895/2005 z dne 18. novembra 2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L št. 302 z dne 19.11 2005, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1895/2005/ES).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1895/2005/ES je ministrstvo, pristojno za zdravje.
3. člen
Uradni zdravstveni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo zdravstveni inšpektorji in veterinarski inšpektorji v skladu s svojimi pristojnostmi.
II. KAZENSKA DOLOČBA
4. člen
Z globo od 500.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, sproščajo snovi v nasprotju z 2. členom Uredbe 1895/2005 /ES;
– se pri proizvodnji materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, uporablja in/ali je v njih prisoten BFDGE (3. člen Uredbe 1895/2005 /ES);
– se pri proizvodnji materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, uporablja in/ali je v njih prisoten NOGE (4. člen Uredbe 1895/2005 /ES);
– se materialom in izdelkom, namenjenim za stik z živili, ne priloži pisna izjava v skladu s 16. členom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L št. 338 z dne 13. 11. 2004, str. 4) (5. člen Uredbe 1895/2005 /ES).
Z globo od 200.000 do 3.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik.
Z globo od 30.000 do 250.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
III. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-12/2006/8
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2711-0180
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti