Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Ob-32646/06 , Stran 9189
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. 2. Predmet prodaje: a) parc. št. 1715/6 njiva v izmeri 7 a 94 m2, k.o. Grčarice, b) parc. št. 1715/7 njiva v izmeri 7 a 41 m2, k.o. Grčarice, c) parc. št. 1715/8 njiva v izmeri 7 a 80 m2 in parc. št. *113, neplodno v izmeri 37 m2, obe k.o. Grčarice, d) parc. št. *159 stavbišče v izmeri 5 a 41 m2, k.o. Goriča vas. Nepremičnine pod točko 2.a), 2.b) in 2.c) so gradbene parcele, ki se nahajajo na skrajnem južnem robu naselja Grčarice, tik ob asfaltirani javni poti. Na navedenih nepremičninah je predvidena izgradnja individualnih stanovanjskih hiš. Nepremičnine so komunalno opremljene z asfaltirano javno potjo, medtem ko se javno nizkonapetostno elektro omrežje in vodovodno omrežje nahaja v naselju in ga bo potrebno še pripeljati na zemljišče. Javne kanalizacije v naselju ni. Nepremičnina pod točko 2.d) je stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem in pripadajočim zemljiščem v naselju Hrovača, ob asfaltirani lokalni cesti Hrovača-Otavice, iz katere ima tudi urejen dostop. Preko zemljišča poteka služnostna pot za dostop do sosednjih zemljišč na severovzhodni strani. 3. Vrsta pravnega posla za vse štiri predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: – izklicna cena za parcelo pod točko 2.a) 2,471.722 SIT, najnižji znesek višanja: 50.000 SIT, – izklicna cena za parcelo pod točko 2.b) 2,306.733 SIT, najnižji znesek višanja: 50.000 SIT, – izklicna cena za parceli pod točko 2.c) 2,543.321 SIT, najnižji znesek višanja: 50.000 SIT, – izklicna cena za parcelo pod točko 2.d) 6,640.147 SIT, najnižji znesek višanja: 80.000 SIT. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). 6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 7. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v torek, 12. decembra 2006, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer: – pod 2.a) ob 11. uri, – pod 2.b) ob 11.30, – pod 2.c) ob 12. uri, – pod 2.d) ob 12.30. 8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (za vse predmete prodaje pod točko 2). (DŠ – davčna številka dražitelja). 9. Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Brigita Košmrlj, tel. 01/837-20-30. 11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica lahko s soglasjem župana Občine Ribnica ustavi postopek do sklenitve pravnega posla. 12. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu kavcije s priloženo številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 12. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 13. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo. 14. Drugi pogoji: nepremičnine pod točko 2. se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine. Stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec. 15. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti