Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Ob-32992/06 , Stran 9201
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto Ljubljana, Stegne 7, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: inšpektor – svetnik v Inšpektoratu Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem elektrotehnične smeri ali smer informatika; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Drugi posebni pogoji: – višja raven znanja tujega jezika, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit za inšpektorja. Želena znanja: – poznavanje slovenske zakonodaje s področja dela, – poznavanje pravnega reda EU, Sveta Evrope, – komunikacijske veščine. Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami: – informatike, – opravljenim državnim izpitom iz javne uprave, – opravljenim preizkusom znanja po ZP, – izpitom za inšpektorja, – poznavanjem slovenske zakonodaje s področja dela, – poznavanjem pravnega reda EU, Sveta Evrope – in komunikacijskimi veščinami. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpektijskega nadzorstva, – vodenje postopkov in izrekanje ukrepov na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonu o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi, – izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom o prekrških na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva, – vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva, – samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva, – vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva, – nudenje strokovne pomoči na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva, – sodelovanje z organi Evropske unije in drugimi mednarodnimi organizacijami, – sodelovanje v projektnih enotah, odborih, medresorskih in drugih komisijah s področja dela inšpekcijskega organa, – pomoč pri vodenju organa ter opravljanje najzahtevnejših nalog za inšpekcijski organ, – izvajanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja delavcev inšpekcijskega organa ter delo v izpitnih komisijah inšpekcijskega organa ali ministrstva, – priprava letnega poročila s področja dela organa ter drugih poročil – ocen o stanju na področju dela inšpekcijskega organa, – oblikovanje ključnih sistemskih rešitev, sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih najzahtevnejših gradiv, – načrtovanje akcij s področja dela organa ter poročanje o delu organa – ocena stanja oziroma dela inšpekcijskega organa. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu inšpektor-svetnik opravljal v nazivu inšpektor-svetnik z možnostjo napredovanja v naziv inšpektor-višji svetnik. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Inšpektorata za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto, Stegne 7, 1000 Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: “za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto inšpektor – svetnik, številka: »2«“ na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mg@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Peter Mraz, glavni inšpektor na tel. 01/51-30-660.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti