Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5183. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev, stran 12936.

Na podlagi devetega odstavka 103. člena, dvanajstega odstavka 103.a člena, v zvezi z drugim odstavkom 114. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi petega odstavka 100. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o registru kmetijskih gospodarstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za vpis, način vodenja in način upravljanja registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), registra skupnih pašnikov ter evidence grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: evidenca GERK).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. kmetija je kmetijsko gospodarstvo, katerega nosilec je fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik;
2. kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik (v nadaljevanju: KMG – skupni pašnik) je kmetijsko gospodarstvo, ki se del leta ukvarja s pašo živali in ima v uporabi enega ali več skupnih pašnikov;
3. skupni pašnik predstavljajo kmetijska zemljišča v skupni uporabi pašnih interesentov, namenjena za skupno pašo njihovih živali, ter poslopja in naprave na teh zemljiščih;
4. kmetijsko gospodarstvo – planina (v nadaljevanju: KMG – planina) je kmetijsko gospodarstvo, ki se del leta ukvarja s pašo živali in ima v uporabi eno ali več planin;
5. planina je tradicionalna oblika individualne ali skupne rabe kmetijskih zemljišč v alpskem, predalpskem ali dinarskem svetu Slovenije in ima naslednje značilnosti:
– predstavlja geografsko zaokrožena kmetijska zemljišča in gozd v upravljanju,
– na njej je organizirana sezonska paša živali brez vsakodnevnega vračanja živali v domačo oskrbo,
– najnižja točka leži na nadmorski višini najmanj 750 m; izjemoma, kadar tako izhaja iz geografskih, zgodovinskih ali drugih razlogov, lahko najnižja točka leži tudi na nadmorski višini najmanj 400 m, če veljajo zgoraj naštete lastnosti,
– lahko so prisotni gospodarski objekti ter objekti in naprave za oskrbo ljudi in živali;
6. sedež oziroma naslov kmetijskega gospodarstva pomeni lokacijo, na kateri se nahaja pretežni del kmetijskih zemljišč oziroma rejnih živali. Naslov se opredeli z naslednjimi podatki: občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka, pošta. Če se pretežni del kmetijskih zemljišč oziroma rejnih živali nahaja na lokaciji, ki je ni mogoče opredeliti s hišno številko, se navede podatek o občini in naselju oziroma o geografskih koordinatah lokacije;
7. KMG-MID je enolična in neponovljiva identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, ki je osnova za vodenje RKG in za povezovanje z drugimi zbirkami podatkov. Uporaba KMG-MID je obvezna v vseh zbirkah podatkov, ki se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo;
8. GERK je strnjena površina kmetijskega ali gozdnega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva. Vrste dejanske rabe so opredeljene v predpisu, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. V površino GERK se lahko vštejejo tudi vetrozaščitni pasovi, žive meje, omejki, mejice, jarki, kamnite ograje, suhozidi, razna sušila (kozolci, ostrvi ipd.) in poljske poti, če so sestavni del tradicionalne kulturne krajine in dobre kmetijske prakse in če njihova širina ne presega dveh metrov. Za vinograde, intenzivne in ekstenzivne sadovnjake, hmeljišča in oljčnike (v nadaljnjem besedilu: trajni nasadi) se pri določitvi GERK upošteva določbe iz predpisov, ki urejajo evidence pridelovalcev kmetijskih pridelkov in živil iz prve, druge, tretje in pete alinee 104. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon) (v nadaljnjem besedilu: evidence pridelovalcev) ter register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljevanju: RPGV). Najmanjša velikost GERK je 25 m2;
9. zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva so zemljišča, za katera ima nosilec kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: nosilec) pravico do uporabe. Pravico do uporabe v smislu tega pravilnika ima nosilec, ki je lastnik ali zakupnik zemljišča oziroma ima za uporabo zemljišča pridobljeno soglasje lastnikov oziroma solastnikov zemljišč ali drugo pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč;
10. GERK_PID je neponovljiva identifikacijska številka GERK. Uporaba GERK_PID je obvezna v vseh zbirkah podatkov, ki se navezujejo na zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva;
11. obvezne zbirke podatkov so vse zbirke podatkov, ki se vodijo na podlagi predpisov s področja dela ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
(2) Vsi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu, ki ureja kmetijstvo, predpisih, ki urejajo evidence pridelovalcev kmetijskih pridelkov oziroma živil, predpisu, ki ureja RPGV, predpisu, ki ureja evidenco subjektov, predpisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, predpisu, ki ureja razvoj podeželja, in predpisu, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
3. člen
(nosilec, člani kmetije)
(1) Nosilec je subjekt, ki je lahko:
– poslovno sposobna fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik,
– samostojni podjetnik posameznik, registriran za kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost,
– pravna oseba, registrirana za kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost; društvo, kadar opravlja kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje društev,
– izobraževalna ustanova, ki se ukvarja tudi s kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnostjo,
– agrarna skupnost,
– pašna skupnost ali
– registrirana verska skupnost ali pravna oseba registrirane verske skupnosti, ki se ukvarja tudi s kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnostjo.
(2) Kmetijsko gospodarstvo ima enega nosilca. Subjekt je lahko nosilec samo enega kmetijskega gospodarstva, razen v primeru KMG – skupnih pašnikov in KMG – planin.
(3) V primeru KMG – skupni pašnik ali KMG – planina, ki je v skupni rabi, je nosilec registrirana agrarna ali pašna skupnost. Če KMG – skupnega pašnika in KMG – planine v skupni rabi ne upravlja registrirana agrarna ali pašna skupnost, je nosilec subjekt, ki ga pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo pravico uporabe skupnih pašnikov ali planin in jih tudi dejansko uporabljajo.
(4) Nosilec je za vpis v RKG dolžan pridobiti soglasja lastnikov in solastnikov za uporabo zemljišč, ki so sestavni del kmetijskega gospodarstva. V primeru spora ali suma na nepravilnost upravna enota pozove nosilca, da ta soglasja predloži. Če je predmet spora celotno kmetijsko gospodarstvo in nosilec ne predloži soglasij vseh lastnikov in solastnikov zemljišč v uporabi, se nosilca s kmetijskega gospodarstva izbriše. Kot novi nosilec za sporno kmetijsko gospodarstvo se lahko vpiše le subjekt, ki predloži soglasja vseh lastnikov in solastnikov zemljišč v uporabi oziroma dokazilo, da je določen kot začasni skrbnik oziroma začasni zastopnik za kmetijsko gospodarstvo. V primeru spora o pravici do uporabe posameznih kmetijskih ali gozdnih zemljišč upravna enota izvede postopek v skladu s 16. členom tega pravilnika.
(5) V RKG se kot člani kmetije vpišejo subjekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 9. točke 3. člena zakona ter na kmetiji opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost oziroma so zavezanci za vpis v obvezne zbirke podatkov ministrstva ali upravičenci do sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike. Soglasje za vpis člana kmetije morata podati tako nosilec kot član kmetije, ki se vpisuje.
(6) Na kmetiji je lahko vpisan eden ali več članov kmetije. Subjekt je lahko vpisan kot član kmetije samo na eni kmetiji. Subjekt, ki je vpisan kot član kmetije, ne more biti vpisan kot nosilec drugega kmetijskega gospodarstva, razen v primeru KMG – skupnega pašnika in KMG – planine.
(7) Nosilec je dolžan posredovati resnične podatke.
II. RKG
4. člen
(vsebina RKG)
(1) V RKG se vpišejo kmetijska gospodarstva v skladu s prvim in drugim odstavkom 103. člena zakona, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije.
(2) RKG vodijo upravne enote na enoten način, na elektronskem mediju, v pisni in grafični obliki. V RKG se vodijo podatki iz obrazcev v prilogah 1, 3 in 7, ki so sestavni del tega pravilnika, ter podatki o zemljiščih iz evidence GERK. V RKG se vodijo tudi opombe o nedokončanih sodnih postopkih ali sodnih sporih na kmetijskem gospodarstvu in postopkih v RKG ter razvrstitev kmetijskega gospodarstva v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, ki se izračuna na podlagi podatkov o zemljiščih iz evidence GERK.
(3) Razvrstitev kmetijskega gospodarstva v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost izvede ministrstvo na podlagi seznama in obsega območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, ki ga določa predpis, ki ureja razvoj podeželja. Kmetijsko gospodarstvo se razvrsti v posamezno območje, če se v njem nahaja več kot 50% kmetijskih zemljišč, ki niso druge kmetijske površine v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(4) Za kmetijska gospodarstva, ki imajo v uporabi skupne pašnike ali planine, se vodijo tudi naslednji podatki:
– identifikacijska oznaka skupnega pašnika oziroma planine,
– ime skupnega pašnika oziroma planine,
– GERK_PID, ki so vključeni v skupni pašnik oziroma planino,
– podatki o najvišji, najnižji in povprečni nadmorski višini skupnega pašnika oziroma planine iz uradnih kartografskih materialov,
– podatki o objektih, povezanih z rejo živali na skupnem pašniku oziroma planini,
– podatki o obstoju in načinu oskrbe z elektriko in vodo,
– podatki o dostopu do skupnega pašnika oziroma planine,
– podatki o obstoju električnega pastirja,
– število stalnega osebja na skupnem pašniku oziroma planini,
– vrsta planine (predplanina, planina, visokogorska planina).
5. člen
(vpis kmetijskega gospodarstva v RKG)
(1) Kmetijsko gospodarstvo se vpiše v RKG na podlagi vloge, ki jo vloži subjekt, ki bo nosilec, pri upravni enoti in mora vsebovati podatke iz priloge 1 tega pravilnika. Če ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi kmetijska ali gozdna zemljišča, se vlogi priloži izpolnjen obrazec iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Če gre za vpis člana kmetije v RKG v skladu s petim odstavkom 3. člena tega pravilnika, poda nosilec vlogo, ki mora vsebovati podatke iz priloge 3 tega pravilnika. Za KMG – skupne pašnike oziroma KMG – planine se za vsak skupni pašnik oziroma za vsako planino v vlogi navede podatke iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Če KMG – skupnega pašnika oziroma KMG – planine v skupni rabi ne upravlja registrirana agrarna ali pašna skupnost, mora subjekt, ki bo nosilec, vlogi priložiti izpolnjen obrazec iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če je nosilec v vlogi navedel kmetijska ali gozdna zemljišča v uporabi oziroma, da ima rejne živali, ga upravna enota pozove na vpis GERK v evidenco GERK oziroma ga napoti na vpis v evidenco imetnikov rejnih živali v skladu s predpisi o identifikaciji in registraciji živali.
(3) Če ob vpisu v katerokoli obvezno zbirko podatkov, ki jo upravlja oziroma vodi ministrstvo, kmetijsko gospodarstvo še ni vpisano v RKG, ministrstvo odstopi vlogo, s katero se subjekt vpiše v obvezno zbirko podatkov, upravni enoti, da izvede vpis v RKG.
(4) Na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka in po ugotovitvi, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoje za vpis v RKG iz 3. člena tega pravilnika, upravna enota vpiše kmetijsko gospodarstvo v RKG ter nosilcu izda izpis iz RKG, ki šteje kot potrdilo o vpisu v RKG in vsebuje najmanj:
– KMG-MID,
– naslov kmetijskega gospodarstva,
– podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva,
– v primeru kmetije podatke o članih kmetije,
– podatke o GERK kmetijskega gospodarstva, in sicer identifikacijsko oznako (GERK_PID), domače ime, vrsto dejanske rabe ter površino GERK, morebitne opombe oziroma izjave nosilca, nastale ob vpisu GERK, podatke o trajnih nasadih za GERK iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika ter datum vpisa oziroma zadnje spremembe GERK in
– v primeru KMG – skupnega pašnika oziroma KMG – planine podatke o skupnih pašnikih oziroma planinah.
(5) Če upravna enota ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za vpis v RKG, vlogo za vpis zavrne.
6. člen
(javljanje sprememb v RKG)
(1) Spremembe podatkov, vpisanih v RKG, mora nosilec sporočiti upravni enoti najkasneje v tridesetih dneh od nastanka spremembe, če ni drugače predpisano.
(2) Oseba, ki je pooblaščena za nosilca KMG – skupnega pašnika oziroma KMG – planine, ki je v skupni rabi, v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega pravilnika, mora ne glede na prejšnji odstavek javiti spremembo uporabnikov skupnega pašnika oziroma planine, najpozneje en teden pred prigonom živali na skupni pašnik oziroma planino. V primeru novega uporabnika skupnega pašnika oziroma planine mora predložiti tudi pooblastilo, ki ga podpiše novi uporabnik skupnega pašnika oziroma planine.
(3) Vloga za spremembo nosilca kmetijskega gospodarstva mora vsebovati podatke iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika. Pri spremembi nosilca se smiselno uporabljajo določbe 3. člena tega pravilnika.
(4) Ob vpisu spremembe podatkov v RKG upravna enota nosilcu izda nov izpis iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(5) Če upravna enota ugotovi, da pogoji za vpis spremembe v RKG niso podani, predlog za vpis spremembe zavrne.
7. člen
(stalež rejnih živali)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega pravilnika se podatki o staležu rejnih živali sporočajo najmanj enkrat letno, obvezno pa je treba sporočiti stanje na dan prvi januar in sicer najkasneje do petnajstega januarja, ne glede na to, ali je med letom prišlo do spremembe staleža rejnih živali ali ne.
(2) Stalež rejnih živali se sporoči upravni enoti na obrazcu iz priloge 7 tega pravilnika. Obrazec je objavljen na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK in dostopen na upravnih enotah.
(3) Podatkov o staležu rejnih živali ni potrebno sporočati za KMG – skupne pašnike, KMG – planine.
(4) Podatkov o staležu rejnih živali ni treba sporočati tudi za druga kmetijska gospodarstva, ki se ne ukvarjajo z rejo živali in to potrdi nosilec s pisno izjavo upravni enoti.
(5) O vpisu staleža rejnih živali v RKG upravna enota nosilcev posebej ne obvešča. Podatki o staležu rejnih živali so razvidni na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK.
8. člen
(izbris kmetijskega gospodarstva in člana kmetije)
(1) Kmetijsko gospodarstvo se lahko iz RKG izbriše na predlog nosilca, v primeru smrti nosilca pa na predlog njegovega pravnega naslednika. Vlogo za izbris se vloži pri pristojni upravni enoti in mora vsebovati podatke iz priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika. Upravna enota o izbrisu obvesti nosilca oziroma njegovega pravnega naslednika.
(2) Pred izbrisom kmetijskega gospodarstva mora nosilec ali njegov pravni naslednik poskrbeti za izbris podatkov, ki se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo, iz obveznih zbirk podatkov. Če takšen izbris ni mogoč ali se zanj ne poskrbi, upravna enota izbris kmetijskega gospodarstva zavrne.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena upravna enota po uradni dolžnosti izbriše kmetijsko gospodarstvo iz RKG, če ne izpolnjuje pogojev za vpis v RKG na podlagi tega pravilnika, ali ob prenehanju pravne osebe, izobraževalne ustanove, agrarne ali pašne skupnosti, registrirane verske skupnosti oziroma pravne osebe registrirane verske skupnosti.
(4) Člana kmetije se lahko izbriše iz RKG na njegov predlog ali na predlog nosilca. Upravna enota o izbrisu obvesti nosilca in člana kmetije, ki je izbrisan. Upravna enota po uradni dolžnosti izbriše člana kmetije iz RKG, če le-ta ne izpolnjuje več pogojev za vpis v RKG iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(5) KMG-MID izbrisanega kmetijskega gospodarstva se lahko tudi po izbrisu kmetijskega gospodarstva uporablja kot identifikacijska številka proizvodne enote (lokacije) za potrebe povezovanja obveznih zbirk podatkov.
III. REGISTER SKUPNIH PAŠNIKOV
9. člen
(vsebina)
Register skupnih pašnikov je del RKG. Vanj upravna enota po uradni dolžnosti vpiše skupne pašnike in planine na območju Republike Slovenije.
IV. EVIDENCA GERK
10. člen
(vsebina evidence GERK)
(1) V evidenco GERK se vpisujejo zemljišča v uporabi kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v RKG. Kot zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva se lahko štejejo zemljišča v Republiki Sloveniji ali v sosednjih državah.
(2) V evidenci GERK se vodijo podatki o GERK iz 103.a člena zakona. V evidenci GERK se vodijo tudi morebitne opombe oziroma izjave nosilca, ki so nastale ob vpisu GERK, ter opombe o ugotovitvah iz 14. do 18. člena tega pravilnika.
(3) GERK se pripiše tudi podatek o državi. GERK se pripiše država, v kateri leži vsaj 80% njegove površine. Če površina GERK v nobeni od sosednjih držav ne dosega vsaj 80% od celotne površine GERK, se GERK razdeli na dva GERK tako, da se obema lahko pripiše država v skladu s prvim stavkom tega odstavka. Ne glede na določbe tega odstavka, se GERK, ki je manjši od enega hektarja, pripiše državi, v kateri je večji del GERK. Podatek o državni meji ministrstvo pridobi od Geodetske uprave Republike Slovenije.
(4) V evidenci GERK se za GERK, ki imajo vrsto dejanske rabe iz skupine trajni nasadi in so nosilci zavezanci za vpis v evidence pridelovalcev ter RPGV, vodijo tudi naslednji podatki:
a) za oljčnike:
– nagib in ekspozicija, ki se določita na podlagi podatkov digitalnega modela reliefa,
– zatravljenost,
– terasiranost,
– namakanje in način namakanja,
– število sadik po sortah, podlagah, letu sajenja, sadilnih razdaljah med vrstami in med drevesi, če se podatek da določiti, in gojitvena oblika,
– podatki o oljkah v oljčniku: pozicija z geografskimi koordinatami oljk v oljčniku, podatek o letu sajenja oljk v oljčniku (oljke posajene pred 1. majem 1998, oljke posajene po 1. maju 1998), podatek ali je oljka nadomestna oljka,
– o posameznih oljkah, ki niso oljčnik: sorta, podlaga, leto sajenja, gojitvena oblika, pozicija z geografskimi koordinatami;
b) za intenzivne sadovnjake:
– nagib in ekspozicija, ki se določita na podlagi podatkov digitalnega modela reliefa,
– zatravljenost,
– terasiranost,
– namakanje in način namakanja,
– zaščitna mreža,
– sadna vrsta,
– število sadik po sortah, podlagah, gojitveni obliki, letu sajenja, sadilnih razdaljah med vrstami, med drevesi in v bloku, če je sadovnjak večvrsten, in sistemu sajenja;
c) za hmeljišča
– podatek, ali je hmeljišče v obdelavi ali v premeni,
– namakanje in način namakanja,
– o enoti hmeljišča v obdelavi: oznaka enote hmeljišča v obdelavi (H1, H2 …), leto zasaditve enote hmeljišča v obdelavi, sorta (ime sorte iz sortne liste oziroma, če je sorta v postopku vpisa v sortno listo, predlog imena sorte ali začasna žlahtniteljeva oznaka), število sadik, število vrst, sistem napeljave vodil, razdalja sajenja v vrsti in med vrstami, kategorija sadik hmelja z deležem domačih in uvoženih sadik;
č) za ekstenzivne oziroma travniške sadovnjake:
– nagib, izračunan iz digitalnega modela reliefa,
– način rabe sadovnjaka: enonamenska raba (pridelava sadja), dvonamenska raba (pridelava sadja in košnja oziroma paša),
– število sadnih dreves po sadnih vrstah, sortah, podlagah, letu sajenja;
d) za vinograde:
– nagib in ekspozicija, ki se določita na podlagi podatkov digitalnega modela reliefa,
– zatravljenost,
– terasiranost,
– število trt po sortah, podlagah, gojitveni obliki, letu sajenja in sadilne razdalje.
11. člen
(vpis GERK v evidenco GERK)
(1) Ob vpisu kmetijskega gospodarstva v RKG iz 5. člena tega pravilnika upravna enota izvede vpis GERK v evidenco GERK.
(2) Za vpis GERK iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika mora nosilec predložiti podatke, navedene v prilogah 9, 10, 11, 12 oziroma 13, ki so sestavni del tega pravilnika.
(3) Nosilec mora vlogi za vpis vsake nove enote hmeljišča v obdelavi oziroma vsakega novega hmeljišča v obdelavi, posajenega od vključno sadilne sezone 2003 dalje, priložiti dokazila o sorti, kategoriji ter zdravstvenem stanju hmeljnih sadik, uporabljenih za saditev, ki se izdajajo v skladu s predpisi, ki urejajo trženje razmnoževalnega materiala kmetijskih rastlin in zdravstveno varstvo rastlin.
(4) Upravna enota vpiše v evidenco GERK podatke o GERK tako, da na podlagi predloga nosilca na posnetek iz zraka vriše meje GERK in vpiše vrsto dejanske rabe ter, v primeru GERK iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika, podatke iz obrazcev iz drugega odstavka tega člena. Pri vpisu GERK se lahko uporabljajo tudi drugi pripomočki, kot na primer kartografski materiali ali podatki o rabi kmetijskih zemljišč, zajeti v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Če upravna enota ugotovi odstopanje predloga nosilca od posnetka iz zraka, nosilca na to opozori in v primeru, da nosilec vztraja pri svojem predlogu vpisa, v GERK evidenco obvezno vpiše izjavo nosilca, zakaj prihaja do odstopanj, ter v primeru odstopanj o tem obvesti Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
(5) Če vpis GERK ni mogoč, ker je na istem zemljišču že vpisan GERK drugega kmetijskega gospodarstva, upravna enota ravna v skladu s 16. členom tega pravilnika.
(6) Ob vpisu GERK iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika upravna enota vpiše nosilca v evidence pridelovalcev oziroma nosilca ali člana kmetije v RPGV. Če je v skladu s predpisi, ki urejajo evidence pridelovalcev in RPGV, treba za vpis v evidence pridelovalcev in RPGV pridobiti dodatne podatke, nosilca pozove, da jih predloži.
(7) O vpisu GERK v evidenco GERK upravna enota sestavi zapisnik v dveh izvodih, ki ju podpišeta nosilec in uradna oseba. S podpisom zapisnika, kateremu je priložen izpis v skladu s četrtim odstavkom 5. člena tega pravilnika, nosilec potrdi pravilnost vpisanih podatkov.
12. člen
(javljanje sprememb v evidenco GERK)
(1) Spremembe zemljišč v uporabi in spremembe podatkov o GERK, mora nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je že vpisano v RKG, priglasiti upravni enoti najpozneje v 30-ih dneh od nastanka spremembe, če ni drugače predpisano.
(2) Vloga za spremembo zemljišč v uporabi ali spremembo podatkov o GERK mora vsebovati podatke iz priloge 14, ki je sestavni del tega pravilnika. Pri vpisu novih GERK, pri spremembah meje obstoječih GERK ter pri izbrisu GERK, mora nosilec vlogi priložiti izpolnjen obrazec iz priloge 2 tega pravilnika, v katerega vpiše le zemljišča, ki so v povezavi s temi GERK. Pri spremembah podatkov iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika se v vlogi navede ustrezne podatke iz prilog 9, 10, 11, 12 oziroma 13 tega pravilnika. Pri spremembah podatkov o hmeljiščih se upošteva določbe iz tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(3) Upravna enota na podlagi vloge izvede spremembo podatkov v evidenci GERK in nosilcu izda nov izpis iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vpis novega GERK in vpis spremembe meje GERK potekata skladno s četrtim do sedmim odstavkom 11. člena tega pravilnika.
13. člen
(prenos uporabe zemljišč med kmetijskimi gospodarstvi)
(1) Pri prenosu zemljišča v uporabo drugemu kmetijskemu gospodarstvu mora spremembe GERK v evidenco GERK najprej priglasiti nosilec, ki je prenehal uporabljati to zemljišče. Pri tem mora nosilec navesti tudi, katero kmetijsko gospodarstvo bo imelo zemljišče v uporabi, razen če tega podatka ne pozna.
(2) Nosilec, ki postane uporabnik zemljišča iz prejšnjega odstavka, je dolžan v evidenco GERK vpisati GERK za to zemljišče.
(3) Nosilca obeh kmetijskih gospodarstev se glede prenosa uporabe zemljišč med kmetijskima gospodarstvoma zglasita pri upravni enoti ali posredujeta spremembo podatkov na obrazcu iz priloge 15, ki je sestavni del tega pravilnika. Izpolnjen obrazec obvezno podpišeta oba nosilca.
(4) Ob vpisu spremembe podatkov v evidenci GERK upravna enota izda obema nosilcema nov izpis v skladu s četrtim odstavkom 5. člena tega pravilnika.
14. člen
(spremembe GERK po uradni dolžnosti)
(1) Spremembe GERK lahko izvaja upravna enota tudi po uradni dolžnosti, če sprememba temelji na ugotovitvi Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ali Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma, če je sprememba takšne narave, da bistveno ne spreminja prijavljenih podatkov. V tem primeru ministrstvo upravnim enotam posreduje podatke, upravna enota pa izvede spremembo v evidenci GERK in nosilcu pošlje nov izpis iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(2) Da sprememba GERK bistveno ne spreminja prijavljenih podatkov, se šteje, kadar se površina GERK zaradi urejanja napak, nastalih pri vpisu GERK, spremeni za manj kot 2% pri GERK s površino, manjšo ali enako 2.500 m2, pri GERK s površino, večjo od 2.500 m2 pa za največ 50 m2. Takšna sprememba se na posameznem GERK lahko izvrši le enkrat. O njej se v evidenco GERK vpiše opomba.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena upravna enota o spremembah iz drugega odstavka tega člena nosilcev posebej ne obvešča. Te spremembe so razvidne na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK.
15. člen
(komasacije)
(1) Po izdaji odločb o novi razdelitvi zemljišč upravna enota po uradni dolžnosti na območju komasacije GERK iz evidence GERK izbriše ter pozove nosilce, ki so imeli na območju komasacije vrisane GERK oziroma komasacijske udeležence na vpis novih GERK v skladu z elaboratom o novi razdelitvi zemljišč. Po vpisu novih GERK upravna enota nosilcu izda nov izpis iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(2) Če v primeru pritožbe na odločbo iz prvega odstavka tega člena ali drugega pravnega sredstva pride do spremembe, ki bi vplivala na vsebino GERK, upravna enota po uradni dolžnosti izvede spremembe v evidenci GERK in nosilcem, pri katerih je prišlo do sprememb GERK-ov, izda nov izpis iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika.
16. člen
(prekrivanje GERK med kmetijskimi gospodarstvi)
(1) Če nosilec želi vpisati GERK na zemljišču, kjer je že vpisan GERK drugega nosilca, ga upravna enota pozove, da predloži dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe tega zemljišča. Če teh dokazil ne predloži, upravna enota vpis GERK v evidenco GERK zavrne.
(2) Če nosilec, ki želi vpis GERK na zemljišču, kjer je že vpisan GERK drugega nosilca, predloži dokazila, ki izkazujejo pravico do uporabe tega zemljišča, upravna enota pozove nosilca, ki ima vpisan GERK na tem zemljišču, da se z nosilcem, ki želi vpis GERK, sporazume o vpisu GERK, oziroma, da predloži dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe teh zemljišč. Če nosilec, ki ima na spornem zemljišču vpisan GERK, teh dokazil ne predloži, upravna enota na spornem zemljišču vpiše nosilca, ki je predložil dokazila.
(3) Kadar oba nosilca predložita dokazila, s katerimi izkazujeta pravico do uporabe spornega zemljišča, in se o uporabi ne moreta sporazumeti, upravna enota na spornem zemljišču vpiše prekrivajoči GERK.
(4) Prekrivajoči GERK je GERK, kateremu se pripišejo KMG-MID vseh kmetijskih gospodarstev, pri katerih bi prišlo do prekrivanja GERK, vendar noben od nosilcev teh kmetijskih gospodarstev ali kateregakoli drugega kmetijskega gospodarstva ne more vpisati GERK k svojemu kmetijskemu gospodarstvu, dokler ne predloži sporazuma o uporabi zemljišča ali pravnomočne odločitve sodišča.
17. člen
(ugotavljanje pravilnosti prijavljenih podatkov
in izbris GERK)
(1) Upravna enota lahko, kadar dvomi v pravilnost prijavljenih podatkov v evidenci GERK, pozove nosilca, da predloži dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe zemljišč.
(2) Če nosilec zahtevanih dokazil ne predloži ali če upravna enota na podlagi predloženih dokazil ugotovi, da pogoji za vpis GERK niso izpolnjeni, upravna enota GERK iz evidence GERK izbriše. Upravna enota v GERK evidenci na spornem zemljišču vpiše opombo o tej ugotovitvi. Vsak nosilec, ki bi želel na tem zemljišču vpisati GERK, mora predložiti dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe zemljišča.
18. člen
(kontrola podatkov v evidenci GERK)
(1) Ministrstvo kot upravljavec evidence redno izvaja kontrolo podatkov o vrsti dejanske rabe GERK.
(2) Če ministrstvo ugotovi odstopanja prijavljenih podatkov od dejanskega stanja v naravi, pripravi predlog pravilnih podatkov o GERK in jih posreduje upravni enoti ter v obravnavo Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
(3) Upravna enota na podlagi posredovanih podatkov po uradni dolžnosti izvede spremembe GERK, skladno s prvim odstavkom 14. člena tega pravilnika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(prehodno obdobje)
(1) Kmetijska gospodarstva oziroma GERK, ki so vpisana v skladu s Pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 65/05 in 7/06), se štejejo za vpisana v RKG oziroma evidenco GERK po tem pravilniku.
(2) Postopki za vpis v RKG in evidenco GERK, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo na ministrstvu v skladu s tem pravilnikom.
(3) Podatke iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika se za že vpisane GERK prevzame iz evidenc pridelovalcev kmetijskih pridelkov in živil oziroma RPGV.
(4) Podatke o skupnih pašnikih in planinah kmetijskih gospodarstev, ki so že vpisana v RKG, se prevzame iz zbirk podatkov ministrstva, organov v sestavi oziroma registra agrarnih skupnosti. Če na ta način ni mogoče pridobiti vseh podatkov, upravna enota pozove nosilce, da manjkajoče podatke predložijo.
20. člen
(prehodno obdobje za stalež rejnih živali)
Ministrstvo v letu 2007 povzame stalež rejnih živali v RKG iz posredovanih podatkov nosilcev v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike in evidence rejnih živali.
21. člen
(obstoječa prekrivanja GERK)
Za obstoječa prekrivanja GERK, nastala ob vzpostavitvi evidence GERK v letu 2005, lahko eden od nosilcev, katerega GERK je udeležen v prekrivanju, poda vlogo za ugotavljanje upravičenosti do vpisa GERK v evidenco GERK pri upravni enoti. Postopek za ugotavljanje upravičenosti do vpisa GERK v evidenco GERK se vodi v skladu s 16. členom tega pravilnika.
22. člen
(sprememba vrste dejanske rabe GERK)
(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika se GERK, ki so vpisani v evidenco GERK z vrsto dejanske rabe 1130 – Začasni travnik, spremeni vrsta dejanske rabe v 1100 – Njiva ali vrt. O tej spremembi se nosilcev posebej ne obvešča. Te spremembe so razvidne na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK. Če se ta sprememba izvrši na GERK, ki je soležen GERK z vrsto dejanske rabe 1100 – Njiva ali vrt v uporabi istega kmetijskega gospodarstva, se združitev teh GERK opravi, ko nosilec prvič po uveljavitvi tega pravilnika javi spremembe v evidenco GERK.
(2) Nosilce, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika v evidenco GERK vpisane GERK z vrsto dejanske rabe 1330 – Gorski pašnik, upravne enote pozovejo na uskladitev vpisa v evidenco GERK v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
23. člen
(vzpostavitev GERK z dejansko rabo gozd)
GERK z dejansko rabo gozd se vzpostavijo do konca leta 2009.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 65/05 in 7/06).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb prvega in drugega odstavka 7. člena, ki začnejo veljati 1. januarja 2008.
Št. 007-191/2006
Ljubljana, dne 2. novembra 2006
EVA 2006-2311-0107
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti