Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5210. Začasni poslovnik Občinskega sveta Občine Makole, stran 12996.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Makole na 2. seji dne 17. 11. 2006 sprejel
Z A Č A S N I P O S L O V N I K
Občinskega sveta Občine Makole
1. člen
Z začasnim poslovnikom se ureja delo občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu svet) v času, dokler ne bo sprejet poslovnik sveta.
2. člen
Svet imenuje na predlog župana komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika sveta.
Komisija za pripravo statuta in poslovnika sveta ima pet (5) članov, vodi pa jo župan, ki je istočasno član komisije.
3. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo vsak mesec, praviloma zadnji teden v mesecu. Sklic seje s predlogom dnevnega reda mora biti vročen članom sveta najkasneje sedem dni pred sejo.
O spremembi ali dopolnitvi predlaganega dnevnega reda lahko svet glasuje na predlog najmanj treh članov sveta.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red redne seje, mora biti vročeno članom sveta najkasneje s sklicem seje.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradiva za izredno sejo morajo biti vročena članom sveta s sklicem izredne seje.
Seje sveta sklicuje župan. Župan mora sklicati sejo sveta na zahtevo najmanj četrtine članov sveta najpozneje v roku 15 dni po vložitvi pismene zahteve za sklic seje.
4. člen
Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema svet z večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom, statutom občine ali poslovnikom sveta določena drugačna večina.
Statut občine sprejema svet z dvotretjinsko večino članov, poslovnik sveta pa z dvotretjinsko večino navzočih članov.
5. člen
Ta začasni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po sprejemu statuta občine.
6. člen
Ta začasni poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme svet, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20-SKL-003-2/2006
Makole, dne 17. novembra 2006
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti