Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5185. Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil, stran 12957.

Na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – prečiščeno besedilo) izdaja minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve, ministrom, pristojnim za šolstvo in šport, ter ministrom, pristojnim za pravosodje,
P R A V I L N I K
o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja pogoje, način in obseg zagotavljanja pravic prosilcem za azil (v nadaljnjem besedilu: prosilci), in sicer do:
– prebivanja v Republiki Sloveniji,
– osnovne oskrbe,
– zdravstvenega varstva,
– dela,
– brezplačne pravne pomoči v postopkih pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem,
– finančne pomoči,
– humanitarne pomoči,
– osnovnošolskega izobraževanja.
(2) Pravilnik določa tudi način zagotavljanja finančnih sredstev za izvajanje določb tega pravilnika.
II. PRAVICE PROSILCEV ZA AZIL
2. člen
(pravica do prebivanja v Republiki Sloveniji)
(1) Prosilec ima pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, dokler postopek ni pravnomočno končan.
(2) Veljavna izkaznica prosilca za azil velja kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. Izkaznico prosilca izda notranja organizacijska enota ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ki je pristojna za azil (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(3) Izkaznica prosilca za azil se izda z veljavnostjo največ do 60 dni, z možnostjo podaljšanja. Prosilec mora izkaznico prosilca za azil podaljšati osebno v času uradnih ur, pred iztekom njene veljavnosti.
(4) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) izkaznice prosilca za azil mora prosilec nemudoma naznaniti pristojnemu organu in pri tem navesti okoliščine pogrešitve izkaznice prosilca za azil. Obrazec naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvine izkaznice prosilca za azil je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Pristojni organ v najkrajšem možnem času prosilcu izda novo izkaznico.
3. člen
(obseg osnovne oskrbe)
Pravica do osnovne oskrbe obsega:
– nastanitev,
– prehrano,
– obleko in obutev,
– higienske potrebščine.
4. člen
(osnovna oskrba)
(1) Prosilcu, ki je nastanjen v azilnem domu ali njegovi izpostavi (v nadaljnjem besedilu: azilni dom), osnovno oskrbo zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Prosilcu, ki je nastanjen v drugih nastanitvenih objektih iz 6. člena tega pravilnika, stroške nastanitve in oskrbe v višini izstavljenega računa za stroške storitev institucionalnega varstva krije ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(3) Prosilec, ki je nastanjen na zasebnem naslovu, krije stroške osnovne oskrbe sam iz naslova finančne pomoči, iz 19. člena tega pravilnika.
5. člen
(nastanitev)
(1) Prosilec ima pravico do nastanitve v azilnem domu od vložitve prošnje za azil do sprejetja pravnomočne odločitve oziroma do prenehanja razlogov za njegovo nastanitev.
(2) Prosilec je v skladu z možnostmi nastanjen na ustrezni oddelek azilnega doma.
(3) Prosilec mora pred nastanitvijo v azilni dom v sprejemnem postopku opraviti higienski in zdravstveni pregled. Higienski pregled mora opraviti medicinski tehnik, zdravstveni pregled pa zdravnik. Vsebino zdravstvenega in higienskega pregleda določi pristojni Zavod za zdravstveno varstvo (Center za epidemiologijo). Sredstva za zagotavljanje higienskih in zdravstvenih pregledov pred nastanitvijo zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(4) Pri določitvi nastanitvenega oddelka se upošteva načelo enotnosti družine ter pravico do zasebnosti in osebnega dostojanstva ter varnosti.
(5) Vsak prosilec ima pravico do lastnega ležišča in pripadajoče opreme v sobi (lastna omara, ki se lahko zaklepa, stol in ustrezen del mize). Prosilcu je omogočena tudi souporaba čajne kuhinje, sanitarnih prostorov in priročne pralnice na nastanitvenem oddelku.
(6) Pri nastanitvi ranljivih skupin iz 15.a člena Zakona o azilu (v nadaljnjem besedilu: zakon) se upoštevajo posebne potrebe posameznika.
6. člen
(nastanitev v druge ustrezne nastanitvene objekte)
(1) Prosilec se lahko nastani v drugih nastanitvenih objektih (dom upokojencev, varna hiša, psihiatrična ustanova, dijaški dom in ustrezne socialno varstvene ustanove), če mu pristojni organ ne more zagotoviti ustrezne namestitve in obravnave v azilnem domu, ki bi upoštevale njegove posebne osebne okoliščine. Prosilca se lahko nastani v psihiatrično ustanovo le na podlagi napotitve njegovega osebnega zdravnika oziroma psihiatra.
(2) Vlogi za nastanitev v druge ustrezne nastanitvene objekte mora prosilec predložiti dokazila, iz katerih je razvidno, da mu pristojni organ ne more zagotoviti ustrezne namestitve v azilnem domu. Predlog za nastanitev v druge nastanitvene objekte lahko poda tudi pristojni uslužbenec azilnega doma ali predstavnik nevladne organizacije v imenu prosilca. Obrazec vloge za nastanitev v druge ustrezne nastanitvene objekte je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
(3) Vlogo za nastanitev v druge ustrezne nastanitvene objekte prosilec oziroma pristojni uslužbenec azilnega doma vloži pri pristojnem organu, ki vlogo z vsemi priloženimi dokumenti odstopi strokovni komisiji iz 27. člena tega pravilnika, ki poda strokovno mnenje.
(4) Po prejemu mnenja iz prejšnjega odstavka pristojni organ odloči o vlogi za nastanitev v druge ustrezne nastanitvene objekte z odločbo. Zoper odločbo lahko prosilec v roku 30 dni vloži tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije.
7. člen
(nastanitev na zasebnem naslovu)
(1) Prosilec se lahko nastani na zasebnem naslovu, če mu pristojni organ ne more zagotoviti ustrezne namestitve v azilnemu domu oziroma v nastanitvenih objektih iz prejšnjega člena in je bil že zaslišan v rednem postopku.
(2) Vlogi za nastanitev na zasebnem naslovu mora prosilec predložiti overjeno najemno pogodbo oziroma overjeno izjavo o soglasju lastnika, da sprejema prosilca v nastanitev, ter kopijo osebnega dokumenta lastnika stanovanja.
(3) Vlogo za nastanitev na zasebnem naslovu prosilec vloži pri pristojnem organu, ki o zadevi odloči z odločbo. Zoper odločbo lahko prosilec v roku 30 dni vloži tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije.
8. člen
(nastanitev na zasebnem naslovu za ranljive skupine)
(1) Če je prosilec ranljiva oseba iz 15.a člena zakona, se lahko zaradi zdravstvenih razlogov nastani na zasebnem naslovu tudi, če ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega člena.
(2) Vlogi za nastanitev na zasebnem naslovu mora prosilec predložiti overjeno najemno pogodbo oziroma overjeno izjavo o soglasju lastnika, da sprejema prosilca v nastanitev, ter kopijo osebnega dokumenta lastnika stanovanja. Vlogi mora prosilec predložiti tudi dokazila o obstoju zdravstvenih razlogov.
(3) Vlogo za nastanitev na zasebnem naslovu prosilec vloži pri pristojnem organu, ki vlogo z vsemi priloženimi dokumenti odstopi strokovni komisiji iz 27. člena tega pravilnika, ki poda strokovno mnenje.
(4) Po prejemu mnenja iz prejšnjega odstavka pristojni organ odloči o vlogi za nastanitev na zasebnem naslovu z odločbo. Zoper odločbo lahko prosilec v roku 30 dni vloži tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije.
9. člen
(nastanitev na podlagi sklepa vlade)
Za postopek nastanitve na podlagi sklepa, ki ga vlada izda v skladu s četrtim odstavkom 45.b člena zakona, ne veljajo določbe 7. in 8. člena tega pravilnika.
10. člen
(zapustitev azilnega doma)
(1) Prosilec, ki mu je bil priznan status begunca, lahko ostane nastanjen v azilnem domu ali v drugih oblikah nastanitve najdalj 10 dni po pravnomočnosti odločitve o priznanju statusu begunca.
(2) Prosilec, kateremu je bila prošnja za azil zavrnjena s pravnomočno odločitvijo, se v skladu s predpisi, ki veljajo za tujce, nastani pri organu, pristojnem za odstranitev iz države.
11. člen
(prehrana)
(1) Prosilec ima pravico do prehrane. Skupna kalorična vrednost celodnevnih obrokov znaša 8800 do 9700 KJ (2100–2300 kcal).
(2) Ranljive skupine iz 15.a člena zakona so na osnovi ugotovitve pristojnega zdravstvenega ali socialnega delavca upravičene do dodatnih in prirejenih obrokov. Upravičenost do dodatnih ali prirejenih obrokov prosilec izkazuje z veljavnim obrazcem, ki ga izpolnita pristojni socialni ali zdravstveni delavec. Obrazec je kot priloga 4b sestavni del tega pravilnika.
(3) Otroci v starosti do 14 let imajo pravico tudi do dopoldanske in popoldanske malice. Upravičenost do dopoldanske in popoldanske malice prosilec izkazuje z veljavnim obrazcem, ki ga izpolni pristojni socialni delavec. Obrazec je kot priloga 4a sestavni del tega pravilnika. Šoloobveznim otrokom se zagotavlja tudi šolska malica.
(4) Prosilcu s posebnimi zdravstvenimi potrebami, ki jih izkaže s potrdilom zdravnika, je zagotovljena ustrezna prehrana. Prosilcu je v skladu z možnostmi zagotovljena prehrana, ki izhaja iz njegovih osebnih okoliščin, kar sporoči pristojnemu uslužbencu azilnega doma.
(5) Vsebina jedilnikov se usklajuje mesečno, potrjuje pa jih vodja azilnega doma.
(6) Tujcu, ki izrazi namen podati prošnjo za azil in je nameščen na oddelek za sprejem, pripada v prvih štiriindvajsetih urah namestitve v tem oddelku ustrezen suhi obrok, po preteku nadaljnjih dvanajst ur pa dodaten ustrezen suh obrok.
(7) Sredstva za prehrano zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
12. člen
(obleka, obutev in higienske potrebščine)
(1) Prosilec je ob nastanitvi v azilni dom upravičen do nastanitvenega paketa, ki je opredeljen v internih navodilih pristojnega organa.
(2) Dodatne higienske potrebščine prosilcem po potrebi dodeljuje pristojni socialni delavec.
(3) Prosilcu, ki nima ustreznih oblačil, se v času od 1. maja do 1. septembra iz skladišča azilnega doma dodelijo ustrezna letna oblačila in obutev, v času od 1. septembra do 1. maja pa ustrezna zimska oblačila in obutev.
(4) Podlaga za izdajo oblačil iz prejšnjega odstavka je obrazec, ki ga izpolni pristojni socialni delavec nastanitvenega oddelka, kamor je prosilec nastanjen. Obrazec je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
(5) Pristojni organ o izdanih predmetih in oblekah vodi evidenco.
13. člen
(stroški oskrbnega dne)
Višino stroškov oskrbnega dne za prosilca enkrat letno s sklepom določi minister, pristojen za notranje zadeve.
14. člen
(pogrebni stroški)
V primeru smrti prosilca ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, krije nujne stroške pogreba v Republiki Sloveniji, ki so določeni s predpisi Republike Slovenije.
15. člen
(zdravstveno varstvo)
(1) Zakonsko določen obseg zdravstvenega varstva prosilca iz 46. člena zakona, se izvaja preko javne zdravstvene mreže.
(2) Prosilec uveljavlja pravico do zdravstvenega varstva z veljavno izkaznico prosilca za azil. V izjemnih primerih lahko prosilec uveljavi pravico do zdravstvenega varstva tudi na podlagi potrdila o vloženi prošnji za azil, ki ga izda pristojni organ.
(3) V izjemnih primerih se lahko prosilcu na predlog, pristojnega delavca azilnega doma odobri dodaten obseg zdravstvenih storitev. O tem obsegu zdravstvenih storitev poda mnenje strokovna komisija iz 27. člena tega pravilnika.
(4) Sredstva za zdravstveno varstvo zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje.
16. člen
(pravica do dela)
(1) Prosilec lahko opravlja delo v primerih, če je njegova identiteta nesporno ugotovljena. Z delom lahko prične eno leto po vložitvi prošnje za azil, če v tem času ni bila sprejeta odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati prosilcu.
(2) Za opravljanje dela mora prosilec pridobiti delovno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo področje zaposlovanja in dela tujcev. Prosilec lahko pridobi delovno dovoljenje za 3 mesece. Po pravnomočno končanem azilnem postopku pristojni organ takoj obvesti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ali je prosilec za azil pridobil status begunca, ali pa mora zapustiti državo.
(3) Prosilec, ki dela, je dolžan vse podatke o svoji zaposlitvi (delodajalec, čas dela, višina plačila) posredovati pristojnemu organu.
(4) Prosilec, ki dela, ni upravičen do brezplačne osnovne oskrbe iz 3. člena tega pravilnika, razen do nastanitve.
17. člen
(pomoč pri vzdrževalnih delih v azilnem domu)
(1) Prosilec, nastanjen v azilnem domu, lahko pomaga v azilnem domu pri delih, povezanih z vzdrževanjem in nastanitvijo (npr. vrtnarska dela, pranje, likanje, čiščenje in urejanje okolice, pomoč v skladišču ...). Pristojni organ najmanj enkrat letno potrdi vrsto in cenik vzdrževalnih del.
(2) Nagrada za opravljeno delo se prosilcu dodeli v denarni obliki po postopku, določenem v internem navodilu.
(3) Sredstva za nagrade zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
18. člen
(brezplačna pravna pomoč)
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, za podporo in pravno pomoč prosilcem v zvezi z azilnim postopkom na Upravnem in Vrhovnem sodišču imenuje svetovalce za begunce.
(2) Sredstva za stroške brezplačne pravne pomoči zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
19. člen
(finančna pomoč)
(1) Prosilcu, ki mu je odobreno bivanje na zasebnem naslovu v skladu s 7., 8. in 9. členom tega pravilnika in nima lastnih dohodkov, se dodeli finančna pomoč na podlagi vloge za uveljavljanje finančne pomoči. Obrazec vloge za uveljavljanje finančne pomoči je kot priloga 6 sestavni del tega pravilnika.
(2) Vlogi za uveljavljanje finančne pomoči mora prosilec predložiti:
– izjavo o tem, da nima lastnih dohodkov in zagotovljene brezplačne nastanitve in/ali prehrane,
– izjavo lastnika stanovanja oziroma osebe, ki sprejme prosilca v nastanitev, o tem, ali je nastanitev in/ali prehrana za prosilca brezplačna,
– morebitna dokazila o upravičenosti višje stopnje finančne pomoči iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(3) Podatke o dejstvih iz uradnih evidenc (odločba o odobritvi nastanitve na zasebnem naslovu iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika), ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil in so potrebni za dodelitev finančne pomoči, pridobi pristojni organ po uradni dolžnosti.
(4) Vlogo za dodelitev finančne pomoči prosilec vloži pri pristojnem organu, ki o zadevi odloči z odločbo. Zoper odločbo lahko prosilec v roku 30 dni vloži tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije.
(5) Če prosilec predloži dokazila iz tretje alineje drugega odstavka tega člena, pristojni organ vlogo z vsemi priloženimi dokumenti odstopi strokovni komisiji iz 27. člena tega pravilnika, ki poda strokovno mnenje. Po prejemu mnenja pristojni organ odloči o vlogi za finančno pomoč z odločbo. Zoper odločbo lahko prosilec v roku 30 dni vloži tožbo na Upravno sodišče.
20. člen
(izplačevanje finančne pomoči)
(1) Finančna pomoč se prosilcem, opredeljenim v prejšnjem členu, izplačuje na podlagi veljavne izkaznice prosilca za azil enkrat mesečno, največ za en mesec, prvič po poteku enomesečnega bivanja v Republiki Sloveniji s statusom prosilca za azil. Finančna pomoč se lahko izplača največ za en mesec nazaj.
(2) Finančna pomoč mladoletniku brez spremstva se izplača njegovemu zakonitemu zastopniku. Finančna pomoč za člane družine se izplača vlagatelju vloge iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
21. člen
(višina finančne pomoči)
(1) Višina finančne pomoči za prosilce, katerim je bila odobrena nastanitev na zasebnem naslovu na podlagi 7., 8. in 9. člena tega pravilnika, se določi v višini minimalnega dohodka. V primeru, da imajo prosilci dohodke, pa se višina finančne pomoči določi tako, da se od minimalnega dohodka, ki jim pripada, odšteje višina dohodkov, prejetih v preteklem mesecu.
(2) V posebnih primerih se lahko finančna pomoč za prosilce, ki jim je bila odobrena nastanitev na zasebnem naslovu na podlagi 8. člena tega pravilnika, poveča za največ dvakratno višino finančne pomoči, določene v 22. členu tega pravilnika. V primeru družine dobi dvakratno finančno pomoč samo oseba, ki je do višje finančne pomoči upravičena. O dodelitvi dvakratne višine finančne pomoči na predlog strokovne komisije iz 27. člena tega pravilnika odloči vodja sektorja za azil z odločbo. Zoper odločbo lahko prosilec v roku 30 dni vloži tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije.
22. člen
(merila za izračun finančne pomoči)
(1) Višina finančne pomoči za prosilca se v razmerju do minimalnega dohodka določi po naslednjih merilih:
– za odraslo osebo, ki nima lastnih dohodkov, oziroma vlagatelja   1
– za vsako naslednjo odraslo osebo v družini,
 ki nima dohodkov                         0,7
– za otroka do 18. leta starosti                  0,7
– za mladoletnega prosilca za azil brez
 spremstva                             1.
(2) Prva odrasla oseba, ki ji finančna pomoč pripada, je vedno vlagatelj.
(3) Prosilcu se finančna pomoč zmanjša:
– za 15%, če ima zagotovljeno brezplačno nastanitev;
– za 40%, če ima zagotovljeno brezplačno prehrano;
– za 55%, če ima zagotovljeno nastanitev in prehrano.
(4) Pristojni organ ima pravico do preverjanja vseh okoliščin v zvezi z nastanitvijo na zasebnem naslovu. Kolikor se v zvezi s tem ugotovi kakršnakoli nepravilnost ali zloraba, pristojni organ odobreno finančno pomoč odvzame.
(5) Sredstva za finančno pomoč zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
23. člen
(humanitarna pomoč)
Prosilec ima dostop do humanitarnih in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki obsega zlasti nudenje materialne, kulturne, psihosocialne pomoči, socialne pomoči, organiziranje varstva za otroke, izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih ter druge oblike pomoči prosilcem.
24. člen
(osnovnošolsko izobraževanje)
(1) V skladu s predpisi, ki določajo obvezno osnovnošolsko šolanje, se prosilcem zagotavlja pravica do osnovnošolskega izobraževanja.
(2) Prosilcem, ki so vključeni v obvezno osnovnošolsko izobraževanje, se v prvem letu osnovnošolskega izobraževanja zagotovi individualna in skupinska pomoč do največ dve uri na teden. Zagotovljena jim je tudi brezplačna uporaba učbenikov iz učbeniškega sklada.
(3) Sredstva za zagotavljanje pravic iz prejšnjega odstavka zagotavlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.
(4) Sredstva za subvencioniranje šolske prehrane prosilcev učencev zagotavlja ministrstvo, pristojno za šolstvo, v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah (Uradni list RS, št. 34/04). Razliko v ceni med povprečno višino subvencije na učenca in med polno ceno šolske prehrane krije ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
25. člen
(zagotavljanje učnih pripomočkov)
Stroške za učne pripomočke in del stroškov za izvedbo obveznega programa, ki jih ne zagotavlja država oziroma lokalna skupnost (delovni zvezki, zvezki, copati, barvice, risalni pribor, ekskurzije, kulturni, naravoslovni, športni, tehnični in gospodinjski dnevi), zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pod pogojem, da starši prosilca učenca nimajo finančnih sredstev in ne prejemajo finančne pomoči v skladu s tem pravilnikom.
26. člen
(dostop do institucij)
Sredstva za dostop do institucij (žetoni, prevozi s službenimi vozili ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, telefonski impulzi), ki izvajajo pravice iz tega pravilnika, zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
III. STROKOVNA KOMISIJA
27. člen
(imenovanje strokovne komisije)
(1) Za zagotavljanje pravic iz tega pravilnika se ustanovi strokovna komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Komisijo imenuje in razrešuje minister. Komisija se imenuje za dobo štirih let.
28. člen
(sestava komisije)
(1) Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani ter njihovi nadomestni člani.
(2) Za predsednika komisije se imenuje vodja pristojnega organa oziroma vodja azilnega doma.
(3) Trije člani komisije in njihovi nadomestni člani se imenujejo iz vrst zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, in sicer:
– en član in njegov nadomestni član morata opravljati delo psihologa ali socialnega delavca,
– en član in njegov nadomestni član morata opravljati delo medicinskega tehnika,
– en član in njegov nadomestni član mora imeti pridobljen naziv doktor medicine in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije.
(4) Enega člana komisije in njegovega nadomestnega člana imenujejo nevladne organizacije, ki delujejo na področju azila.
(5) Za opravljanje nalog iz četrte alineje prvega odstavka 29. člena tega pravilnika minister, pristojen za zdravje, v komisijo imenuje dodatnega člana in njegovega nadomestnega člana (razširjena komisija).
29. člen
(naloge komisije)
Komisija daje strokovna mnenja glede:
– nastanitve v ustrezne nastanitvene objekte, če pristojni organ prosilcu ne more zagotoviti ustrezne nastanitve v azilnem domu ali izpostavi (dom upokojencev, varna hiša, psihiatrična ustanova, dijaški dom in druge ustrezne socialno varstvene ustanove),
– nastanitve na zasebnem naslovu zaradi razlogov iz tretjega odstavka 45.b člena zakona,
– finančne pomoči iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika,
– upravičenosti dodatnega obsega zdravstvenih storitev iz tretjega odstavka 15. člena tega pravilnika.
IV. KONČNI DOLOČBI
30. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil in tujcem, ki jim je bila priznana posebna oblika zaščite (Uradni list RS, št. 80/02).
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 17. člena tega pravilnika, ki začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 007-235/2006/12 (1351-01)
Ljubljana, dne 9. novembra 2006
EVA 2006-1711-0018
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
 
mag. Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
 
Soglašam!
 
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti