Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 152/06 Ob-32820/06 , Stran 9199
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova ulica 33, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: inšpektor v Sektorju za strategijo, metodologijo in planiranje (M/Ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo medicinske ali živilsko-tehnološke smeri; – najmanj pet let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) in strokovni izpit za inšpektorja. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenih navedenih izpitov, ju bo moral opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja oziroma od imenovanja za inšpektorja. Delovno področje: – opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, – samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa, – nudenje pravne in strokovne pomoči. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter navedbo drugih znanj in veščin, ki jih je kandidat pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu inšpektor opravljal v nazivu inšpektor III z možnostjo napredovanja v naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, Parmova ulica 33, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/05, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto inšpektor, št. 11000-9/2006« na naslov: Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.zirs@gov.si, pri čemer veljavnost ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Darinka Gorup, tel. 01/28-03-809.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti