Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 669/06 Ob-33033/06 , Stran 9181
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje večletnih projektov v obdobju od 2007 do 2009, ki izkazujejo vsaj triletno kontinuiteto delovanja in so dosegli visoko stopnjo prepoznavnosti v javnosti. Predmet razpisa je sofinanciranje večletnih kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem pozivu JP 22 2007–2009; javnih zavodov, ki v letu 2006 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2007 s strani ministrstva. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: knjiga – izdaja revij, knjiga – organizacija literarnih festivalov in literarnih prireditev, uprizoritvene umetnosti – večletni produkcijski projekti in uprizoritvene umetnosti – predstavitvene platforme, glasbene umetnosti – glasbeno založništvo. Ministrstvo za kulturo bo večletne kulturne projekte na področju umetnosti in knjige v obdobju 2007–2009 v okviru projektnega razpisa 12 (JPR12-VP-2007-2009) podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje konkurenčnih, vrhunskih, kakovostnih, prepoznavnih in prodornih projektov s področja umetnosti in knjige v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega in poslovnega sodelovanja med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji, podpiranje mednarodno uveljavljenih in profiliranih festivalov in prireditev, postopno vzpostavljanje mreže kulturnih središč v posameznih regijah in vzpostavljanje ostalih kulturniških mrež. 2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture ali humanističnih znanosti. Odgovorna oseba predlagatelja projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo. Večletni projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in ki izkazuje vsaj triletno kontinuiteto delovanja ter bo v obdobju od 2007 do 2009 izveden vsako leto. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% predvidenih stroškov in ne sme presegati najvišje možne zaprošene višine, kot je določena na posameznih področjih razpisa. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 3. Razpisna področja: razpis obsega naslednja področja: knjiga – izdaja revij, knjiga – organizacija literarnih festivalov in literarnih prireditev, uprizoritvene umetnosti – večletni produkcijski projekti, uprizoritvene umetnosti – predstavitvene platforme, glasbene umetnosti – glasbeno založništvo. 4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu 4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – kot javni zavodi v letu 2006 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2007 s strani ministrstva ali da kot predlagatelji projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem pozivu JP 22 2007–2009; – so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), ter javni zavodi, ki delujejo na področju kulture, niso dolžni predložiti dokazila; – prijavljajo projekte, ki bodo realizirani vsako leto v obdobju od 2007 do 2009 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letih 2005 in 2006, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena na posameznih področjih; – ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2006 oziroma za leto 2007 že izbrani na katerem od javnih pozivov ali razpisov ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!), in 4.2 posebne pogoje na posameznih področjih razpisa: 4.2.1 Uprizoritvene umetnosti – večletni produkcijski projekti – Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu predlagatelji projekta, ki so v obdobju 2004–2006 ustvarili vsaj 2 premieri in izvedli vsaj 3 gostovanja v tujini in ki v obdobju 2007–2009 pripravljajo vsaj 1 premiero, 1 postprodukcijo ene predstave iz preteklega obdobja in 3 mednarodna gostovanja; – dinamika izvedbe omenjenega obsega mora omogočati javno dostopnost v vsakem od pogodbenih let; – na letni ravni je možno zaprošati za sredstva za največ 70% celotne vrednosti in ne več kot za 12,000.000 SIT (50.075,11 EUR). 4.2.2 Uprizoritvene umetnosti – predstavitvene platforme – Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu predlagatelji projekta, ki so v obdobju 2004–2006 organizirali vsaj 1 predstavitveno platformo (platformo slovenskih uprizoritvenih umetnosti, namenjeno tuji strokovni publiki) in ki v obdobju 2007–2009 pripravljajo izvedbo vsaj 1 predstavitvene platforme; – dinamika izvedbe omenjenega obsega mora omogočati javno dostopnost v vsakem od pogodbenih let; – na letni ravni je možno zaprošati za sredstva za največ 70% celotne vrednosti in ne več kot za 12,000.000 SIT (50.075,11 EUR). 4.2.3 Knjiga – izdaja revij Prijavitelj lahko na razpisu kandidira zgolj z revijo, katere programska zasnova se sklada s področjem razpisa, – ki je v obdobju 2004–2006 kontinuirano izhajala v tiskani obliki v letnem obsegu najmanj dveh številk in obsegu najmanj 20 avtorskih pol letno, – ki je dostopna bralcem na celotnem območju Slovenije in ima urejeno distribucijo v knjigarnah in knjižnicah v Sloveniji, – katere oglasni prostor ne presega 10% celotnega prostora posamezne številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen Zakona o medijih), – katere natisnjena naklada ni nižja od 400 izvodov, – za katere sofinanciranje izvajalec zaproša največ do 70% vseh priznanih stroškov za redni letni obseg revije in največ 8,000.000 SIT (33.383,41 EUR) na revijo. 4.2.4 Knjiga – organizacija literarnih festivalov ali literarnih prireditev Na razpisu lahko sodelujejo tisti predlagatelji, ki prijavljajo projekte, skladne s področjem razpisa, in – so v obdobju 2004-2006 organizirali vsaj en tovrstni projekt na letni ravni, – prijavljajo literarni festival, ki vključuje najmanj 10 sodelujočih avtorjev ali izvajalcev in založniško produkcijo vsaj 3 slovenskih založnikov, oziroma literarno prireditev, ki vključuje najmanj 3 sodelujoče avtorje, – ki bodo v obdobju 2007–2009 projekt na letni ravni izvedli vsako leto, – ki zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vrednosti celotnega projekta in za največ 10,000.000 SIT (41.729,26 EUR) na letni ravni za literarni festival oziroma 3,000.000 SIT (12.518, 78 EUR) za literarno prireditev na letni ravni. 4.2.5 Glasbene umetnosti – glasbeno založništvo (obnova posnetkov nosilcev zvoka, izdaja neizvedenih in neobjavljenih del slovenskih avtorjev in nova produkcija na CD in DVD) Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti, in – ki so v obdobju 2004-2006 izdali najmanj 30 nosilcev zvoka (CD in DVD izdaj) v nakladi najmanj 300 izvodov ter dolžini najmanj 45 minut, – prijavljajo v obdobju 2007-2009 najmanj 24 izdaj slovenskih avtorjev in poustvarjalcev obnove posnetkov nosilcev zvoka, katerih najvišja zaprošena vsota za eno enoto nosilca zvoka ne sme presegati 1,700.000 SIT (7.093,97 EUR) in 70% vseh predvidenih stroškov, in – najmanj 2 izdaji nosilcev zvoka neizvedenih in neobjavljenih del slovenskih avtorjev, katerih najvišja zaprošena vsota za eno enoto nosilca zvoka ne sme presegati 1,500.000 SIT (6.259,39 EUR) in 70% vseh predvidenih stroškov, in – najmanj 3 nove produkcije, katerih najvišja zaprošena vsota za eno enoto nosilca zvoka ne sme presegati 1,000.000 SIT (4.172,93 EUR) in 70% vseh predvidenih stroškov, – posamezna izdaja na nosilcu zvoka ali DVD glasbena izdaja mora obsegati najmanj 45 minut posnetega materiala, – posamezna izdaja mora iziti v najmanj 300 izvodih. 4.3 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev ministrstva imenuje minister za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2006 (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 5. Razpisni kriteriji 5.1 Splošni razpisni kriteriji: 1 Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2 Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih: 5.2.1 Uprizoritvene umetnosti – večletni produkcijski projekti Prednostno bodo obravnavani projekti, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.2 Uprizoritvene umetnosti – predstavitvene platforme Prednostno bodo obravnavani projekti, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.3 Knjiga – izdaja revij Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.4 Knjiga – področje organizacija literarnih festivalov ali literarnih prireditev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.5. Glasbene umetnosti – glasbeno založništvo Prednostno bodo obravnavani projekti, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Uporaba kriterijev 6.1 Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. V primeru, da vloga za sofinanciranje večletnega projekta, prispela na projektni razpis JPR 12-VP-2007-2009, v fazi ocenjevanja ne prejme potrebnega števila točk za umestitev med sofinancirane večletne projekte, se del vloge, ki se nanaša na leto 2007, preusmeri in obravnava v okviru Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti in knjige, ki jih bo v letu 2007 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni razpis 8, oznaka JPR8-UK-2007). Povzetek načina ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter višine sredstev, namenjenih razpisu. 7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 7 (JPR12-VP-2007-2009) je: 432,000.000 SIT (1.802.704,06 EUR). Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje: 7.1 Uprizoritvene umetnosti: 50,000.000 SIT 208.646,30 EUR) za leto 2007, 53,000.000 SIT (221.165,08 EUR) za leto 2008 in 56,000.000 SIT (233.683,86 EUR) za leto 2009. 7.2 Glasbene umetnosti: 15,000.000 SIT (62.593,89 EUR) za leto 2007, 16,000.000 SIT (66.766,82 EUR) za leto 2008 in 17,000.000 SIT (70.939,74 EUR) za leto 2009. 7.3 Knjiga: 70,000.000 SIT (292.104,82 EUR) za leto 2007, 75,000.000 SIT (312.969,45 EUR) za leto 2008 in 80,000.000 SIT (333.834,08 EUR) za leto 2009. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2007–2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. 9. Razpisni rok: razpis se začne 24. 11. 2006 in zaključi 8. 1. 2007. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazci 1 (obrazci po področjih z opredelitvami področij razpisa in navedbo obveznih prilog), – prijavni obrazec 2 (izjava o realizaciji in izpolnjevanju pogojev). Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1 – 2, – ustrezno dokazilo, navedeno v drugi oziroma tretji alineji točke 4.1, – zahtevane obvezne priloge za posamezna razpisna področja, opredeljene v obrazcu 1. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 11. Oddaja in dostava predlogov 11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagatelj prijavlja več projektov na posamezno področje, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 8. 1. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 12 z oznako JPR12-VP-2007-2009 in z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. Knjiga - izdaja revij). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 8. 1. 2007 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Uprizoritvene umetnosti: Uros.Korencan@gov.si Glasbene umetnosti: Biserka.Močnik@gov.si Knjiga: Natasa.Bucik@gov.si Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 24. 11. 2006 do 8. 1. 2007 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, po naslednjem urniku: Uprizoritvene umetnosti: 7. 12. 2006 ob 10. uri Glasbene umetnosti: 7. 12. 2006 ob 11. uri Knjiga: 8. 12. 2006 ob 10. ure 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo Zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 12. 1. 2007. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti