Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Ob-32823/06 , Stran 9190
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: 1. Poslovni prostor – lokal št. 2 v kleti objekta Sokolska ulica 44, Maribor (nezaseden), v izmeri 28,90 m2, vložek št.: 190/2, k.o. Studenci. Izklicna cena je 6,001.000 SIT. 2. Poslovni prostor – lokal št. 3 v kleti objekta Sokolska ulica 44, Maribor (nezaseden), v izmeri 33,60 m2, vložek št.: 190/3, k. o. Studenci. Izklicna cena je 5,985.000 SIT. 3. Poslovna stavba Gorkega ulica 45, Maribor (nezasedena), parcelna št.: 1192, stavba v izmeri 298 m2 in parc. št.: 1194/1, dvorišče v izmeri 2165 m2, obe k.o. Tabor. Izklicna cena je 105,000.000 SIT. 4. Poslovni prostor – lokal št. 19 v pritličju na jugovzhodni strani v izmeri 32,93 m2 in v kleti v izmeri 62,80 m2 objekta Koroška cesta 105, Maribor (zaseden), parc. št. 1793/3, vložek št.: E-12/B-9, k.o. Koroška vrata. Izklicna cena je 14,459.000 SIT. 5. Poslovna stavba Plinarniška ulica 29, Maribor (nezasedena), parcelna št.: 530, stavba v izmeri 455 m2 in dvorišče v izmeri 561 m2, parcelna št.: 531, njiva v izmeri 270 m2 in parcelna št.: 532 sadovnjak v izmeri 657 m2, vse k.o. Melje. Izklicna cena je 55,881.000 SIT. 6. Poslovni prostor v pritličju objekta Titova cesta 15, Maribor (nezaseden), v izmeri 59,85 m2, parcelna št. 1000/1 in parc. št. 1000/2, k.o. Tabor. Izklicna cena je 6,300.000 SIT. 7. Poslovno stanovanjski objekt Vrbanska cesta 101, Maribor (zaseden), parcelna št.: 16/3, stavba v izmeri 128 m2 in dvorišče v izmeri 229 m2, in parcelna št.: 886/1, zelenica v izmeri 650 m2, vse k.o. Kamnica. Izklicna cena je 31,855.000 SIT. Prodajalec bo kupcu nepremičnine pod št. 7 izročil v trajno last po plačilu celotne kupnine, v posest pa jo kupec prejme po izpraznitvi stavbe predvidoma konec leta 2008, oziroma po dokončani prenovi Kulturnega doma v Kamnici, kar se potrdi s primopredajnim zapisnikom. Do dneva izročitve nepremičnine pod št. 7 v posest kupcu, prodajalec poravnava vsa javna bremena in druge obveznosti, ki bremenijo nepremičnino. Kupec se zavezuje, da prodajalcu v času do izročitve nepremičnine pod št. 7 v posest, ne bo zaračunaval najemnine za zaseden poslovno stanovanjski objekt. III. Znesek višanja Znesek višanja za vse poslovne prostore je 50.000 SIT. Pri enaki ponudbi je najnižji znesek višanja 10.000 SIT. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Uspešni dražitelj mora v roku 30 dni po zaključku javne dražbe podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor št. 01270-0100008403-Urad Slovenska Bistrica. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor – prvo nadstropje, soba št. 122, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 14. 12. 2006 ob 9. uri. VII. Višina kavcije: dražitelji morajo do vključno 11. 12. 2006 plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.: 01270-0100008403-Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo nepremičnin« in oznako točke, pod katero se nahaja poslovni prostor. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje kavcije Plačana kavcija se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva dražbe. Če kupec ne sklene prodajne pogodbe ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo kavcijo. IX. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred pričetkom dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, potrdilo o državljanstvu in osebni dokument (na vpogled). Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavcije (original) in priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe. – Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. – Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). XI. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-411. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na tel. 02/22-01-411. XII. Ustavitev postopka: pristojna komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja (prodaje) lahko s soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti