Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 101/2006 Ob-32502/06 , Stran 9193
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) objavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva 27, Ljubljana javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: svetovalec, ki se opravlja v nazivih svetovalec II in svetovalec I, na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, Sektorju za makroekonomske analize in ekonomsko politiko, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana. Dela in naloge: – ekonometrično modeliranje časovnih vrst; – ekonometrična in ekspertna ocena inflacijske funkcije; – analiza in prognoziranje tekočih in razvojnih gospodarskih gibanj za področje cenovne politike; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv; – priprava kompleksnih analiz, informacij in poročil na področju dela; – analiza povezav med posameznimi makroekonomskimi kategorijami; – priprava analiz in poročil ter sodelovanje pri drugih tekočih nalogah Urada; – sodelovanje v projektnih skupinah; – poznavanje in spremljanje predpisov, razvojnih dokumentov in politik povezanih s področjem dela ter priprava strokovnih podlag za njihovo oblikovanje; – dajanje strokovnih mnenj, predlogov, ukrepov in pobud; – uporaba in razvoj metodoloških orodij in informacijskih sistemov povezanih s področjem dela; – sodelovanje z domačimi in tujimi ustanovami povezanimi s področjem dela. Splošni pogoji: – univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj z univerzitetno izobrazbo. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave. V skladu z 89. členom ZJU lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Želena znanja: – poznavanje dela z osebnim računalnikom, – poznavanje ekonometričnih programskih jezikov, – aktivno (višja raven) znanje angleškega jezika in pasivno (osnovna raven) znanje drugega svetovnega jezika, – poznavanje metod raziskovalnega dela na področju ekonomije. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; – pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije; – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Uradu za makroekonomske analize in razvoj pridobitev podatkov iz tretje, četrte in pete alinee iz uradnih evidenc. Kandidat lahko izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev izkazuje tudi z drugimi dokazili. Za najbolj usposobljenega kandidata bo potrdila: – o državljanstvu Republike Slovenije, – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, pridobil Urad iz uradnih evidenc, razen če kandidat ne bo priložil izjave, da dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, iz česar sledi, da bo potrdila posredoval kandidat sam. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Zaželena so tudi druga dokazila strokovne usposobljenosti (potrdila, priporočila...). Izbran bo kandidat z: – dobrim poznavanjem ekonometričnega modeliranja s pomočjo programskih paketov EViews, JMulTi, GiveWin ali drugih ekonometričnih programskih paketov, – prakso in znanjem s področja dela, – smislom za povezovanje parcialnih podatkov v celoto, – smislom za skupinsko delo in izkušnjami pri sodelovanju v projektih ter smislom za komunikativnost in – morebitnimi izkušnjami na področju raziskovalnega dela. Za splošne informacije lahko pokličete na tel. 478-10-87 (Marija Polanc) ali 478-10-79 (Maja Birk Klopčič). Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. S pripravniki bomo sklenili delovno razmerje za čas opravljanja pripravništva, z možnostjo kasnejše sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas. Kandidate, ki bodo poslali popolno prijavo in bodo glede opisa izkušenj in priloženih drugih dokazil v največji meri izpolnjevali zahtevane pogoje, bomo povabili na razgovor. Kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bodo opravljali praktičen preizkus znanja. Neizbrane kandidate bomo v roku osmih dni od dneva, ko bo opravljena končna izbira, obvestili, da niso bili izbrani. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Prijavo pošljite v 8 dneh po objavi v Uradnem listu in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo na naslov Urada, oziroma na elektronski naslov gp.umar@gov.si (veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom), s pripisom »Razpis za ekonometrično modeliranje«. Rok za vlaganje prijav začne teči naslednji dan po objavi besedila javnega natečaja v Uradnem listu in na straneh Ministrstva za javno upravo. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti