Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Ob-32497/06 , Stran 9192
ki bo 20. 12. 2006 ob 10.15 v sobi IV/II na Okrožnem sodišču v Krškem. I. Predmet prodaje: 1. premičnine po posebnem seznamu, ki je izvleček cenilnega elaborata št. 577-02 z dne 12. 9. 2002, in sicer:. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Prodajni pogoji Premoženje se prodaja kot celota za izklicno ceno 6,500.000 SIT. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse pravne in fizične osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen oseb, ki ne morejo biti kupci, v skladu z določbo 153. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Pravne in fizične osebe se morajo izkazati z overjenim izpiskom iz sodnega registra oziroma s potrdilom o državljanstvu. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. Vsak ponudnik je dolžan najkasneje do dražbe vplačati na transakcijski račun stečajnega dolžnika pri NLB d.d. Ljubljana št. 02980-0012930842 varščino v višini 10% izklicne cene in se s potrdilom o vplačani varščini izkazati pred začetkom dražbe. S plačilom varščine sprejme ponudnik obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa ponudnika od javne dražbe že vplačana varščina zapade v korist stečajne mase. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelemu ponudniku pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po javni dražbi. Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu premoženja s stečajnim upraviteljem v roku 8 dni po javni dražbi in kupnino plačati v 30 dni po podpisu pogodbe. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL ali poda izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL. Če uspeli ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal celotne kupnine, bo prodaja razveljavljena, varščina pa ne bo vrnjena in zapade v korist stečajne mase. Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in potrdila za sklenitev pogodbe o nakupu premičnin skladno z obstoječo zakonodajo. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec. Kupec pridobi premoženje v last in posest po plačilu celotne kupnine. Prodaja se po načelu videno–kupljeno. Ogled premoženja in cenilnih mnenj je mogoč po objavi teh pogojev po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem (tel. 051/357-336). III. Pravila javne dražbe: 1. Dražbo vodi stečajni upravitelj. 2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino, in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. 3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pisno pooblastilo. 4. Za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 100.000 SIT. 5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja. 6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi. 8. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj. 10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (154/I člen ZPPSL).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti