Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5102. Pomorski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) (PZ-UPB2)

MINISTRSTVA

5103. Pravilnik o sporočanju podatkov o podzemnih jamah

USTAVNO SODIŠČE

5104. Odločba o ugotovitvi, da so 26. člen, šesti odstavek 29. člena in osmi odstavek 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu v neskladju z Ustavo, o delni razveljavitvi prvega odstavka 65. člena in o razveljavitvi prve alineje sedmega odstavka 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu in o ugotovitvi, da tretji odstavek 1. člena, 3. člen, peti in šesti odstavek 4. člena, tretji odstavek 6. člena, tretji odstavek 7. člena, drugi odstavek 8. člena, 9., 11., 25., 31., 32., 33., 34., 35. 36., 40. člen, prvi in sedmi odstavek 50. člena, prvi in drugi odstavek 53. člena, 67., 75. in 76. člen Zakona o divjadi in lovstvu niso v neskladju z Ustavo, ter o zavrženju pobud
5105. Odločba o ugotovitvi, da sta bila 196.a člen Zakona o davčnem postopku in 372. člen Zakona o davčnem postopku v neskladju z Ustavo
5106. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 218.b člena Zakona o graditvi objektov, kolikor se nanaša na zemljiške parcele z območij, za katere je sprejet državni ali občinski lokacijski načrt, ni v neskladju z Ustavo, če se razlaga tako, da se tudi zanje plačuje nadomestilo le, če imajo dostop do javnega cestnega omrežja in je za njih možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav in o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih in 218. do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (razen glede četrtega odstavka 218.b člena) ter o razveljavitvi odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Domžale, v Občini Lukovica, v Občini Hoče - Slivnica in v Mestni občini Celje, kolikor urejajo odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od nezazidanih stavbnih zemljišč v neskladju z 10. do 14. točko obrazložitve te odločbe
5107. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

5108. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank

OBČINE

Bloke

5109. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke
5110. Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Bloke

Braslovče

5111. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Braslovče
5112. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Braslovče 22. oktobra 2006

Celje

5113. Ugotovitev o prehodu mandata člana mestnega sveta na naslednjega kandidata

Cerknica

5114. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 za župana v Občini Cerknica
5115. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občinski svet Občine Cerknica

Črna na Koroškem

5116. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem
5117. Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Žerjav

Črnomelj

5118. Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Črnomelj

Divača

5119. Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 12. novembra 2006

Dobje

5120. Sklep o imenovanju člana volilne komisije Občine Dobje

Grosuplje

5121. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana v Občini Grosuplje dne 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006
5122. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje dne 22. oktobra 2006

Ivančna Gorica

5123. Poročilo o izidu volitev v drugem krogu za župana Občine Ivančna Gorica

Jesenice

5124. Poročilo o izidu volitev za župana
5125. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
5126. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice 22. oktobra 2006

Kamnik

5127. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik
5128. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik
5129. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik

Kobarid

5130. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Kobarid dne 12. 11. 2006

Koper

5131. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Koper
5132. Poročilo o izidu ponovnih volitev v 5. volilni enoti, v svet Krajevne skupnosti Škofije na območju Mestne občine Koper, dne 12. novembra 2006
5133. Poročilo o izidu rednih in ponovnih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006 / Rapporto sull’esito delle elezioni ordinarie e delle elezioni nuove dei membri del consiglio Comunale del Comune citta di Capodistria rappresentanti della comunita nazionale italiana, il 22 ottobre 2006 ed il 12 novembre 2006
5134. Poročilo o izidu rednih in ponovnih volitev članov Sveta samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper dne 22. oktobra in 12. novembra 2006 / Rapporto sull’esito delle elezioni ordinarie e delle elezioni nuove dei membri del consiglio della Comunita autogestita della nazionalita italiana di Capodistria, tenutesi il 22 ottobre 2006 ed il 12 novembre 2006

Krško

5135. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško
5136. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško
5137. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti
5138. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Krško
5139. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Dolenja vas, 22. oktobra 2006

Kuzma

5140. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma
5141. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma
5142. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti

Laško

5143. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 22. oktobra 2006 (1. krog) in 12. novembra 2006 (2. krog)

Mislinja

5144. Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 22. 10. 2006 za člane občinskega sveta in župana
5145. Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 22. 10. 2006 za člane vaške skupnosti Dovže, Završe in Dolič

Mokronog-Trebelno

5146. Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Mokronog - Trebelno

Mozirje

5147. Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje dne 22. oktobra 2006
5148. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Mozirje dne 22. oktobra 2006

Novo mesto

5149. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice
5150. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
5151. Odlok o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto

Oplotnica

5152. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Oplotnica
5153. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Oplotnica

Polzela

5154. Pravilnik za oddajo naročil male vrednosti
5155. Program priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta Poligon

Radeče

5156. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Radeče dne 22. oktobra 2006
5157. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Radeče na volitvah dne 22. oktobra 2006 v volilnih enotah 1 in 2
5158. Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče

Renče-Vogrsko

5159. Poročilo o izidu volitev za župana

Sevnica

5160. Odlok o preimenovanju dela naselja Goveji Dol v Brezje
5161. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

5162. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Sežana, drugi krog, 12. 11. 2006

Slovenj Gradec

5163. Odlok o PUP CT2 – »Vzhodni vstop 1« – spremembe

Šentrupert

5164. Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Šentrupert

Škofja Loka

5165. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Kamnitnik II

Šmarje pri Jelšah

5166. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah

Štore

5167. Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta Občine Štore in članov sveta Krajevne skupnosti Svetina

Tabor

5168. Statut Občine Tabor
5169. Poslovnik občinskega sveta

Trebnje

5170. Končno poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje

Vransko

5171. Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko

Žirovnica

5172. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono v Žirovnici
AAA Zlata odličnost