Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5155. Program priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta Poligon, stran 12855.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljevanju ZUreP – 1) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je župan Občine Polzela dne 6. novembra 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za izdelavo sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta Poligon
(skrajšani postopek)
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta Poligon (v nadaljevanju OLN),
– predmet in programska izhodišča ter območje OLN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OLN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovane predvidene prostorske ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo OLN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
2. člen
V prostorskem planu Občine Polzela je območje opredeljeno kot industrijsko oziroma poslovno območje za katerega je bila predvidena izdelava lokacijskega načrta. Lokacijski načrt je bil sprejet z odlokom v letu 2005 (Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/05 z dne 26. 9. 2005).
Zaradi predvidene preureditve cestnega omrežja na že opredeljenem območju in izboljšave pogojev dela le- tega, ki ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve obstoječega prostorskega akta. Na podlagi 34. člena ZureP-1 se bo postopek sprememb in dopolnitev izvedel po skrajšanem postopku.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev veljavnega akta so Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Žalec za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Žalec za obdobje 1986 do 1990 ter sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Občine Polzela, dopolnitve 2002 (Odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2003, v nadaljevanju prostorski plan občine) ter Občinski lokacijski načrt Poligon (odlok objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 86/2005).
Okvirno območje obravnave in programska izhodišča sprememb in dopolnitev OLN
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev OLN obsega celotno območje obstoječega OLN.
Zaradi predvidene preureditve obstoječega križišča regionalne ceste Celje Ljubljana in regionalne ceste Polzela Šempeter v krožišče se posledično spreminja prometna ureditev območja poslovne cone (spremembe mesta glavnega uvoza, ohranitev obstoječega dovoza, opustitev načrtovanega dovoza). Sprememba prometne ureditve pogojuje tudi delno spremembo notranje ureditve prometa in delno spremembo zasnove gradbenih parcel. Zaradi poznavanja novih investitorjev so predvidene tudi manjše prilagoditve ureditev.
4. člen
OLN se pripravi tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela v vsebinskem smislu skladne z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 55/03 in 58/03), Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS 41/04), Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), ter drugimi področnimi predpisi. Prav tako morajo biti skladne s predpisi, sprejetimi na občinskem nivoju (Odlokom o občinskih cestah, Odlokom o odlaganju odpadkov, Odlokom o oskrbi s pitno vodo …).
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN
5. člen
Pri pripravi OLN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec in koordinator – Občina Polzela,
– pobudnik – Regionalna razvojna agencija Celje,
– potencialni uporabniki,
– lastniki zemljišč,
– obstoječi uporabniki.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice za načrtovanje skladno s 34. členom Zakona o urejanju prostora v roku 15 dni po prejemu programa priprave in mnenje skladno z istim členom istega zakona v roku 15 dni po prejemu predloga prostorskega akta. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Elektro Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Telekom Slovenije, Sektor za investicije, Služba za kabelska omrežja,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, pisarna Celje,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje,
– Geoplin Ljubljana,
– Signal d.o.o.,
– DARS,
– Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje.
Kolikor se v postopku priprave OLN ugotovi, da je treba pridobiti smernice oziroma pogoje ter mnenja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobe v tem postopku.
Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
6. člen
Skladno s 34. členom strokovne podlage niso potrebne. Kot osnova za izdelavo sprememb in dopolnitev pa se uporabi idejna zasnova predvidenega krožišča ter veljavni OLN ter prostorski plan občine.
Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave OLN.
Način pridobitve geodetskih podlag
7. člen
Geodetske podlage za načrtovane rešitve priskrbi naročnik.
Stroški priprave OLN
9. člen
Stroški priprave, izdelave in sprejema OLN bremenijo naročnika, Regionalno razvojno agencijo Celje.
Naročnik izbere izdelovalca skladno s postopkom, ki je zanj predpisan.
Postopek in roki za pripravo in sprejem OLN
8. člen
Postopek za pripravo in sprejem OLN se vodi skladno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) na podlagi 34. člena, zato rokovna opredelitev v programu priprav ni potrebna.
9. člen
Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah OLN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-17/2006
Polzela, dne 6. novembra 2006
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.