Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5151. Odlok o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto, stran 12848.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 30/06) ter na podlagi drugega odstavka 28. in 29. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 in 57/93), 3. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2006 – UPB 1) ter 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05 in 6/06) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 28. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o urejanju javnih tržnic v Mestni občini
Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanja javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto.
(2) Urejanje javnih tržnic po tem odloku obsega pravice in obveznosti prodajalcev in upravljavca tržnice ter tržni red.
2. člen
Izbirno gospodarsko javno službo urejanja javnih tržnic (v nadaljnjem besedilu: javna služba) v Mestni občini Novo mesto izvaja JP Komunala Novo mesto, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec).
3. člen
(1) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s poslovnim planom, ki ga sprejme in potrdi Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
(2) Z izvajalcem sklene Mestna občina Novo mesto pogodbo o urejanju javnih tržnic (v nadaljevanju: tržnica).
4. člen
Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
5. člen
(1) Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja z določili tega odloka in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
(2) Uporabnikom tržnice (kupcem) je dovoljen brezplačen dostop na tržnico v času njenega obratovanja.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
6. člen
Izvajalec ima naslednje pravice in dolžnosti:
1. skrbeti, da ureditev in poslovanje tržnice usklajena z veljavnimi predpisi,
2. organizirano vodi poslovanje na tržnici ter razporeja in oddaja v najem tržne površine prodajalcem,
3. skrbi za urejenost tržnice in manipulativnih površin, uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
4. sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
5. pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na tržnici, in izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
6. nadzira kvaliteto blaga in izloča nekvalitetno blago, katerega prodaja zaradi slabe kvalitete ni dovoljena (gnilo, neočiščeno, mokro sadje in zelenjavo, oporečni prehrambni izdelki itd.),
7. skrbi za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme,
8. daje v najem tržne pripomočke oziroma opremo, potrebno za nemoteno poslovanje na tržnici,
9. vodi evidenco o sklenjenih pogodbah za prodajne prostore ter o zbranih pristojbinah,
10. letno poroča o poslovanju tržnice ter pripravlja letne plane tekočega in investicijskega vzdrževanja.
III. LOKACIJA IN OBRATOVALNI ČAS
7. člen
(1) V Novem mestu posluje tržnica na Prešernovem trgu na pokritem in nepokritem delu s poslovnim časom med 6. in 20. uro.
(2) Poslovni čas zaprtih prodajnih prostorov (kioski, zidani objekti) se določa skladno z določili Zakona o trgovini.
8. člen
Ne glede na določila prejšnjih členov se lahko tržnice uredijo tudi na drugih krajih v Novem mestu in v naseljih na območju Mestne občine Novo mesto, če so podani pogoji glede tehnične opremljenosti, higiene in varstva pri delu. Določbe tega odloka veljajo v celoti tudi za te tržnice.
IV. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA MESTA
9. člen
(1) Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna.
(2) Stalna so:
– prodajni boksi,
– stojnice z nadstreškom,
– prodajne mize.
(3) Občasna so:
– dopolnilne prodajne mize na odprtem tržnem delu,
– občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike).
(4) Dopolnilne prodajne mize se lahko namestijo po potrebi samo s soglasjem izvajalca.
10. člen
(1) Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Med stalne prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni neprekinjeno vsaj tri mesece. Drugi so občasni prodajalci.
(2) Prodajna mesta dodeli prodajalcem izvajalec v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov:
a) stalnim prodajalcem – za določeno obdobje s pisno pogodbo,
b) občasnim prodajalcem – dnevno z ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prodajni prostor, za kar se izkaže s potrdilom o plačilu pristojbine; prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da se bo ravnal po tržnem redu in ceniku storitev tržnice.
(3) V primeru večjega števila možnih uporabnikov prodajnih mest lahko izvajalec izvede natečaj za njihovo oddajo v najem.
11. člen
Občasni prodajalci si lahko na svojo željo rezervirajo prosto prodajno mesto za določen čas le v primeru, če ima izvajalec na razpolago prodajna mesta za rezervacijo.
12. člen
Če prodajalec ne zasede pogodbenega ali rezerviranega odprtega prodajnega mesta do 8. ure, lahko izvajalec na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca za tisti dan. Plačani znesek najemnine ali rezervacije za tisti dan ostane izvajalcu.
13. člen
Najemnik – prodajalec ne sme najetega prodajnega mesta oddati drugemu v uporabo oziroma v podnajem.
14. člen
Na prodajnem mestu – stojnici mora biti po zasedbi na vidnem mestu izobešen napis z navedbo imena in naslova prodajalca. Vsi prodajalci pa morajo imeti na prsih pripeto priponko z navedbo svojega priimka in imena.
V. PRODAJA BLAGA
15. člen
Prodajni pogoji za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov dopolnilne dejavnosti na kmetijah, proizvodov domače obrti ter rabljenih in drugih predmetov so enaki za vse prodajalce. Prednost prodajanja imajo kmetijski pridelki in živila.
16. člen
Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila:
– žita in mlevski izdelki,
– vrtnine,
– sadje in izdelki,
– meso, perutnina in izdelki,
– ribe in izdelki,
– brezalkoholne pijače,
– ostala živila rastlinskega in živalskega izvora,
– zdravilna zelišča.
2. neživilski izdelki:
– cvetje,
– male živali in hrana za male živali,
– semena,
– sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin,
– izdelki domače obrti,
– galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov,
– oblačila,
– posteljno perilo,
– toaletno in kuhinjsko perilo,
– obutev,
– knjige,
– rabljeno blago in drugo v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln.
17. člen
(1) Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo na drobno proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– občani rabljene predmete,
– društva in humanitarne organizacije.
(2) Kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni organ za kmetijstvo in velja eno leto. Prednost pri prodaji imajo osebe iz prve alineje tega člena, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto.
18. člen
Kmetovalci in drugi posamezniki lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali od njih najeti delavci. Če prodajajo zaposleni delavci, se morajo izkazati z ustreznimi dokumenti o zaposlitvi pri kmetovalcu ali drugem posamezniku, za katerega prodajajo.
19. člen
Prodajalci na tržnici morajo biti zdravi in ne smejo imeti na nepokritih delih telesa bolezenskih ali drugih sprememb, ki vzbujajo pri kupcu odpor. Biti morajo starejši od 15 let.
20. člen
Prodajalci mlečnih izdelkov morajo biti na prodajnih mestih oblečeni v bele halje ali predpasnike in nositi bele narokavnike, na glavi pa morajo imeti belo pokrivalo. Mlečni izdelki se smejo prodajati samo v posebnem zaprtem prostoru na hlajenih prodajnih mestih (vitrinah) ter ločeno od drugih živil. Mlečni izdelki so lahko v prometu le, če so od zdravih živali in pridobljeni v higienskih pogojih, za kar morajo prodajalci predložiti ustrezno potrdilo. Prodajalci mlečnih izdelkov ne smejo iz higienskih razlogov istočasno prodajati tudi drugih kmetijskih pridelkov.
21. člen
Blago se sme prodajati samo s prodajnih mest, stojnic, miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla. Prodaja blaga s tal je dovoljena le za lončarske, železne in lesene izdelke ter košarice s cvetlicami, cvetlice, novoletne jelke ipd.
22. člen
Blago se mora praviloma sortirati po vrstah blaga. Kmetijski pridelki se praviloma razvrščajo po kvaliteti blaga.
23. člen
Odprta prodajna mesta (stojnice, mize) morajo biti med prodajo neembaliranih prehrambnih proizvodov pogrnjena s polivinilom ali povoščenim platnom. Vrsto in barvo pogrinjal določi izvajalec.
24. člen
Razstavljeno blago za prodajo mora biti vidno deklarirano in označeno s prodajno ceno. Na tržnici se sme prodajati blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga. Živila morajo biti higiensko neoporečna.
25. člen
Prodajalci izdelkov domače obrti morajo imeti za vse svoje izdelke v prodaji na tržnici cenik.
26. člen
Zvišanje cen med tržnim dnevom je prepovedano. Prodajalec je dolžan kupcu zaviti blago na običajen način.
27. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila, ki so v uporabi, morajo ustrezati zahtevam Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05) in biti postavljena tako, da imajo kupci vpogled v merjenje blaga.
28. člen
Na tržnici je prepovedano prodajati:
1. vse vrste neustekleničenih alkoholnih in brezalkoholnih pijač,
2. nepakirane in nedeklarirane testenine in olja,
3. nepasterizirano in nepakirano mleko, sokove, kis ipd.,
4. razbita, natrta in umazana jajca,
5. zelenjavo, ki ni sveža in očiščena, je preveč mokra, namrznjena, neprijetnega vonja, uvela ali kako drugače neprimerna za prehrano,
6. sadje, ki ni zrelo, ni sveže ali je umazano, nagnito, obtolčeno ali napadeno od škodljivcev in bolezni,
7. gobe, ki so strupene, neužitne, prestare, črvive, nagnite oziroma ne izpolnjujejo določb Uredbe o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98),
8. izdelke živalskega izvora zasebnih proizvajalcev, razen mlečnih izdelkov, medu in jajc,
9. semena in sadike zasebnih proizvajalcev brez deklaracije,
10. drevesca, cvetlice in njene dele, ki so z zakonom zaščitene,
11. prehrambne proizvode iz krajev, ki so uradno razglašeni za okužene.
VI. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
29. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo:
1. pristojne inšpekcije v okviru svojih pristojnosti,
2. pooblaščeni delavci izvajalca.
30. člen
Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje poslovanje in promet blaga na tržnici po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom. Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec.
31. člen
Pooblaščeni delavci upravljavca so dolžni sodelovati z delavci pristojnih inšpekcijskih služb in organov za notranje zadeve ter jih o kršitvah tržnega reda in o drugih nepravilnostih redno obveščati.
32. člen
Kupci in prodajalci lahko sporočajo svoje ugotovitve in pripombe v glede kršitve tržnega reda z vpisom v pritožno knjigo, ki se nahaja na vidnem mestu na pokritem delu tržnice.
VII. SKLADIŠČENJE BLAGA
33. člen
Skladiščenje blaga na tržnih površinah ni dovoljeno. Po končanem prodajnem času tržnice morajo prodajalci neprodano blago odstraniti s tržnih površin. Če prodajalci tega ne opravijo, to opravi izvajalec na stroške prodajalca.
34. člen
Hitro pokvarljivo blago mora lastnik odstraniti s tržnice takoj, ko so vidni znaki kvarjenja, v nasprotnem primeru ga mora odstraniti izvajalec na stroške lastnika blaga, o čemer sestavi zapisnik.
VIII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
35. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih stojnicah in ob njih ter sproti odnašati odpadke v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Če prodajalci tega ne opravijo, slednje opravi izvajalec na stroške prodajalca.
36. člen
V primeru, da prodajalci pustijo neprodano blago izven poslovnega časa na tržnih površinah, ga lahko izvajalec odstrani na stroške prodajalca.
37. člen
(1) Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti, primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni, da se ne vedejo nedostojno in da ne kršijo tržnega reda. Kdor na tržnici krši tržni red, se ga na to opozori, oziroma se mu izda pismeni opomin. V primeru ponovne kršitve pa se mu lahko začasno prepove prodaja. V primeru hujših kršitev tržnega reda oziroma po prejemu tretjega pismenega opomina v koledarskem letu se mu prepove prodaja na tržnici. Izvajalec je dolžan arhivirati in voditi evidenco izdanih opominov. Dokazi o kršitvi tržnega reda morajo biti zapisniško ugotovljeni s strani delavcev izvajalca.
(2) Morebitne pritožbe na ukrepe izvajalca rešuje pristojni organ Mestne občine Novo mesto. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. Morebitne že vnaprej plačane tržne pristojbine se v takem primeru ne vračajo.
(3) Prodajalca ali drugo osebo, ki ji je prepovedana prisotnost na tržnici, pa se sama ne odstrani, odstranijo pristojni organi. Delavci izvajalca so dolžni takoj obvestiti pristojne organe, če na tržnici opazijo sumljive osebe (prekupčevalce, osebe z nenormalnim vedenjem itd.).
38. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče mora izvajalec:
– čistiti prodajne površine in opremo,
– prazniti posode za odpadke in skrbeti za njihov reden odvoz,
– v poletnem času tržnico izpirati z vodo, po potrebi pa tudi razkužiti.
39. člen
Na tržnici in drugih tržnih površinah je prepovedano:
1. pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo,
2. kupcem otipavanje in prebiranje živil,
3. zavijanje prodanega blaga – živil v tiskan ali nečist papir,
4. nelojalno obnašanje prodajalcev,
5. voditi pse,
6. pljuvanje po tleh,
7. vožnja s kolesi, mopedi in podobnimi vozili in parkiranje,
8. uporabljanje nežigosanih merilnih uteži in tehtnic,
9. onesnaževanje in poškodovanje inventarja, last izvajalca,
10. samovoljno zasesti prodajno mesto in prestavljati prodajne stojnice in mize,
11. medsebojno prepiranje prodajalcev,
12. samovoljno postavljanje raznih reklam in nadstreškov ter predelava in dodelava tržne opreme,
13. metanje odpadkov,
14. zalaganje poti med stojnicami ali okoli stojnic z blagom tako, da je oviran prehod,
15. obešanje blaga na stebre tržnice in stebre stojnic,
16. vstopanje vinjenim osebam,
17. uživanje alkoholnih pijač prodajalcem in drugim osebam,
18. poležavanje in posedanje na prodajnih mestih,
19. storiti kakršnokoli dejanje, s katerim se krši javni red in mir ter čistoča, žali in ovira pri delu delavce izvajalca, zavlačuje ali odklanja plačilo pristojbin in posebnih storitev,
20. prekupčevanje.
40. člen
Izvajalec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tega odloka, predvsem zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu oziroma prostoru (odmetavanje odpadkov ipd.),
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev izvajalca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitev prodajnega mesta,
– parkiranja vozil na nedovoljenih mestih in drugih primerih, ki vplivajo na slab videz in urejenost tržnice oziroma pomenijo samovoljno in nespodobno ravnanje ter druge kršitve tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici,
– neplačevanja tržnih pristojbin ter,
– če odda prodajno mesto drugemu prodajalcu.
IX. PRISTOJBINE IN DRUGE STORITVE
41. člen
(1) Storitve in pristojbine za uporabo tržnih miz in tržnih površin ter uporabo tržne opreme zaračunava izvajalec na podlagi cenika storitev. Pristojbine za prodajo rabljenega blaga na bolšji tržnici se ne zaračunava.
(2) Cenik storitev mora izvajalec izobesiti na tržnici na vidnem mestu.
42. člen
Občasni prodajalci morajo svoje mesečne obveznosti (rezervacije, uporabo inventarja ipd.) poravnati mesečno vnaprej do 5. v mesecu za tekoči mesec, stalni prodajalci pa v rokih, ki so navedeni v pogodbi.
43. člen
Prodajalec je dolžan potrdilo o plačilu pristojbine in drugih storitev čuvati do odhoda s prodajnega mesta oziroma do konca obratovalnega časa tržnice. Na zahtevo pooblaščene osebe je prodajalec dolžan pokazati potrdilo o plačilu pristojbine ali drugih storitev. Prodajalec, ki ne predloži pri pregledu (kontroli) potrdila o plačilu na vpogled, mora plačati določeno pristojbino ali drugo storitev.
44. člen
Inventar si lahko prodajalec izposodi v obratovalnem času tržnice, za kar se vodi posebna evidenca. Inventar tržnice se sme uporabljati samo za potrebe tržnice. Prodajalec mora po končanem obratovalnem času tržnice izposojeni inventar očiščen vrniti izvajalcu. V primeru, da prodajalec prevzeti inventar izgubi ali po svoji krivdi poškoduje, mora plačati vso nastalo škodo.
45. člen
Ceno pristojbin in drugih storitev potrjuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
X. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
Z globo 350.000 tolarjev (1.460 €) se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetovalec, ki ravna v nasprotju s 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 28., 33., 34. in 39. členom tega odloka.
47. člen
Z globo 100.000 tolarjev (417,29 €) se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 28., 33., 34. in 39. členom tega odloka.
48. člen
Z globo 100.000 tolarjev (417,29 €) se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju s 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 28., 33., 34. in 39. členom tega odloka.
XI. NADZOR
49. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Inšpektorat Mestne občine Novo mesto, razen določb za katere so pristojni državni inšpekcijski organi.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Ta odlok mora izvajalec po uveljavitvi izobesiti na vidnem mestu na tržnici in izročiti vsakemu prodajalcu ob prvem nastopu prodaje.
51. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o tržnem redu (Uradni list RS, št. 11/92).
52. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-7/2006
Novo mesto, dne 28. septembra 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.