Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5165. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Kamnitnik II, stran 12871.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03, 58/03) in 38. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 7. 11. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta Kamnitnik II
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določi:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju OLN),
– predmet in programska izhodišča,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi,
– seznam potrebnih strokovnih podlag,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– navedbo in način pridobitve geodetskih podlag,
– rok za pripravo,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo OLN
Območje Kamnitnika je omejeno s strnjeno pozidavo na zahodu in jugu, z gričem Kamnitnik na severu ter potokom Sušica na vzhodu.
Zemljišče predvidenega OLN-ja leži severno od območja veljavnega lokacijskega načrta Kamnitnik I in bo namenjeno izgradnji parkirnih površin in poslovnih prostorov kot nadaljevanje poslovnega ali poslovno-stanovanjskega objekta E3 v območju veljavnega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Kamnitnik I.
Funkcionalno bo območje Kamnitnik II dopolnjevalo IV. fazo lokacijskega načrta Kamnitnik I ter prometno razbremenilo območje faze IV.
Pravno podlago za pripravo OLN predstavlja Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 103/04, popr. 103/05 in 17/06).
3. člen
Predmet in programska izhodišča
Predmet izdelave je občinski lokacijski načrt, ki predstavlja nadaljevanje lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Kamnitnik I – faze IV, ki je namenjena gradnji poslovnih ali poslovno-stanovanjskih objektov.
OLN predvideva ureditev poslovne cone z infrastrukturo za potrebe stanovanj (IV. faze lokacijskega načrta Kamnitnik I) in poslovne dejavnosti.
Občinski lokacijski načrt se pripravi v skladu z določili veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag ter v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) in podzakonskimi predpisi.
OLN mora vsebovati tudi Program opremljanja iz 139. člena veljavnega Zakona o urejanju prostora.
Občinski lokacijski načrt Kamnitnik II ne sme ovirati izvedbe urbanistične zasnove Škofje Loke, ki je v fazi priprave, in ne sme biti v neskladju z njeno vsebino (faznost pozidave območja Kamnitnika in programska izhodišča za to območje).
4. člen
Obseg ureditvenega območja
Površina OLN meri približno 0,33 ha in vključuje parcelo številka 1039/12 ter dele parcel številka 1018/1, 1019/2, 1020/1, 1038, 1034, 1039/4 in 1189/1, vse k.o. Suha. Ureditveno območje je razvidno iz grafičnega prikaza.
5. člen
Strokovne podlage
V postopku OLN se upoštevajo veljavna planska in druga prostorska dokumentacija ter izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških prostorskih aktov občine in za izvedbene akte občine Škofja Loka, predvsem pa:
– Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I (Uradni list RS, št. 7/06);
– predhodno se izdela strokovna podlaga urbanističnega, krajinskega in arhitekturnega urejanja celotnega območja Kamnitnika, ki jo potrdi Občina Škofja Loka – v skladu s 45. členom veljavnega prostorskega plana Občine Škofja Loka;
– geodetski posnetek območja predvidenega OLN-ja;
– kataster komunalnih naprav za območje predvidenega OLN-ja;
– Novelacija generalne rešitve odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Škofja Loka, Hidrosvet d.o.o., Celje 2004.
Ena od podlag za izdelavo prostorskih aktov bodo tudi priporočila in smernice, pridobljene na prvi prostorski konferenci.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se pripravijo med postopkom in jih pridobi naročnik.
6. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve izdela načrtovalec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v členih 156. do 161. veljavnega Zakona o urejanju prostora.
Načrtovalec izdela 2 varianti rešitve. O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za izdelavo OLN, v skladu s 30. členom veljavnega Zakona o urejanju prostora odloči pripravljavec.
7. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci priprave OLN
Pri pripravi OLN bodo s svojimi smernicami in mnenji k dopolnjenemu predlogu OLN sodelovali naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana;
5. Elektro Gorenjska, PE Kranj;
6. Telekom Slovenije, PE Kranj;
7. Loška komunala (vodovod, kanalizacija, plinovod);
8. Občina Škofja Loka;
9. Krajevna skupnost Kamnitnik.
V primeru, da se v postopku priprave OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki niso opredeljeni s tem programom priprave, se tudi le-te pridobi v postopku.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, jih pripravljavec ni dolžan upoštevati, mora pa razloge za neupoštevanje utemeljiti.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, pri čemer mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
K dopolnjenemu predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati.
8. člen
Organizacija priprave OLN
Pripravljavec OLN Kamnitnik II je Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Naročnik OLN je Stimacom d.o.o., Ljubljanska cesta 1, Škofja Loka.
Prostorskega načrtovalca izbere naročnik.
9. člen
Način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage, skladne z določbami veljavnega Pravilnika o geodetskem načrtu pridobi naročnik.
Načrtovalec preveri, ali vključujejo tudi podatke o komunalnih vodih ter druge geodetske podloge, izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
10. člen
Varstvo okolja
V skladu s 40.–47. členom veljavnega Zakona o varstvu okolja pripravljavec pošlje Ministrstvu za okolje in prostor obvestilo o nameri izvedbe OLN. Ministrstvo v 30 dneh po prejemu obvestila pisno sporoči pripravljavcu, ali je za načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V primeru, da bo celovita presoja vplivov na okolje potrebna, se v postopku priprave OLN izdela okoljsko poročilo, uskladi s pristojnim ministrstvom, zagotovi javno razgrnitev in pridobi pisno mnenje in potrditev ministrstva o sprejemljivosti vplivov izvedbe OLN na okolje.
11. člen
Terminski plan in postopek priprave ter sprejemanja OLN
Roki za pripravo prostorskega akta:
– Pripravljavec organizira 1. prostorsko konferenco (najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave).
– Župan sprejme program priprave.
– Poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje. Poziv pošlje pripravljavec v 10 dneh po objavi programa priprave.
– Izdelava variantnih strokovnih rešitev OLN – 20 dni po objavi programa priprave.
– Izdelava predloga OLN – 45 dni po izboru variantne rešitve.
– Pripravljavec izvede 2. prostorsko konferenco (najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga).
– Javna razgrnitev in javna obravnava OLN (30 dni).
– Pripravljavec sprejme stališča do pripomb z javne razgrnitve – 10 dni po njenem zaključku.
– Izdelovalec na podlagi sprejetih stališč pripravi dopolnjeni predlog OLN – 20 dni po potrditvi stališč z javne razgrnitve.
– Občinski svet obravnava dopolnjeni predlog OLN.
– Na podlagi morebitnih pripomb Občinskega sveta se pripravi drugi dopolnjeni predlog OLN.
– Poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu – rok za mnenja je 30 dni. Poziv pošlje pripravljavec v 10 dneh po obravnavi na seji občinskega sveta.
– Priprava končnega predloga – 15 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora.
– Župan posreduje končni predlog OLN Občinskemu svetu Občine Škofja Loka v obravnavo in sprejem.
– Objava v Uradnem listu RS.
12. člen
Obveznosti financiranja
Finančna sredstva za pripravo strokovnih podlag in OLN se zagotovijo s strani naročnika OLN.
13. člen
Končna določba
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0006/2006-1205
Škofja Loka, dne 17. oktobra 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.