Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 698-1/2006-329 Ob-32834/06 , Stran 9208
Predmet prodaje 1. Trisobno stanovanje v izmeri 93,43 m2 v prvem nadstropju – mansarda, s kletjo 11.38 m2 v kletni etaži objekta na naslovu Zdole 29c, Zdole, vpisanem v zemljiškoknjižnem podvložku št. 698/10 k.o. Pleterje – stanovanje v I. nadstropju – mansarda, Zdole 29c, Zdole, ležečem v poslovno-stanovanjski stavbi v izmeri 93,43 m2, s kletjo 11,38 m2 na naslovu Zdole 29c, Zdole, z identifikacijsko številko stavbe 329 ES, stoječi na zemljišču parc. št. 246/13 stanov. – stavbišče v izmeri 93,43 m2, s kletjo 11,38 m2 vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 698 k.o. Pleterje. Predmet prodaje je zaseden z najemnikom in je v lasti Krajevne skupnosti Zdole. Postopek sprejema in odpiranja ponudb Javne ponudbe se bodo sprejemale od objave javne ponudbe do vključno dne 9. 12. 2006 do 12. ure na naslovu Krajevna skupnost Zdole, Zdole 29c, 8272 Zdole. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in druge navedene pogoje in bodo pravočasno prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti: »Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja.« Odpiranje ponudb bo potekalo dne 12. 12. 2006 v prostorih Krajevne skupnosti Zdole z začetkom ob 8. uri. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Izhodiščna cena izhodiščna cena za predmet prodaje je 11,592.044,72 SIT Preračunana stopnja 1 euro je 239,64, kar znaša 48.372,70 eurov. Pri stanovanju in kleti je v ceni vključena tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta. Plačilni pogoji S kupcem, najugodnejšim ponudnikom, bo v roku 30 dni po zaključku sprejema ponudb, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-6450814818. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbor in drugi pogoji – Pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, – ponudniki morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – ponudniki morajo do zaključka postopka zbiranja javnih ponudb plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za predmet prodaje na podračun prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-6450814818 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba predmeta prodaje in opis predmeta prodaje), – izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje, – pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom, ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe, – pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom in pri katerem najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe, – kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom, – najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnega razmerja s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot ponudnik in kupec, – če izbran ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala prodajalcu, – uspelemu ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljenem postopku javne ponudbe, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec, – nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena, – ogled predmeta prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Krajevne skupnosti Zdole, tel. 07/47-78-780, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji, – kupec bo pridobil lastninsko pravico na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti