Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 81/2004-1 Ob-32766/06 , Stran 9205
1. Naročnik: Republika Slovenija, Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska 44, 9000 Murska Sobota. 2. Predmet javne ponudbe: a) Enosobno stanovanje št. 179 na Lendavski ulici 23b, Murska Sobota, v izmeri 46,64 m2, številka ZK vložka 3984/27 k.o. Murska Sobota v sedmem nadstropju v stanovanjskem bloku v Murski Soboti. Stanovanje se nahaja v stanovanjskem bloku etažnosti K+P+VII+M. Stanovanje je vpisano na podvložku št. 3984/27 k.o. Murska Sobota, identifikator stavbe 03734, Murska Sobota, Lendavska 23b, identifikator stanovanjske enote št. 03734/069 stanovanje v izmeri 46,64 m2, etaža 9 (44,63 m2 stanovanja in pomožni prostor v izmeri 2,01 m2). Predmet prodaje je zaseden z najemnikom in je v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Centra za socialno delo Murska Sobota. 3. Postopek sprejema in odpiranja ponudb Javne ponudbe se bodo sprejemale od objave javne ponudbe do vključno 11. 12. 2006 do 12. ure na naslovu Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, Murska Sobota. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in druge navedene pogoje in bodo pravočasno prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti: »Ne odpiraj! Javni razpis – Oddaja ponudbe za javno ponudbo za prodajo zasedenega stanovanja«. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 12. 12. 2006 v prostorih Centra za socialno delo Murska Sobota s pričetkom ob 12 uri. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. 4. Izhodiščna cena Izklicna cena je ocenjena tržna vrednost predmeta prodaje in znaša 7,055.000 SIT. Pri stanovanju je v ceni vključena tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta. 5. Plačilni pogoji S kupcem, najugodnejšim ponudnikom, bo v roku 45 dni po zaključku sprejema ponudb, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01100 – 6300109972 (sklic: 1826115-7141998-2006). Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. 6. Merila za izbor in drugi pogoji: – pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo (dokazilo o državljanstvu, izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ipd.), – ponudniki morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za predmet prodaje na podračun prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01100-6300109972 (sklic: 1826115-7141998-2006) in se pri plačilu kavcije sklicevati na predmet prodaje. Ponudniki morajo ponudbi predložiti potrdilo o plačani kavciji, – ponudniki morajo predložiti pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če ponudnika zastopa zastopnik, – izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno, – pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom, ima najemnik predkupno pravico le pri enako ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe, – pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom in pri katerem najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri enako ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe, – kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom, – najemnik, ki nima poravnane obveznosti iz najemnega razmerja s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot ponudnik in kupec, – če izbran ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo plačana kavcija ostala prodajalcu, – uspelemu ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljenem postopku javne ponudbe, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec, – nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena, – ogled predmeta prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Centra za socialno delo Murska Sobota, tel. 02/535-11-40, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Marjanu Žekšu (navede se kontaktna oseba), – kupec bo pridobil lastninsko pravico na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti