Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3229. Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI)

Odloki

3230. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-B)
3231. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3232. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3233. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3234. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3235. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3236. Odlok o razrešitvi člana Sveta Banke Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3237. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski, Kraljevini Danski, Republiki Estoniji, Republiki Finski, Republiki Islandiji, Republiki Latviji, Republiki Litvi in Kraljevini Norveški
3238. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski Republiki Pakistan

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3239. Uredba o preoblikovanju Podjetja za vzdrževanje avtocest Ljubljana, p.o., v javno podjetje Podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Odloki

3312. Odlok o dopolnitvah odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine

Sklepi

3240. Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
3241. Sklep o ustanovitvi sveta Vlade Republike Slovenije za področje informatike v državnih organih, javnih zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javne funkcije
3313. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

MINISTRSTVA

3242. Odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Moravske Toplice
3243. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart
3244. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik
3245. Pravilnik o vodenju in vsebini evidence ustanov
3246. Količnik možne rasti plač za obdobje oktober-december 1996
3247. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove Fundacije Avgusta Kuharja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3248. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1996
3314. Ugotovitveni sklep izhodiščne plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti za četrto trimesečje leta 1996

OBČINE

Beltinci

3249. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Melinci (Beltinci)

Brezovica

3250. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani
3251. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje (Brezovica)

Cankova-Tišina

3252. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Cankova-Tišina
3253. Odlok o plakatiranju v Občini Cankova-Tišina

Dol pri Ljubljani

3254. Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Dol pri Ljubljani
3255. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja stavb za leto 1996 na območju Občine Dol pri Ljubljani

Gornji Petrovci

3256. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 2. polletju leta 1996 (Gornji Petrovci)

Grosuplje

3257. Odlok o spremembah ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Grosupljem
3258. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje
3259. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi na parceli k.o. Polica (Grosuplje)
3260. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi na parceli k.o. Grosuplje

Idrija

3261. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 1996
3262. Sklep o imenovanju novih članov Občinske volilne komisije občine Idrija
3263. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Idrija)

Kamnik

3264. Odlok o izdajanju javnega glasila Kamniški občan (Kamnik)
3265. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Anton Medved Kamnik
3266. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Vranja Peč (Kamnik)

Kočevje

3267. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje
3268. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Kočevje

Kozje

3269. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Buče (Kozje)

Krško

3270. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996 (Krško)
3271. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra (Krško)

Lenart

3272. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta industrijske cone v Lenartu za območje Agrokombinata - KSC in za območje obrata TAM Lenart
3305. Statut Krajevne skupnosti Lenart
3306. Statut Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slov. goricah (Lenart)
3307. Statut Krajevne skupnosti Benedikt (Lenart)
3308. Statut Krajevne skupnosti Cerkvenjak (Lenart)
3309. Statut Krajevne skupnosti Lokavec (Lenart)
3310. Statut Krajevne skupnosti Sv. Trojica v Slov. goricah (Lenart)
3311. Statut Krajevne skupnosti Voličina (Lenart)

Lendava

3273. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje naselja Lendavske Gorice v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi (Lendava)
3274. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje naselja Dolgovaške Gorice v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi (Lendava)

Loška dolina

3275. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina
3276. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina

Murska Sobota

3277. Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Murska Sobota
3278. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota
3279. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v Mestni občini Murska Sobota
3280. Sklep o višini mesečnih dovolilnic za parkiranje na urejenih parkirnih prostorih, za katere se pobira parkirnina (Murska Sobota)

Novo mesto

3281. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Mestni občini Novo mesto

Odranci

3282. Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet občine Odranci

Ribnica

3283. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Ribnica
3284. Odlok o komunalnih taksah (Ribnica)
3285. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ribnica)

Sevnica

3286. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Sevnica
3287. Sklep o ureditvi prometnega režima na parkirišču na Prešernovi ulici v Sevnici

Sežana

3288. Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana
3289. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu suhozemni terminal Sežana
3290. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana
3291. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do...
3292. Pravilnik z normativi o javni kanalizaciji (Sežana)
3293. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Štorje (Sežana)

Slovenska Bistrica

3294. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črešnjevec (Slovenska Bistrica)

Šentjur pri Celju

3295. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij: Šentjur, Planina, Gorica pri Slivnici, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka pri Žusmu (Šentjur pri Celju)

Škofljica

3296. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofljica
3297. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofljica

Velike Lašče

3298. Odlok o oskrbi z vodo (Velike Lašče)

Vojnik

3299. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za skupno območje Dobrna (Vojnik)
3300. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna (Vojnik)

Vrhnika

3301. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Vrhnika

Zreče

3302. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zreče

Žalec

3303. Odredba o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih dobrin v Občini Žalec
3304. Pravilnik o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev občine in članov delovnih teles občinskega sveta (Žalec)
AAA Zlata odličnost