Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1996 z dne 4. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1996 z dne 4. 10. 1996, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3163. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3223. Uredba o spremembi uredbe o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 1996
3224. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
3225. Uredba o dopolnitvi uredbe o načinu oblikovanja cen pogrebnih in dimnikarskih storitev
3226. Uredba o dajanju soglasja k cenam plina iz omrežja in daljinskega ogrevanja
3227. Uredba o določitvi odkupne cene sladkorne pese letine 1996
3228. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996

MINISTRSTVA

3164. Odredba o videzu in uporabi certifikacijskega znaka za označevanje proizvodov, ki jih je treba certificirati
3165. Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na zaviranje (št. 13.09)
3166. Odredba o homologiranju zaščitnih čelad za voznike in sovoznike motornih koles in koles z motorjem (št. 22.04)
3167. Odredba o homologiranju vozil za javni prevoz potnikov glede izvedbe nadgradnje (št.36.02)
3168. Odredba o homologiranju avtobusov z manjšim številom sedežev glede izvedbe nadgradnje (št. 52.00)
3169. Odredba o homologiranju vozil, ki so opremljena z zasilnim rezervnim kolesom (št. 64.00)
3170. Odredba o homologiranju posebnih opozorilnih svetilk za motorna vozila (št. 65.00)
3171. Odredba o homologiranju avtobusov glede trdnosti njihove nadgradnje (št. 66.00)
3172. Odredba o homologiranju posebnih naprav na motornih vozilih, ki jih poganja utekočinjen plin (št. 67.00)
3173. Odredba o homologiranju žarometov za motorna kolesa z asimetričnim kratkim in dolgim svetlobnim pramenom, ki so opremljeni s halogeno žarnico HS1 (št. 72.00)
3174. Odredba o homologiranju vozil glede krmilja (št. 79.01)
3175. Odredba o homologiranju žarometov s halogeno žarnico HS2 za mopede in njim enaka cestna motorna vozila (št. 82.00)
3176. Odredba o homologiranju nadomestnih naprav za dušenje zvoka na motornih kolesih (št. 92.00)
3177. Odredba o homologiranju dieselskih motorjev, ki se vgrajujejo v kmetijske in gozdarske traktorje, glede na emisijo snovi iz motorja, ki onesnažujejo okolje (št. 96.00)
3178. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju vozil glede omejevanja njihove najvišje hitrosti in glede vgradnje homologirane naprave za omejevanje hitrosti (SLD) ter naprav za omejevanje hitrosti (SLD) - (št. 89)
3179. Pravilnik o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske prenove podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost
3180. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih

USTAVNO SODIŠČE

3181. Odločba o odpravi uredbe o načinu opravljanja pomorske pilotaže in uredbe o koncesiji za opravljanje pomorske pilotaže

SODNI SVET

3182. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3183. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 1996
3184. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
3185. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
3186. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
3187. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
3188. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
3189. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
3190. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije
3191. Sklep o vrednosti točke zdravniške tarife
3192. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za september 1996

OBČINE

Črnomelj

3193. Odlok o komunalnih taksah v Občini Črnomelj

Divača

3194. Razpis posvetovalnega referenduma, za območje Krajevne skupnosti Senožeče, o postavitvi meteorološkega radarja na Slatni

Grosuplje

3195. Sklep o uvedbi posebnega prispevka - samoprispevka za financiranje, modernizacijo krajevne ceste Cikava - Sela pri Šmarju in za gradnjo kanalizacije Sela pri Šmarju
3196. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Šmarje - Sap o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi posebnega prispevka za financiranje, modernizacijo krajevne ceste Cikava - Sela pri Šmarju in gradnjo kanalizacije Sela pri Šmarju...
3197. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Višnja Gora -Spodnje Brezovo, Gorenje Brezovo - Vrh pri Višnji Gori in del...

Hrpelje-Kozina

3198. Odlok o ustanovitvi, organizaciji in pooblastilih Krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina

Ig

3199. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig
3200. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine, vrednosti stavbnih zemljišč in stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig v letu 1996
3201. Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa ob vikendih in praznikih na parkiriščih območja Občine Ig
3202. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine, vrednosti stavbnih zemljišč in stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig v letu 1996

Kočevje

3203. Razpis prvih rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje

Medvode

3204. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode
3205. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
3206. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata iz liste kandidatov - Slovenski krščanski demokrati (SKD) v 1. volilni enoti

Slovenj Gradec

3207. Odlok o krajevni turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec
3208. Odlok o komunalnem nadzoru v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

3209. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1996
3210. Odlok o uporabi sredstev rezerv Občine Slovenske Konjice
3211. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Slovenske Konjice
3212. Odlok o krajevni taksi v Občini Slovenske Konjice
3213. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Šentjur pri Celju

3214. Sklep o višini prispevka za povrnitev dela stroškov za krajevno telefonsko omrežje v Občini Šentjur pri Celju

Šmarje pri Jelšah

3215. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
3216. Sklep o najemnini za poslovne prostore

Turnišče

3217. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče
3218. Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Turnišče

Velike Lašče

3219. Odlok o ustanovitvi vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
3220. Sklep o spremembi pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Velike Lašče
3221. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture

Videm

3222. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti Občine Videm

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83.02)
2. Popravek sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja na posest stavb
3. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja
4. Popravek sklepa o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti (Škofja Loka)
AAA Zlata odličnost