Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1996 z dne 27. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1996 z dne 27. 9. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3125. Zakon o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove pediatrične klinike v Ljubljani (ZZSNPK)
3126. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-A)

Odloki

3127. Odlok o izvolitvi predstojnice komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
3128. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsednice, podpredsednika in članov odbora
3129. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3130. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3131. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3132. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3133. Odlok o imenovanju Nadzornega odbora Sklada za regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3160. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu

Sklepi

3134. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Funchalu
3135. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Funchalu
3161. Sklep osnove za odmero invalidnine vojnega invalida
3162. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov lokacijskih načrtov

MINISTRSTVA

3136. Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje strokovne šole
3137. Odredba o dopolnitvi odredbe o izobrazbi predavateljev višjih šol in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
3138. Pravilnik o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah
3139. Pravilnik o ocenjevanju znanja, javnih listinah in vodenju evidenc v višjih strokovnih šolah
3140. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut
3141. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrstitvi živalskih kužnih bolezni, določitvi načina in postopka obveščanja ter določitvi laboratorijskih testov in metod
3142. Navodilo o spremembi navodila o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino
3143. Količnik za preračun katastrskega dohodka

SODNI SVET

3144. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta
3145. Sklep o imenovanju sodnikov na sodniško mesto višjega sodnika

OBČINE

Cerknica

3146. Odredba o taksi za obremenjevanje okolja na območju Občine Cerknica
3147. Sklep o določitvi grobarine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Cerknica

Dol pri Ljubljani

3148. Sklep o povečanju davka od premoženja

Krško

3149. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Krško

Lendava

3150. Odlok o grbu in zastavi Občine Lendava
3151. Odlok o komunalnem nadzoru na območju Občine Lendava

Loški Potok

3152. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Loški Potok v I. volilni enoti

Medvode

3153. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Mislinja

3154. Sklep o razrešitvi dosedanje predsednice in članice Občinske volilne komisije Občine Mislinja ter o imenovanju nove predsednice ter člana Občinske volilne komisije Občine Mislinja

Novo mesto

3155. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1996 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1996 za območje Mestne občine Novo mesto – urbanistična zasnova Novega mesta

Osilnica

3156. Odlok o varstvu virov pitne vode v Občini Osilnica

Slovenska Bistrica

3157. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica
3158. Odlok o ustanovitvi zavoda za kulturo Slovenska Bistrica
3159. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj

POPRAVKI

1. Popravek naslova odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (OdRZRV-A)
2. Popravek poročila o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za avgust 1996
3. Popravek sklepa o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Blatna Brezovica (Vrhnika)
AAA Zlata odličnost