Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1996 z dne 20. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1996 z dne 20. 9. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3121. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (OdRZRV-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3073. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3074. Sklep o postavitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Splitu
3122. Sklep o določitvi dneva duševnega zdravja

MINISTRSTVA

3075. Odredba o dodatni določitvi pooblaščenega podjetja za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil
3076. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3077. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bosne in Hercegovine,...
3078. Pravilnik o spremembah pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
3079. Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
3080. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obrazcu in postopku za izdajo službene izkaznice davčnega inšpektorja in izterjevalca davkov
3081. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči
3082. Pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo v zdravila skupine C
3083. Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja v sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
3123. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3124. Poročilo o gibanju plač za julij 1996

OBČINE

Bohinj

3090. Odlok o priznanjih Občine Bohinj
3092. Sklep o nadaljevanju dela na področju stanovanjskega gospodarstva v Občini Bohinj
3093. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Brežice

3094. Odlok o priznanjih Občine Brežice
3095. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
3096. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Brežice
3097. Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice
3098. Odlok o razglasitvi Pleteršnikove domačije v Pišecah za kulturni spomenik
3099. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Globoko v Občini Brežice
3100. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

Cerknica

3101. Ugotovitev, da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije LDS v II. volilni enoti

Divača

3102. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno in-frastrukturo na področju kulture

Idrija

3103. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Idrija
3104. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi občinskega sklada za razvoj malega gospodarstva

Kranj

3105. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za smučarski center Gorenja Sava

Lenart

3106. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart
3107. Odlok o spremembi odloka o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
3108. Odlok o spremembah odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Lenart

Lendava

3109. Sklep o javni razgrnitvi kartografskega gradiva in osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje mejnega prehoda Dolga vas
3110. Sklep o javni razgrnitvi kartografskega gradiva in osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava
3111. Sklep o javni razgrnitvi kartografskega gradiva in osnutka odloka lokacijskega načrta zahodne obvoznice mesta Lendave in Dolge vasi

Ljubljana

3084. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1995
3085. Odlok o zaključnem računu ločenega računa Mestne občine Ljubljana sredstva Bežigrad za leto 1995
3086. Odlok o zaključnem računu ločenega računa Mestne občine Ljubljana sredstva Center za leto 1995
3087. Odlok o zaključnem računu ločenega računa Mestne občine Ljubljana sredstva Moste za leto 1995
3088. Odlok o zaključnem računu ločenega računa Mestne občine Ljubljana sredstva Vič za leto 1995
3089. Odlok o zaključnem računu ločenega računa Mestne občine Ljubljana sredstva Šiška za leto 1995

Moravske Toplice

3112. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda vrtci Občine Moravske Toplice
3113. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Andrejci - za naselje Andrejci

Murska Sobota

3114. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za zaselek Pušča
3115. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselji Krog in stahovci

Novo mesto

3116. Pravilnik o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika

Osilnica

3120. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Osilnica

Puconci

3117. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1995

Radovljica

3091. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Radovljica

Ravne-Prevalje

3118. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Slovenska Bistrica

3119. Razpis Občinske volilne komisije Občine Slovenska Bistrica za nadomestne volitve za člana sveta Krajevne skupnosti Poljčane v III. volilni enoti

POPRAVKI

1. Prekic razpisa volitev v svete vaških skupnosti Občine Cerklje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

50. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (Projekt za okolje - Geografski informacijski sistem) (MSPGIS)
51. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (Projekt za okolje - Program za zmanjševanje onesnaževanja zraka) (MSGZOZ)
AAA Zlata odličnost