Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3256. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 2. polletju leta 1996 (Gornji Petrovci), stran 4668.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 14., 15. in 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 26. 9. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 2. polletju leta 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu – pospeševanje proizvodnje hrane.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci za program ohranjanja razvoja kmetijstva Občine Gornji Petrovci;
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za program pospeševanja proizvodnje hrane in razvoj kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Gornji Petrovci se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvo;
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti;
– uvajanja kakovostnejših semen, sadik, plemenskih živali ter tehnologije;
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti;
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja;
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do intervencijskih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Gornji Petrovci ter bodo sredstva investirali v Občini Gornji Petrovci.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvo se dodeljujejo kot: podpore, regresi, premije.
7. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve intervencijskih navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih interventnih sredstev za tekoče leto.
II. UKREPI
8. člen
1. Analize zemlje – regres
Namen: zmanjšanje stroškov pridelovanja in zmanjšanje onesnaževanja okolja s pravilno rabo manjkajočih hranil.
Višina regresa: 2.800 SIT za analizo zemlje.
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom;
– vzorce mora vzeti Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci.
2. Analiza krme – regres
Namen: analiza krme kot pomoč pri izračunu krmnih obrokov.
Višina regresa: 5.500 SIT za vzorec.
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom;
– vzorce mora vzeti Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci.
3. Ureditev pašnikov – regres
Namen: cenejša in smotrnejša raba travinja.
Višina regresa: 10.000 SIT/ha.
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine;
– ureditev pašnikov mora biti izvedena po navodilih Svetovalne službe Gornji Petrovci, ki morajo biti priložena.
4. Obnova travne ruše – regres
Namen: dosejavanje travne ruše.
Višina regresa: 8.000 SIT/ha.
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine skupaj z izjavo Kmetijske svetovalne službe Gornji Petrovci.
5. Čebelarstvo – regres
Namen: spodbujanje in ohranitev čebelarstva.
Višina regresa: 1.000 SIT po panju.
– vaške skupnosti evidentirajo lastnike in število panjev in jih dostavijo na upravo občine.
6. Nakup plemenskih krav in telic – regres
Namen ukrepa: izboljšanje proizvodnje mleka in mesa, s spodbujanjem obnove plemenskih krav s kakovostnimi kravami in plemenskimi brejimi telicami.
Višina regresa: 30.000 SIT po posamezni plemenski živali.
– plemenske živali morajo biti kupljene preko Živinorejske selekcijske službe ŽVZ, Murska Sobota;
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom;
– plemenske krave so lahko stare največ 5 let;
– priložena mora biti izjava oziroma potrdilo dobavitelja plemenskih živali, da te ustrezajo pogojem pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanje plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81).
7. Obnova goveje črede – regres
Namen ukrepa: obnova goveje črede z doma vzrejenimi telicami A kontrole.
Višina regresa: višino regresa sprejme občinski svet na podlagi poročila in podatkov selekcijske službe ŽVZ Murska Sobota.
8. Prašičereja – regres
Namen ukrepa: spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali za izboljšanje proizvodnosti mesnatih pasem prašičev.
Višina regresa: nakup plemenskih merjascev 15.000 SIT po posamezni plemenski živali; nakup pl. mladic – breje 10.000 SIT po posamezni plemenski živali; nakup pl. mladic 5.000 SIT po posamezni plemenski živali;
– vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjenih selekcijskih, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih;
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom;
– priložena mora biti izjava oziroma potrdilo dobavitelja plemenskih živali, da te ustrezajo pogojem pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanje plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81).
9. Jesenska setev – regres
Namen ukrepa: spodbujanje uporabe kakovostnega semena pšenice, rži in ječmena.
Višina regresa: 15 SIT/kg.
Regres se koristi v podjetjih na področju Občine Gornji Petrovci, v katere je občina dostavila sezname koristnikov regresa za nakup semena pšenice, rži in ječmena,
– na podlagi originalnega računa, kolikor je seme za jesensko setev nabavljeno od drugih prodajalcev;
– nakup semena mora biti izvršen do 31. 10. 1996;
– zahtevki za regres morajo biti vloženi na upravo občine do 15. 11. 1996.
10. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah – regres.
Namen ukrepa: sofinanciranje dopolnilne dejavnosti – razvoj kmečkega turizma, vinotoč, kozjereja ipd.;
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine skupaj z elaboratom, ki ga izdela Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci skupaj s svetovalci ŽVZ Murska Sobota za posamezno področje;
– o vlogah odloča občinski svet na predlog Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
11. Sofinanciranje izobraževanja in podpora društvom – regres
Namen: pomoč pri izobraževanju in podpora društvom;
– zahtevki se vlagajo na upravo občine;
– dejavnost društva mora potekati na področju Občine Gornji Petrovci;
– o vlogah odloča občinski svet na predlog Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
12. Apnenje zemlje – regres
Namen ukrepa: izboljšanje strukture tal.
Višina regresa: 3 SIT/kg;
– regres se koristi v podjetjih na področju Občine Gornji Petrovci, v katere je občina dostavila sezname koristnikov regresa za nakup apnenca;
– na podlagi originalnega računa, kolikor je bil apnenec nabavljen od drugih prodajalcev;
– nakup apnenca mora biti izvršen do 15. 11. 1996;
– zahtevki za regres morajo biti vloženi na upravo občine do 20. 11. 1996.
9. člen
Zahtevki iz točk tega pravilnika (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11.) morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do 20. 12. 1996;
– zahtevku mora biti priložena številka hranilne knjižice pri HKS Murska Sobota;
– nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s sklepom v 30 dneh po vložitvi;
– kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občine Gornji Petrovci skupaj s Svetovalno službo Gornji Petrovci;
– vlagatelji zahtevkov za regresiranje bodo obveščeni s sklepom do 15. 1. 1997.
III. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Pravilnik o finančni intervenciji programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 2. polletju leta 1996 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-2/96
Gornji Petrovci, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.