Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3284. Odlok o komunalnih taksah (Ribnica), stran 4697.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93 in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 19. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah
1. člen
V Občini Ribnica se predpisuje komunalne takse za naslednje taksne predmete in storitve:
– za uporabo glasbenih avtomatov in drugih igralnih sredstev v javnih lokalih;
– za uporabo javnega pločnika in javne površine pred poslovnim prostorom;
– za uporabo trgov in drugih javnih površin (razen pločnikov) za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene;
– za uporabo javnega prostora za začasne namene (za stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne parke, gradibšča, prekope in druge začasne namene);
– za vitrine, v katerih se razstavlja blago ali predstavlja dejavnost zunaj poslovne stavbe;
– za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine Ribnica ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih. Konkreten postopek plakatiranja je določen s posebnim odlokom.
– za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, displejih ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih.
Komunalne takse se ne odmerijo:
– za primere in storitve, ki se uporabljajo izključno za humanitarne namene,
– v primerih, ko občinski svet sprejme sklep, da gre za širši družbeni interes oziroma turistično promocijsko prireditev (ribniški sejem, pustni karneval) ter na ta način oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila komunalne takse,
– v primerih oprostitev, ki so navedene v tarifi komunalnih taks.
2. člen
Komunalne takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Višina komunalne takse je opredeljena s številom točk v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Izhodiščno vrednost točke določi občinski svet in znaša po tem odloku 10 SIT.
Vrednost točke se usklajuje mesečno z gibanjem cen na drobno v Republiki Sloveniji.
4. člen
Taksni zavezanci so fizične osebe, pravne osebe, samostojni podjetniki, društva in druge organizacije ter njihove odgovorne osebe, ki uporabljajo predmete in storitve, za katere se plačujejo komunalne takse.
5. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci po pogojih izdanega dovoljenja pristojnega organa Občine Ribnica oziroma s strani Občine Ribnica pooblaščene organizacije.
Pred izdajo dovoljenja pristojni organ Občine Ribnica oziroma s strani Občine Ribnica pooblaščena organizacija pridobi mnenje upravljalca javnih površin (Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica, krajevna skupnost).
6. člen
Taksna obveznost nastane z dnem veljavnosti taksnega dovoljenja in preneha s prenehanjem njegove veljavnosti.
7. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma pred uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti Oddelek za komunalne zadeve Občine Ribnica ali osebo, ki jo oddelek za to pooblasti.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
8. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek občinskega proračuna in se porabijo namensko za vzdrževanje javnih površin v krajevni skupnosti, kjer je nastala taksna obveznost.
9. člen
Takso odmerja, pobira in izterjuje po dogovoru med Občino Ribnica in Davčnim uradom RS, izpostavo Kočevje, enoto Ribnica, davčni organ po davčnih predpisih.
V primerih, v katerih med občino in davčnim oganom ni sklenjen dogovor iz prejšnjega odstavka, odmerja, pobira in izterjuje takso občina sama.
10. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej.
Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja.
11. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi po določbah zakona o davkih občanov, če je zavezanec fizična oseba ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznostih pravnih oseb, če je taksni zavezanec pravna oseba.
Pravica do izterjave premalo plačane komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana, pravica do povrnitve preveč plačane komunalne takse pa v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ Občine Ribnica ali s strani Občine Ribnica pooblaščena organizacija, ki na terenu ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
13. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že uporabljajo oziroma že imajo nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti oddelku za komunalne zadeve v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem veljavnosti tega odloka.
15. člen
Odlok o načinu plakatiranja se pripravi v roku 6 mesecev. Do sprejetja oziroma veljavnosti tega odloka se to področje uredi z navodilom župana.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati odlok o komunalnih taksah (SDL, št. 19/75 in SDL, št. 7/86).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-417-2-96
Ribnica, dne 19. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.
TARIFA KOMUNALNIH TAKS


Tarifna številka 1

1. za uporabo glasbenega avtomata v javnih lokalih se plača letno
taksa                         3.000 točk

2. za uporabo drugih igralnih sredstev v javnih lokalih se plača
letna taksa:

- za elektronski igralni avtomat            5.000 točk
- za biljard (navadni in avtomatski)          4.000 točk
- za vsako stezo avtomatskega kegljišča        1.500 točk
- za druga igralna sredstva              3.000 točk

Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem
lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je lastnik avtomata
ali ne.


Pojasnilo:

Med glasbene avtomate po tej tarifni številki se ne štejejo v
javnih lokalih nameščeni radijski ali televizijski sprejemniki.

Za igralne avtomate po tem odloku se ne štejejo igralni avtomati,
na katerih je možno zadeti dobitek ob vplačilu določenega zneska.
Ti so zajeti v zakonu, ki ureja plačevanje posebne takse na
igralne avtomate.

Za vsa druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so razni
stenski avtomati, namizni nogometi, košarke, pikada in podobne
naprave, ne glede na vrsto pogona in načina plačevanja uporabe
teh sredstev.

Za uporabo glasbenih avtomatov v društvenih prostorih se taksa ne
plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitni
dejavnosti.

Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane, bifeji itd.),
kot tudi tem lokalom pripradajoči vrtovi, terase in drugi
prostori, v katerih se zadržujejo gostje.

Za javni lokal štejejo tudi cirkusi, luna parki in druga potujoča
zabavišča.


Tarifna številka 2

Za uporabo javnega pločnika in druge javne površine pred
poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko-turistične
dejavnosti ter za razstavljanje, reklamiranje ali prodajo blaga
oziroma opravljanje storitev pred poslovnim prostorom znaša
komunalna taksa dnevno za vsak zasedeni m2         5 točk

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.


Tarifna številka 3

Za uporabo trgov in drugih javnih površin za razstavljanje
predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za
gospodarske namene, znaša komunalna taksna dnevno 
za vsak m2                         5 točk

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.


Pojasnilo:

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj
zabavne prireditve za gospodarske namene.

Taksa se ne plača za razstavljanje in prodajo izdelkov domače in
umetne obrti in za dobrodelne namene.


Tarifna številka 4

Za uporabo javnih površin za začasne namene se plača komunalna
taksa:

- za kioske                        10 točk
- za stojnice                       10 točk
- za premične gostinske prikolice in premične objekte
 za prodajo blaga zunaj prodajaln            20 točk
- za cirkuse in zabavne parke               5 točk
- za gradbišča, prekope in druge začasne namene      3 točk

Komunalna taksa se plačuje dnevno na m2 zasedene površine.

Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne površine.

Taksni zavezanec plača pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo
javne površine po tej tarifni številki.


Pojasnilo:

Taksa za uporabo javnih površin se ne plača:

- za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov, če so
investitor občinske javne službe
- za uporabo javnega prostora na organiziranih tržnicah, ki so v
upravljanju javnega podjetja
- za uporabo javnega prostora, če so le ti uporabljeni za
dejavnost, ki se financira iz občinskega proračuna.


Tarifna številka 5

Za vitrine, v katerih se razstavlja blago ali predstavlja
dejavnost zunaj poslovne stavbe, se plača komunalna taksa glede
na velikost razstavljene površine:

- do 2 m2 razstavne površine              2.500 točk
- nad 2 m2 razstavne površine          5.000 točk letno.

Taksni zavezanec plača tako pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.


Pojasnilo:

Taksni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki razstavlja blago
oziroma predstavlja svojo dejavnost ali fizična ali pravna oseba,
ki izvaja marketing.

Takse po tej tarifni številki so oproščene organizaciji s
področij športne, kulturne in humanitarne dejavnosti in društva,
ki so financirani s proračuna Občine Ribnica in se vitrine
uporabljajo za namene, ki jih financira proračun.


Tarifna številka 6

Za uporabo plakatnih mest namenjenih občanom, znaša komunalna
taksa:

- za plakate velikosti A3 in manj             3 točke
- za plakate velikosti večje od A3             5 točk
- za "jumbo" plakate                   50 točk

Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah,
displejih ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni
na javnih mestih, se plača komunalna taksa:

1. če so trajnega značaja letno glede na velikost:

- do 2 m2                       2.000 točk
- od 2 m2 do 5 m2                   4.000 točk
- nad 5 m2                      10.000 točk

2. za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki
nimajo trajnega značaja, glede na velikost:

- do 2 m2                      5 točk dnevno
- od 2 m2 do 5 m2                 10 točk dnevno
- nad 5 m2                     30 točk dnevno

Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so uporabniki
plakatnih mest, tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih
za reklamiranje, objavo in oglase.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
plakatiranje, reklamiranje oziroma oglaševanje po tej tarifni
številki.


Pojasnilo:

Taks iz te tarifne številke se ne plača za napise firm, ki so po
zakonu ali odloku občinskega sveta obvezni. V primeru, da je na
poslovni stavbi več označb firm, se taksa ne plača od ene
označbe, nadaljnje označbe pa se štejejo kot reklamni napisi v
smislu te tarifne številke.

Takse po tej tarifni številki so oproščene organizacije s
področja športne, kulturne in humanitarne dejavnosti in društva,
ki so financirana iz proračuna Občine Ribnica in se plakati
oziroma reklamni napisi, objave in oglasi uporabljajo za namene,
ki jih financira občinski proračun.

Plačila komunalne takse po tej tarifi so oproščene organizacije,
če opravljajo dejavnosti nekomercialnega namena, vendar morajo
oglaševanje predhodno prijaviti pristojnemu občinskemu organu.